37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 143 din 19.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 143 din 19.03.2018

27.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.35)
    Apare obligația de a reflecta în Darea de seamă (forma IPC18) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internațional acest venit este scutit de impunere?

În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, cu condiția prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidență pînă la momentul efectuării plății.

Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență.

Conform Modului de completare a Tabelului nr. 1 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017, pentru plățile reflectate la codurile 51 - 56 din Darea de seamă respectivă, în cazul în care acestea potrivit tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri se scutesc de impozitare, se vor completa doar indicatorii din col.4 „Venit calculat și îndreptat spre achitare (lei)".

Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internațional venitul este scutit de aplicarea impozitului pe venit, și respectiv nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată în Republica Moldova, atunci la completarea Dării de seamă forma IPC18 se va completa doar coloana 4 cu indicarea sumei aferent venitului respectiv calculat și îndreptat spre achitare.

2. (29.1.6.6)
    Cum se vor reflecta în dările de seamă lunare și anuale suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice nerezidente?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepția veniturilor menționate la alin. (4) din articolul respectiv.

Potrivit alin. (4) din articolul menționat, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) și o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri și/sau scutiri aferente acestor venituri.

Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfășurată în baza altor contracte cu caracter civil, specificate la lit. n), precum și veniturile sub formă de facilități, specificate la lit. o) din art. 71 al Codului fiscal, se vor impozita la sursa de plată potrivit art. 88 din Codul fiscal, în modul stabilit de Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Potrivit pct. 2 din Nota explicativă la Regulamentul menționat, la codul 11 a formei IPC18 se reflectă și veniturile, specificate la art. 71 lit. n) si o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum și impozitul reținut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

Totodată, veniturile achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă și în Nota de informare anuală (forma IALS14).

De asemenea, totalul din coloanele "Suma impozitului pe venit reținut" din notele IALS14 şi INR14 trebuie să fie egal cu totalul sumelor de control din darea de seamă pentru perioada fiscală respectivă (forma IPC 18).

Suplimentar informăm că în Nota de informare anuală (forma INR14) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decât salariul (codurile surselor de venit ROY b), DOB b), CC, DIV b), RCS b), si PLT).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...