37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 146 din 21.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 146 din 21.03.2018

27.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.6.1.7)
    Care regim fiscal privind TVA se va aplica începînd cu 1 ianuarie 2017 pentru bunul imobil introdus anterior în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii dacă acesta este dat în locațiune pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data introducerii cu scutire?

Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fară drept de deducere, mijloace fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

La mijloace fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror amortizarea raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.

Mijloace fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizerii.

În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importul mijloace fixe acestora.

Astfel, dacă după data de 1 ianuarie 2017 (data modificării prevederilor art.103 alin.(1) pct.29 din Codul fiscal), bunul imobil introdus anterior în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutiri a fost dat în locațiune de beneficiarul scutirii pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data introducerii, menținerea facilității asupra acestuia rămîne în vigoare.

2. (28.6.1.6)
    Care sunt circumstanțele în care se pierde dreptul la beneficierea de scutirea de TVA fară drept de deducere, stabilită în conformitate cu art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal?

Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fară drept de deducere mijloace fixe nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

La mijloacele fixe, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate. 

Mijloacele fixe, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloacele fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale.

În cazul în care aceste mijloacele fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloacele fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.

Astfel, ținînd cont de faptul că prevederile normei expuse stabilesc expres modalitățile, tipurile și formele raporturilor juridice care condiționează aplica mijloace fixe rea TVA de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix conform art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, alte raporturi aferente activelor ce constituie aport în capitalul statutar decît cele specificate, nu se califică drept nerespectare a condițiilor stabilite de norma menționată.

3. (28.6.1.5)
    Ce regim TVA se va aplica la mijloacele fixe incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii fără drept de deducere stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Scutirea de TVA fără drept de deducere stabilită la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală.

În acest context, potrivit art.169 alin.(1) din Codul fiscal, obligația fiscală naște în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislație, ce prevăd stingerea ei.

Reieșind din cele menționate, în sensul art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, înstrăinarea mijloacele fixe, pînă la expirarea termenului de 3 ani (prin comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) constituie circumstanțe stabilite de Codul fiscal, care duc la apariția obligației fiscale.

Astfel, agentul economic - beneficiar de scutire de TVA fără drept de deducere aferentă mijloacele fixe introduse în capitalul statutar (social), care a încălcat prevederile legislației fiscale în partea ce ține de condițiile stipulate la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, este obligat să stingă obligația fiscală prin achitarea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe pe termen lung introduse în capitalul statutar (social).

În dependenţă de modul în mijloacele fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:

    a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului și nu au suferit modificări în afara amortizării, vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal;

    b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, urmează să calculeze și să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în facture fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă.

Concomitent, la livrarea ulterioară a mijloacelor fixe (comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) se aplică TVA pe principii generale în modul stabilit de legislația fiscală.

4. (28.6.1.4)
    Ce regim TVA se va aplica la mijloacelor fixe incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.

Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:

    b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

    c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;

    d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.

Astfel, în dependenţă de modul în care mijloacele fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:

    a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara amortizare, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;

    b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura fiscala eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export livrările se scutesc de TVA cu drept de deducere conform art.104 lit.a) din Codul fiscal.

5. (28.6.1.1)
    Care regim fiscal privind TVA se va aplica pentru activele materiale procurate în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.

La mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie mijloacele fixe a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.

Mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloacele fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale. În cazul în care aceste mijloacele fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloacele fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora. Persoana juridică nu are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată pentru mijlocul fix înstrăinat, şi este obligată să prezinte declaraţia privind TVA.

6. (28.6.1.2)
    Se achită TVA la importul mijloacelor fixe pe teritoriul vamal al Republicii Moldova destinate includerii în capitalul statutar al întreprinderii?

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal, importul mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...