37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 128 din 14.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 128 din 14.03.2018

22.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.21.56)
    Se va permite deducerea TVA aferentă procurărilor în cadrul realizării unui proiect de asistenta tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, se scutesc de TVA cu drept de deducere.

Totodată, conform explicațiilor oferite de către Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016, dacă în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiția contribuției beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistență tehnică sau investițională inclus în lista proiectelor de asistență tehnică și investițională, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării proiectelor menționate.

Astfel, la livrarea de mărfuri, servicii efectuată în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri și servicii destinate realizării acestor proiecte.

Prin urmare, suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri, servicii utilizate la efectuarea livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere, se permite la deducerea, dacă acestea sunt folosite nemijlocit în procesul desfășurării activității de întreprinzător, indiferent din ce surse este achitată.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

2. (28.21.55)
    În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la deducerea sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale?

În conformitate cu art.102 alin.(12) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru serviciile a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum și pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă și mobilă, servicii comunale, este primită de către cumpărător (beneficiar) până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menționate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

Astfel, dacă factura fiscală este primită până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea, atunci suma TVA inclusă în factură poate fi dedusă în perioada în care a avut loc livrarea. Spre exemplu, dacă factura fiscală se eliberează pentru livrarea efectuată pe 30 ianuarie și este primită de cumpărător pe data de 8 februarie, atunci contribuabilul are dreptul la deducerea a sumelor TVA pentru luna ianuarie.

În cazul în care, factura fiscală este primită după data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea, atunci sumele TVA indicate în factura respectivă vor fi deduse în luna în care a fost primită factura. Spre exemplu, dacă factura fiscală se eliberează pentru livrarea efectuată pe 30 ianuarie și este primită de cumpărător pe 17 februarie, atunci dreptul la deducerea sumelor TVA contribuabil îl are în luna februarie.

Totodată, conform art. 102 alin. (13) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar).

Deducerea sumei TVA se efectuează prin înscrierea sumei respective în declarația privind TVA pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declarațiilor privind TVA pentru perioadele fiscale anterioare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

3. (28.21.54)
    Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate raportată anterior la costuri sau la cheltuieli, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil?

Conform art.102 alin.(7) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil sau în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

Se deduc sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale supuse amortizării - în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată. Deducerea sumelor TVA în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de TVA fără drept de deducere în livrare impozabilă.

Deducerea sumelor TVA în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

Astfel, în cazul în care conform legislației, a fost modificat regimul fiscal din scutite de TVA fără drept de deducere în impozabil, ajustarea sumelor TVA în mărimea raportată anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri ramase se efectuează în perioada fiscală imediat următoare celei în care a fost modificat regimul fiscal.

[Modificareîn Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea șicompletarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare01.01.2018].

4. (28.21.53)
    Când are loc ajustarea sumelor TVA pentru valorile materiale procurate atribuite anterior la deducerea, pentru stocurile de mărfuri ramase în cazul în care conform legislației a fost modificat regimul fiscal din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil?

Conform art.102 alin. (7) din Codul fiscal, sumele TVA raportate la costuri sau la cheltuieli pe mărfurile, serviciile procurate se deduc în cazul modificării regimului fiscal pentru livrarea mărfurilor, serviciilor în procesul desfășurării activității de întreprinzător din scutit de TVA fără drept de deducere în impozabil sau în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

Se deduc sumele TVA în mărimea atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli pentru stocurile de mărfuri rămase, iar pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale supuse amortizării - în mărimea sumei TVA aferente valorii contabile, fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

Deducerea sumelor TVA în cazul modificării regimului fiscal se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea regimului fiscal din livrare scutită de TVA fără drept de deducere în livrare impozabilă.

Deducerea sumelor TVA în cazul schimbării destinației utilizării mărfurilor se efectuează la momentul utilizării mărfurilor în calitate de materie primă, materiale sau mijloc fix pentru efectuarea livrărilor impozabile în locul livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

5. (28.21.51)
    Se permite deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (5) din Codul fiscal, deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit. c) și d) se efectuează similar livrărilor impozabile.

Suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit. a) și b) nu se deduce și se raportează la costuri sau la cheltuieli.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

6. (28.21.50)
    Se atribuie la deduceri sumele TVA aferente pieselor de schimb pentru utilajul funcțional al întreprinderii, în cazul în care, prin Ordinul întreprinderii, pentru piesele de schimb au fost stabilite norme de ieșire din uz (pierdere a calității de consum)?

