37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 155 din 12.06.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 155 din 12.06.2017

21.06.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.8.38)
    Cum urmează a fi determinat venitul lunar impozabil pentru angajații care beneficiază de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016)?

Conform art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.l, dacă sînt întrunite condiţiile specificate în lege.

Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade (luni), limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.

Înlesnirea fiscală prevăzută la alineatul menționat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.

De asemenea, potrivit art.135 alin.(l) din Codul muncii sistemul de salarizare, pe a cărui bază se determină salariile salariaţilor, se stabileşte prin lege sau prin alte acte normative, în corespundere cu forma juridică de organizare a unităţii, cu modul de finanţare şi cu caracterul activităţii acesteia.

Formele şi condiţiile de salarizare, precum şi mărimea salariilor în unităţile cu autonomie financiară, se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale între angajator şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale angajatorilor, şi se fixează în contractele colective şi în cele individuale de muncă (art.135 alin.(2) din Codul muncii).

Potrivit art.137 alin.(l) din Codul muncii angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, de adaosuri şi sporuri la salariul de bază, alte plăţi de stimulare după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Sistemele indicate pot fi stabilite şi prin contractul colectiv de muncă.

Astfel, în scopul aplicării prevederilor art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, la determinarea salariului lunar se va lua în calcul doar salariul calculat conform prevederilor contractul individual de muncă pentru luna respectivă, inclusiv adaosurile şi sporurile la salariul de bază dacă contractul de muncă prevede acordarea acestora.

Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, angajatorul urmează să ţină evidenţa pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte aplicînd separat limita venitului impozabil pentru venitul calculat per lună.

Acest principiu urmează a fi aplicat şi în cazul achitării salariului în avans şi în cazul achitării indemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă. În asemenea cazuri suma avansului sau indemnizaţiei va constitui venit obţinut pentru luna aferent căreia a fost calculată.

Impozitul pe venit se va calcula la momentul achitării prin metoda cumulativă.

[În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-13/157 din 18 mai 2017]

2. (29.1.8.37)
    Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentului economic (angajatorul) pentru anul precedent anului de gestiune nu a înregistrat venit din vînzări?

Conform art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr.l, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

        a)agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilității, obligațiile fiscale şi a efectuat alte plăti la bugetul public național, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public național a obligațiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
        b)ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;
        c)posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016);
        d)posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
        e)angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.

Respectiv, angajații agentului economic ce nu a realizat venit în anul precedent anului de gestiune nu vor putea beneficia de facilitatea la impozitul pe venit, deoarece nu sunt întrunite cumulativ toate condiţiile menţionate la art.(24) alin.(21) din Legea menționată.

[În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-13/157 din 18 mai 2017]

3. (29.1.8.36)
    Sînt în drept angajații să beneficieze de facilitatea la impozitul pe venit, stabilită la art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, dacă agentul economic (angajatorul) s-a înregistrat în decursul perioadei de gestiune?

Conform art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.l164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.l, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

        a)agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întârzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
        b)ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;
        c)posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016);
        d)posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
         e)angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.

Prin urmare, angajații întreprinderile nou-create în perioada de gestiune nu vor putea beneficia de facilitatea la impozitul pe venit, prevăzută la art.(24) alin.(21) din Legea menționată, deoarece nu se întrunesc cumulativ toate condiţiile menţionate, și anume, agentul economic (angajatorul) nu a obținut venit pentru anul precedent perioadei de gestiune.

[În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-13/157 din 18 mai 2017]

4. (29.1.8.35)
    Angajații ai căror agenți economici pot beneficia de regimul facilitar aferent impozitului pe venit, reglementat de art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997?

Conform art.24 alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr.l, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:

        a)agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilității, obligațiile fiscale şi a efectuat alte plăti la bugetul public național, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public național a obligațiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
        b)ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vînzări;
        c)posturile angajaţilor corespund ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în redacția Legii nr.281 din 16 decembrie 2016);
        d)posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
        e)angajatul nu transmite soţiei (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.

[În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-13/157 din 18 mai 2017]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...