37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 190 din 02.04.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 190 din 02.04.2018

05.04.2018
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.1.3.7.6) 

Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.1.3.7.2.

Arhiva

    Se permit la deduceri, în scopuri fiscale, cheltuielile de sponsorizare?

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr. 1420-XV din 31octombrie 2002, prin noţiunea de activitate de sponsorizare se înţelege activitatea de sponsorizare desfăşurată de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.

Potrivit art.36 din Codul fiscal agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil. Sunt deductibile, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial.

Astfel pentru asigurarea deducerilor menționate la art. 36 din Codul fiscal, agenții economici urmează să asigure documentarea cheltuielilor suportate corespunzător modului stabilit de Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.

Totodată, informăm că începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Factura fiscală se va completa cu nota „Donație filantropică/Sponsorizare".

2. (29.1.3.7.5)
    Este obligată entitatea care efectuează o sponsorizare în scopuri filantropice în formă nemonetară să elibereze factura fiscală?

Potrivit art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la articolul respectiv.

Pot fi deduse, conform articolului menționat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din codul nominalizat precum şi în favoarea caselor de copii de tip familial. Potrivit prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare.

Totodată, toate entitățile ce dețin statut de plătitor de TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor de TVA, care potrivit legislației în vigoare au obligația ținerii contabilității, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factura fiscală" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Prin urmare, entitatea, care acordă bunuri cu titlu de sponsorizare în scopuri filantropice, urmează să elibereze factura fiscală.

Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017, cu introducerea mențiunii „Donație filantropică/Sponsorizare".

3. (29.1.3.7.4)
    Care este modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizaţii necomerciale sînt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească - conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
b) fundaţia - conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii;
c) organizaţia filantropică - conform Legii nr.1420-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare;
d) organizaţia religioasă - conform Legii nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie;
e) partidele politice şi organizaţiile social-politice - conform Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
f) publicaţiile periodice şi agenţiile de presă - conform Legii presei nr.243-XIII din 26 octombrie 1994 şi Legii nr.221 din 17 septembrie 2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice.

Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.

Prin urmare, conform prevederilor pct. 12 și 13 din Regulamentul menționat, donaţiile pot fi efectuate atît în formă bănească, cît şi nebănească. Drept bază pentru acordarea donaţiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie cererea în scris din partea organizaţiei, care doreşte să primească astfel de ajutor şi care în cadrul Codului fiscal au acest drept.

Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul menționat, în cazul în care donaţiile au formă nebănească, confirmarea donaţiei se face în felul următor:

    - între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică/contract de sponsorizare în forma simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia din valorile donate (mărfuri şi materiale), menţionîndu-se scopul donaţiei sau destinaţia bunurilor donate;

    - filantropul/sponsorul prin acest contract se obligă să transmită în proprietatea beneficiarului de ajutor filantropic/sponsorizării bunuri, valori pentru scopurile prevăzute la articolele 2 şi 3 ale Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, iar ultimul, la rîndul său, se obligă să le distribuie (utilizeze) pentru aceste scopuri;

    - în baza contractului încheiat, împuternicirilor oferite de destinatar şi în cazul existenţei deciziei conducerii organizaţiei, care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, bunurile se transmit destinatarului, conform facturii fiscale.

Completarea facturii fiscale se va efectua în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind completare formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017.

Documentele nominalizate constituie bază pentru recunoaşterea donaţiilor filantropice/sponsorizărilor în formă nebănească ca deduceri.

Concomitent, conform pct. 16 din Regulamentul menționat, în cazurile în care donaţiile au fost făcute sub formă bănească, document confirmativ serveşte dispoziţia de plată în adresa organizaţiilor.

4. (29.1.3.7.3)

Întrebare și răspuns analogic se regăsește la nr. 29.1.3.7.2.

Arhiva

    Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția respectării modului de confirmare a cheltuielilor pentru scopuri de sponsorizare, stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 4 mai 1998.

5. (29.1.3.7.2)
    Se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice sau organizațiilor necomerciale?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09 mai 1998.

Totodată, potrivit prevederilor alin. (1) din articolul menționat, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.

6. (29.1.3.7.1)
    Se vor permite la deducere pentru agentul economic cheltuielile de organizare a unui eveniment public (concurs, sărbătoare, etc.) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul perioadei fiscale în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.

De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) ale articolului menționat, pot fi deduse numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern.

Modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice si de sponsorizare se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998.

Prin urmare, deducerea cheltuielilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare se vor permite în mărimea stabilită, și cu respectarea modului de confirmare documentară a acestora, stabilit prin Regulamentul menționat.

Cheltuielile suportate nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică, cu excepția donațiilor făcute sub formă bănească.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...