Potrivit prevederilor art.24 alin.(13) din Codul fiscal nr.1163-ХШ din 24.04.1997, deducerea reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.

Totodată, în condițiile art.1 și art.10 alin.(3) din Legea privind deșeurile de producție și menajere nr.1347 din 09.10.1997, Ordinului MF nr.60 din 29.05.2012 și pct.6 din Ordinul MF nr.118 din 06.08.2013, piesele de schimb nu pot fi calificate în procesul de producție drept deșeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală în scopul aplicării art.24 alin.(13) din Codul fiscal, deoarece acestea reprezintă materiale consumabile utilizate în procesul de producție și/sau de prestări servicii şi pierderile aferent acestora urmează a fi incluse în cheltuielile agentului economic conform principiilor general stabilite.

Conform art.102 alin.(8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deșeuri și perisabilități naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Astfel, prevederile art.102 alin.(8) din Codul fiscal nu reglementează expres referința la valorile materiale sub formă de deșeuri, rebuturi sau perisabilitate naturală și, respectiv, prevederile în cauză pot fi aplicate pentru valorile materiale sub formă de materiale consumabile utilizate în procesul de producție și/sau de prestări servicii.

Ținând cont de cele expuse și dat fiind faptul că, pierderile de stocuri constituie pierderi de producție, în contextul prevederilor art.102 alin.(8) din Codul fiscal, suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale (piesele de schimb) utilizate doar în procesul de producție și care au constituit pierderi în limitele normative stabilite urmează a fi dedusă, iar cea aferentă valorilor materiale care au constituit pierderi supranormativ, fiind considerate ca și bunuri neutilizate în activitatea de întreprinzător, se raportează la consumurile sau cheltuielile perioadei.

Suplimentar, în cazul lipsei valorilor materiale care nu constituie pierderi de producție înregistrate în procesul de fabricație a produselor, suma TVA aferentă procurărilor valorilor materiale respective, dedusă în conformitate cu prevederile art.102 alin.(l) din Codul fiscal, se raportează integral la cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

7. (28.21.49)
    Are oare importatorul dreptul la deducerea TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import și achitat TVA din motivul comercializării acestora până la expirarea termenului de 3 ani? 

Conform art.102 alin. (10) lit. b) și c) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal, mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosință sau posesie (exceptând locațiunea bunurilor imobile), atât integral, cît şi părţile componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale.

În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.

Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată pentru mijlocul fix înstrăinat, și este obligată să prezinte declarația privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

8. (28.21.48)
    Are oare cumpărătorul dreptul la deducerea TVA aferentă importului de marfă pentru care termenul de prescripție a datoriei față de furnizor a expirat?

Conform pct.39 spct.2) din Standardul Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii" aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014, decontarea datoriilor se efectuează la privarea creditorului de drepturile sale, inclusiv la expirarea termenului de prescripție a datoriilor.

Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Prevederile art.101 alin.(7) din Codul fiscal, stabilesc că persoanele juridice și fizice care importă mărfuri pentru desfășurarea activității de întreprinzător achită TVA până la sau în momentul prezentării declarației vamale, adică până la momentul introducerii mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, conform art.102 alin.(10) lit. b) și c) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Astfel, în cazul în care cumpărătorul a achitat suma TVA aferentă valorii mărfurilor importate pentru care termenul de prescripție a datoriei dată de furnizor a expirat, acesta are dreptul la deducerea sumei TVA achitată dacă dispune de documentul eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

9. (28.21.47)
    Are dreptul agentul economic la deducerea TVA în lipsa facturii fiscale, în baza raportului de evaluare a bunurilor de către instituția abilitată cu acest drept, care include suma TVA, la procurarea (în urma licitației) a mărfii sechestrate și urmează a fi primită de către agentul economic în contul stingerii datoriei al unuia din debitorii săi?

Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Se permite deducerea sumei TVA la mărfurile, serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător numai în cazul achitării TVA la buget pentru mărfurile, serviciile menționate în conformitate cu art.115.

Astfel, potrivit prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:

    a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A., sau
    b) de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate;
    c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Dacă, după vânzarea valorilor materiale gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vânzare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, în baza ordinului de plată privind achitarea valorii, inclusiv TVA pentru valorile materiale gajate, potrivit prevederilor art.102 alin.(11) din Codul fiscal.

Totodată conform art.102 alin.(14) din Codul fiscal, livrarea în privința căreia se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile procurate trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată în modul stabilit de Ministerul Finanțelor sau imprimată cu aplicarea seriei și numărului atribuit de Serviciul Fiscal de Stat subiectului care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale).

Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, agentul economic în baza raportului de evaluare a bunurilor la transmiterea mărfii sechestrate și în lipsa facturii fiscale nu poate beneficia de dreptul la deducerea TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

10. (28.21.46)
    În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la deducerea TVA la procurarea bunurilor gajate?

Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Astfel, potrivit prevederilor art.102 alin.(10) lit. a) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.

Dacă, după vânzarea valorilor materiale gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vânzare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, în baza ordinului de plată privind achitarea valorii, inclusiv TVA pentru valorile materiale gajate, conform prevederilor art.102 alin.(11) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

11. (28.21.45)
    Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător? 

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul "e-Factura", cu ciclul de viață integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către "Cumpărător", data primirii acestora de către "Cumpărător" o constituie data aplicării de către acesta a primei semnături digitale sau electronice de autentificare - moment ce determină și apariția dreptului la deducerea TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

12. (28.21.44).

Arhiva

    Agentul economic, subiect al impunerii cu TVA, este în drept să prezintă anexa nr.1 la Declarația privind TVA corectată pentru perioadele precedente pentru care nu a fost emisă o Decizie a organului fiscal de micșorare a sumei TVA destinată trecerii în cont? 

Conform pct.3 din Ordinul IFPS nr.1388 din 20.08.2013, în cazul în care, pentru perioadele fiscale septembrie 2012 - august 2013, din trecerea în cont au fost excluse sume ale TVA din motivul neînregistrării facturilor fiscale în RGEFF sau înregistrării cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, în temeiul art.4 alin.(131) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal nr.408-XV din 26.07.2001, dreptul la trecerea în cont se va realiza prin depunerea declaraţiei privind TVA corectate.

13. (28.21.6)
    Se permite la deducere suma TVA achitate pentru valorile materiale și serviciile procurate, care urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(2) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere nu se deduce și se raportează la costuri sau la cheltuieli.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

14. (28.21.41)
    Se permite oare deducerea sumei TVA aferentă valorii hranei acordate angajaților, menționate în art. 24 alin. (19) din Codul fiscal?

Articolul 99 alin. (2) din Codul fiscal stabilește că mărfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfășurarea activității sale de întreprinzător, mărfurile de producție proprie care ulterior sânt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil, serviciile prestate fără plată angajaților subiectului impozabil, cu excepția celor prevăzute la art.24 alin.(19) din Codul menționat, se consideră livrare impozabilă.În art.24 alin.(19) din Codul fiscal sunt menționate transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, cheltuielile aferente cărora sunt suportate și determinate de angajator.

Astfel, serviciile menționate la art.24 alin.(19) din Codul fiscal, nu se consideră livrare impozabilă.

Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Prin urmare, în contextul în care cheltuielile aferente procurărilor legate de asigurarea cu hrană a angajaților sunt suportate și determinate în scopul asigurării desfășurării activității de întreprinzător, sumele TVA aferente, se vor deduce în conformitate cu prevederile art.102 al Codului fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

15. (28.21.25)
    Se permite oare deducerea sumei TVA aferente serviciilor și materialelor folosite la întreținerea/reparația curentă a mijlocului fix primit în locațiune?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreținerea/reparația mijlocului fix arendat, TVA aferentă acestora se va deduce doar în partea în care se referă la desfășurarea propriei activități de întreprinzător a locatarului, ținîndu-se cont de prevederile art. 102 alin. (17) din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

16. (28.21.41)
    Cum se va perfecta Declarația privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului în cazul în care în diferite perioade fiscale agentul economic înregistrează: - doar livrări impozabile cu TVA? - doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere? - livrări atât impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere? 

În cazul în care pe parcursul anului, agentul economic plătitor de TVA, înregistrează în unele perioade fiscale doar livrări impozabile cu TVA, în altele doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere iar în altele atât livrări impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere, modalitatea de deducerea a sumelor TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor în cauză va fi următoarea:

    1. În cazul în care într-o anumită perioadă contribuabilul înregistrează doar livrări impozabile sau doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere modul de deducerea a TVA este prevăzut de art.102 alin.(1) și respectiv alin.(2) din Codul fiscal, în dependență de regimul TVA aplicat la livrările efectuate.

