37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 270 din 16.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 270 din 16.08.2017

18.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (6.4.3.5)

Arhiva
    Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?

Nu va constitui obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar care întruneşte concomitent următoarele condiţii:

- să fie amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător;
- să fie utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic;
- suprafaţa să nu depăşească 0,5 m2.

În cazul în care un dispozitiv publicitar este amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător pentru afişarea denumirii agentului economic însă suprafaţa lui depăşeşte 0,5m2, taxa pentru dispozitivele publicitare se va achita integral pentru toată suprafaţa acestuia.

2. (6.4.3.4)

Arhiva

Conform art. 17 al Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

    În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

În cazul utilizării de către contribuabil a dispozitivelor publicitare pentru amplasarea emblemei firmei, mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, contribuabilul nu va avea obligația calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective. Menționăm că, aceasta se va realiza numai în condiţia în care dispozitivul publicitar este utilizat în exclusivitate pentru amplasarea emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii.

În cazul în care dispozitivul publicitar este utilizat pentru amplasarea atât a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cât şi publicităţii exterioare şi/sau a oricărei alte informații aferente activității de întreprinzător, contribuabilul va avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător pe dispozitivul publicitar.

3. (6.4.1.8)

Arhiva
    Agentul economic a primit de la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare autorizaţii pentru plasarea „inscripţiilor" şi pentru amplasarea „publicităţii". Cum se reflectă fiecare tip de autorizaţii în darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), luând în consideraţie că un tip de autorizaţii (plasarea „inscripţiilor") nu este impozabil? 

Reieşind din prevederile Titlului VII al Codului fiscal, taxa pentru dispozitivele publicitare reprezintă o taxă locală ce urmează a fi calculată şi achitată, în mod obligatoriu, de către subiecţii impunerii - persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, în cazul în care aceasta este stabilită de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale în raza administrativă a căreia sunt amplasate dispozitivele publicitare. Menţionăm că în cazul dispozitivelor publicitare taxa respectivă se calculează, potrivit art. 293 al Codului fiscal, din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile (coordonările) corespunzătoare eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de către autoritatea administraţiei publice locale sau pînă în ziua în care a expirat termenul de valabilitate al acestora.

Autoritatea administraţiei publice locale, la rîndul său, trimestrial prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său o informaţie cu privire la subiecţii impunerii care au primit autorizaţii (coordonări), cărora le-au fost suspendate, anulate, retrase autorizaţiile (coordonările) sau la care au expirat termenele de valabilitate al acestora, indicînd data la care au fost eliberate autorizaţiile (coordonările) şi data la care autorizaţiile (coordonările) au fost suspendate, anulate, retrase sau la care termenul de valabilitate a expirat.

Concomitent, specificăm că art.1 al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 „Cu privire la publicitate" (în continuare - Lege) defineşte publicitatea ca o informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului. Art. 17 al Legii, la rîndul său, stipulează că în cazul folosirii de către agenţii activităţii de întreprinzător în interiorul şi exteriorul locurilor de comerţ şi de prestări de servicii a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială, embleme, mărfuri sau imaginea lor, orice altă informaţie ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Drept urmare, reieşind din cele expuse, în cazul amenajării locurilor de comerţ şi de prestări de servicii cu informaţii care, conform legislaţiei în vigoare, nu se consideră publicitate, autorităţile administraţiei publice locale nu sunt obligate să le autorizeze (coordoneze).

Totodată, în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţiile în care se specifică că dispozitivele respective constituie „inscripţii", obligaţia de calculare şi de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare pentru acestea nu apare.

4. (6.4.8.1)
    Cine este scutit de plata taxei de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de taxa pentru plasare a publicității sunt scutite:

- autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
- misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
- Banca Națională a Moldovei;
- producătorii și difuzorii de publicitate socială și de publicitate plasată pe trimiterile poștale;
- proprietarii sau deținătorii bunurilor rechiziționate în interes public, pe perioada rechiziției.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.295 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva

De plata taxei de amplasare a publicităţii sunt scutite următoarele categorii de persoane: - autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - misiunile diplomatice şi alte misiuni asimilate acestora, precum şi organizaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte; - Banca Naţională a Moldovei; - producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale (art. 295 Codul fiscal).

5. (6.4.6.1)
   
Care este termenul de achitare și unde se achită taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)? 

Taxa pentru plasarea publicității se achită de către contribuabili, trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale.

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa de plasare a publicității la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Arhiva

Taxa de amplasare a publicităţii se achită trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale. ( Anexa la Titlul VII a Codului fiscal) Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin. (1) Codul fiscal)

6. (6.4.5.3) 

Arhiva
    Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor?

Taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară în cazul în care obiectul impunerii este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor se calculează de către contribuabil individual, proporţional suprafeţei aflate pe teritoriul administraţiei publice locale (art. 293 alin. (4) Codul Fiscal).         

7. (6.4.5.2) 

Arhiva
    Cum se calculează taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară? 

Taxa de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară se determină, prin înmulţirea suprafeţei publicitare a obiectivului de publicitate exterioară cu cota a taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local).

8. (6.4.4.2)

Arhiva
    Care este cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară? 

Cota taxei de amplasare a publicităţii în partea ce ţine de publicitatea exterioară - lei anual pentru fiecare metru pătrat . (Anexa la Titlul VII Codul fiscal).

9. (6.4.3.3)

Arhiva
    Poate fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară?

Da, panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară pot fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare, reieşind din faptul că publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

10. (6.4.3.2)
    Care este obiectul impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa de plasare a publicității sunt serviciile de plasare și /sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.291 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva
    Care este obiectul impunerii la taxa de plasare ( amplasare) a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Obiectul impunerii la taxa de plasare ( amplasare) a publicităţii( reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţia a drumurilor din afara perimetrului localităţilor constituie serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare ( art.291 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal).

11. (6.1.1)
    Care sunt actele normative în baza cărora se administrează taxele locale?

Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt:

- Titlul VII "Taxele locale" al Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 93-XV din 01.04.2004;
- Legea pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004;
- Ordinul IFPS nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia;

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1603 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2012, nr. 273-279/1701, în vigoare 01.01.2013]

Arhiva

Actele normative în baza cărora se administrează taxele locale sunt:
-Titlul VII "Taxele locale" al Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 93-XV din 01.04.2004;
- Legea de punere în aplicare a titlului VII al Codului fiscal nr. 94-XV din 01.04.2004
- Ordinul IFPS nr. 21 din 02.02.2006 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale", cu modificările şi completările realizate prin: Ordinul IFPS nr. 61 din 18.04.2007; Ordinul IFPS nr.488 din 20.08.2007; Ordinul IFPS nr. 69 din 13.02.2008.
- Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 28.04.2006, cu modificările şi completările, -Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin ordinul IFPS nr 22 din 31-01-2009,
-Instrucţiunea privind completarea dărilor de seamă, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 79 din 23.02.2010.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...