37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017

16.08.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.33)
    Urmează patronul de a reţine impozitul pe venit la achitarea angajatului compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite?

Conform art. 20 din Codul fiscal, sumele achitate sub formă de compensaţie pentru concediile anuale nefolosite de angajat, nu sînt specificate ca sursă de venit neimpozabilă, astfel potrivit art. 18 lit.o) din codul menţionat, acestea constituie sursă de venit impozabilă și se includ în venitul brut al angajatului/fostului angajat.

La achitarea compensației menționate angajatului, reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit se va realiza în conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014.

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Hotărîrii Guvernului nr.697 din 22.08.2014(în vigoare la 01. 09. 2014)]

Arhiva
    Apare oare obligaţia privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată pentru angajator, în cazul acordării compensaţiei pentru concediile anuale nefolosite angajatului sau fostului angajat?

Suma sub formă de compensaţie pentru concediile anuale nefolosite de angajat, nu este specificată ca sursă de venit neimpozabilă la art. 20 din Codul fiscal, astfel potrivit art. 18 lit.o) din Codul menţionat, aceasta constituie sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut al angajatului. Reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit se va realiza în conformitate cu prevederile art. 88 din Codul fiscal şi a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 19.01.2010.

2. (29.1.7.31)
    La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?

Potrivit art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rândul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice - cetăţeni a peştelui viu de către persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în mărime de 3%.

Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

Potrivit art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rândul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice - cetăţeni a peştelui viu de catre persoanele specificate la alt. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în marime de 2%.

Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

    Urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu?

Conform prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată este sursă de venit neimpozabilă. Ţinînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rândul său este o ramură a zootehniei, venitul obţinut de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la realizarea acestui produs cade sub incidenţa prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal şi constituie sursă de venit neimpozabilă . Astfel, reieşind din cele relatate menţionăm că, la achiziţionarea peştelui în formă naturală de la persoanele fizice - cetăţeni agentul economic nu are obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din venitul obţinut de către aceştia.

3. (29.1.7.28)
    Va fi obligat executorul judecătoresc să rețină impozitul pe venit la sursa de plata în cazul în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică (cetățean)?

Conform art. 2 alin. (1) - (2) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecătoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de prezenta lege și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licențiat si învestit în condițiile prezentei legi poate efectua executarea silită. Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.

Astfel, executorul judecătoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal si respectiv, nu sînt obligați să rețină la sursa de plata impozitul pe venit în mărime de 10%, conform prevederilor art. 901 alin. (3) din Codul fiscal. Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune executorului judecătoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal conform cărora, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54 din Codul menționat, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul dat în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

La sfîrșitul perioadei fiscale persoana fizica care a achitat impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, nu va avea obligația de a declara venitul menționat.
Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținute de către persoanele fizice, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arenda, uzufruct) a proprietății mobiliare si imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole. În art. 90 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute orice persoane care desfășoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanțe, conform art.5 pct.20) din Codul fiscal, institutie, organizație, inclusiv orice autoritate publică și instituție publică. Conform art. 2 alin. (1) - (2) din Legea privind executorii judecatoresti nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010) executorul judecatoresc este persoana fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de prezenta lege și de alte legi. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licențiat si învestit în condițiile prezentei legi poate efectua executarea silită. Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.

Astfel, executorul judecătoresc nu se atribuie la persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal și respectiv, asupra acestuia nu se răsfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune executorului judecătoresc a unui bun imobil vor fi impozitate potrivit alin. (34) art. 901 din Codul fiscal. Conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal subiecții impunerii persoane fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător si transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menționate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza caruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. Persoana fizică care achită impozitul pe venit conform alin. (34) art. 901 din Codul fiscal la sfîrșitul perioadei fiscale nu mai are obligația de a mai declara venitul dat prin Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) si de a mai achita suplimentar impozitul pe venit.

4. (29.1.7.24)
   
Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producție agricolă în formă naturală? 

Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.

Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, la achitarea venitului rețin un impozit final în mărime de 3 % .

Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
Arhiva [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.281 din 16.12.2016, (în vigoare la 01.01.2017)]

Arhiva

Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural.

Prin urmare, în cazul în care entitatea achiziționează de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător producția agricolă în formă naturală, din venitul achitat se va reține un impozit în mărime de 2% din plățile efectuate.

Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y2) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la livrarea laptelui natural reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoanele fizice producţie agricolă în forma naturală?

Conform prevederilor art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18.

Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.

Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

De asemenea, menţionăm că, potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producţia din horticultura în formă naturală se atribuie şi legumele în stare proaspăta folosite pentru consum curent, export şi ca materie primă în industria alimentară.

Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), producţia agricolă în formă naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reţine în prealabil impozitul pe venit în mărime de 7 %, stabilit prin art.90 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(3) art.90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) rețin în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptând întreprinzatorii individuali si gospodăriile țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Nu se reține în prealabil suma în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obtinute de catre acesta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor lit.у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu exceptia întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor țărănești (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum și de la livrarea producției din fitotehnie și horticultura în formă naturală și a producției din zootehnie în forma naturală, în masă vie și sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. De asemenea, menționăm că, potrivit explicațiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr.08/1-3-213 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04), la producția din horticultură în formă naturală se atribuie și legumele în stare proaspătă folosite pentru consum curent, export și ca materie primă în industria alimentară. Totodată, hreanul în forma naturală, face parte din legume rădăcinoase, atribuită la cultura legumelor si semințelor, subclasa 01.12.1 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, din 09.02.2000 (CAEM ). Prin urmare, în cazul în care, entitatea achiziționează de la persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali si gospodăriilor țărănești (de fermier), rădăcini de hrean în forma naturală, din venitul achitat în folosul persoanelor date nu se va reține în prealabil impozitul pe venit în mărime de 5 %, stabilit prin alin.(3) art.90 din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...