    2. Pe parcursul anului, în perioadele fiscale în care se înregistrează livrări mixte, determinarea sumelor TVA ce urmează a fi deduse pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere se va efectua prin aplicarea proratei, conform modului stabilit în art.102 alin.(4) al Codului fiscal.

    3. La perfectarea Declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului, sumele TVA aferente valorilor materiale, serviciilor care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere, procurate pe parcursul întregului an, se vor recalcula prin aplicarea proratei definitive care se determină în modul stabilit în art.102 alin.(4) al Codului fiscal și se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.

Diferența dintre suma TVA deduse în perioadele fiscale precedente și suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în boxa 16 "Ajustarea TVA aferentă procurărilor" a declarației pentru ultima perioadă fiscală a anului.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

17. (28.21.40)
    Cum se vor reflecta în evidență, sumele TVA aferente procurărilor destinate efectuării livrărilor impozabile, care au avut loc în perioada fiscală în care se înregistrează doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere?

Conform art.102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Astfel, în cazul în care, contribuabilul, a efectuat procurări de mărfuri și servicii în perioada fiscală în care înregistrează doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere, dar procurările în cauză sunt destinate pentru livrările impozabile care urmează a fi efectuate în perioadele ulterioare, contribuabilul va avea dreptul la deducerea sumei TVA aferentă acestor procurări.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

18. (28.21.38)
    Când apare dreptul la deducerea TVA aferentă plății prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA la serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător, numai în cazul achitării TVA la buget pentru serviciile menționate în conformitate cu art.115 din Codul menționat.

Potrivit art. 102 alin.(10) lit. c) al CF, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA pentru serviciile importate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea TVA. Prin urmare, dreptul la deducerea a TVA aferent serviciilor importate se realizează dacă entitatea dispune de documentul care confirmă achitarea TVA la buget.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

19. (28.21.37)
    Se permite deducerea TVA aferentă procurărilor destinate efectuării livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere? 

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Reieșind din prevederilor art.93 pct.(6) și art.104 din Codul fiscal, livrările scutite de TVA cu drept de deducere se califică drept livrări impozabile cu TVA.

Prin urmare, suma TVA aferentă procurărilor destinate efectuării livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere se atribuie la decontări cu bugetul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

20. (28.21.36)
    Se permite deducerea sumelor TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă? 

Potrivit prevederilor art.102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile. În temeiul alin. (10) lit. b) al articolului menționat, dreptul la deducerea a TVA, aferent activelor materiale importate se realizează în baza documentului, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.

Valoarea impozabilă a mărfurilor importate, în temeiul art. 100 alin. (1) din Codul fiscal, o constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislația vamală, precum și impozitele și taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepția TVA.

În acest sens, în situația în care ulterior operațiunilor de import, are loc revizuirea valorii mărfurilor importate, în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal și a documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA calculate suplimentar importurilor anterioare vor fi atribuite la decontări cu bugetul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

21. (28.21.35)
    Are oare dreptul la deducerea TVA, agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării? 

Potrivit art.69 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare.

În conformitate cu art.185 alin.(1) din Codul fiscal, obligațiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei.

De asemenea, în conformitate cu alin.(3) al articolului menționat, în cazul reorganizării persoanei, drepturile și obligațiile ei trec la întreprinderea nou-creată.
Astfel, succesorii persoanei reorganizate beneficiază de plenitudinea drepturilor ce rezultă din drepturile transmise în urma reorganizării, inclusiv și dreptul la deducerea TVA și poartă răspundere deplină pentru obligațiile asumate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

22. (28.21.33)
     Are dreptul plătitorul TVA la deducerea TVA în baza facturii fiscale primite de la furnizorul care a procurat-o în modul stabilit de la organul autorizat, dar a fost înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale mai târziu de termenul stabilit de art.1181 al Codului fiscal?

În conformitate cu art. 102 alin. (16) din Codul fiscal, în cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depășirea termenului stabilit la art.1181 alin.(11), cumpărătorul (beneficiarul) va avea dreptul la deducerea sumei TVA în condițiile stabilite de prezentul articol, cu informarea Serviciului Fiscal de Stat, în modul și în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181.

Modul și termenul, conform cărora cumpărătorul trebuie să informeze organului fiscal despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181 din Codul fiscal pentru a obține dreptul la deducerea a TVA aferentă facturii fiscale în cauză, este stabilit în ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1388 din 20.082013, cu modificările ulterioare efectuate prin ordinul nr.1324 din 11.09.2014 (Monitorul Oficial 275-281/1353, 19.09.2014).

Astfel, pentru a obține dreptul la deducerea TVA aferentă facturii fiscale care nu a fost înregistrată de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a fost înregistrată cu depășirea termenului stabilit, cumpărătorul va prezenta la organul fiscal anexa la declarația privind TVA în care sunt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

23. (28.21.31)
    Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă mijloacelor fixe casate care nu au fost uzate la valoarea integră?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deșeuri și perisabilități naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

24. (28.21.26)
    Se iau oare în consideraţie la aprecierea proratei valoarea livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA ? 

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(4) din Codul fiscal, prorata lunară se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă și se determină prin aplicarea următorului raport:

    a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA), cu excepția avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;

    b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) și a livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, cu excepția avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.

Astfel, valoarea livrărilor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA nu se iau în considerație la aprecierea proratei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

25. (28.21.30)
    Se permite oare deducerea TVA aferente procurărilor de mărfuri de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul țării, dar nu au relații cu sistemul ei bugetar?

În conformitate cu art. 4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din Codul fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, subiecții impunerii cu TVA care se află pe teritoriul Republicii Moldova se care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar au dreptul la deducerea TVA achitate de aceștia pentru mărfurile se serviciile procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, dacă dispun de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

26. (28.21.28)
    Are oare dreptul agentul economic la deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA cu drept de deducerea în procesul desfășurării activității de întreprinzător?

Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

27. (28.21.27)
    Se permite oare deducerea TVA calculate de autoritățile vamale aferent taxelor pentru proceduri vamale la importul de mărfuri?

În conformitate cu art.100 alin.(1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislația vamală, precum și impozitele și taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri.

Totodată, conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Astfel, ținând cont de faptul că taxa pentru procedurile vamale constituie taxă ce urmează a fi achitată la importul mărfurilor, valoarea acesteia se include în valoarea impozabilă cu TVA a mărfurilor importate, iar TVA aferentă importului de mărfuri, în temeiul art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se atribuie la decontări cu bugetul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

28. (28.21.23)
    Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3)-(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA fără drept de deducere se deduce dacă se referă la livrările impozabile.

Mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei față de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum și celor scutite de TVA fără drept de deducere.

Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus și se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă la completarea declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului și se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.

Astfel, prorata se aplică doar față de suma TVA aferentă procurărilor efectuate în anul corespunzător, destinate efectuării livrărilor atât impozabile cât și scutite de TVA fără drept de deducere, fără a fi prevăzută posibilitatea aplicării acesteia față de procurările efectuate în anii precedenți, sau față de procurările realizate de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

29. (28.21.22)
    Se permite oare achitarea sumei obligațiilor fiscale la alte impozite și taxe din contul sumei soldului deductibil a TVA?

Legislația fiscală nu prevede posibilitatea stingerii obligațiilor din contul soldului TVA atribuit la decontări cu bugetul.

Sumele TVA dedusă, participând la calcul, contribuie doar la micșorarea obligației privind TVA drept urmare a livrărilor impozabile efectuate pe teritoriul republicii.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

30. (28.21.21)
    Care urmează a fi acţiunile agentului economic în cazul casării datoriei creditoare cu termenul expirat?

În conformitate cu art.102 (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Ținând cont de faptul că, suma TVA anterior dedusă nu este achitată și nu urmează a fi achitată furnizorului, aceasta urmează a fi exclusă de la decontări cu bugetul.

De asemenea, cumpărătorul urmează de a reflecta operațiunea în cauză în Registrul procurărilor în perioada de raportare cu semnul (-) minus, și, corespunzător, în boxa 13 a Declarației privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

31. (28.21.20)
    Se păstrează oare dreptul la deducerea TVA aferentă bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase)?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase), suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse, nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinței stabilite la art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ține de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.

Respectiv, în temeiul alineatului (8) al articolului menționat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) și nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

32. (28.21.19)
    Are dreptul agentul economic la deducerea sumei TVA achitate pentru procurarea mărfurilor, mijloacelor fixe, etc, din contul resurselor bugetare sub formă de subvenții, și transferuri (inclusiv capitale)?

Dreptul la deducerea sumei TVA este reglementat de art. 102 din Codul fiscal. Referitor la resursele financiare utilizate privind achiziționarea bunurilor nu sunt restricții.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

33. (28.21.18)
    Care este modalitatea de deducere a TVA în baza facturii fiscale primite într-o altă perioadă fiscală, decât data eliberării acesteia?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(13) din CF, în cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar).

Deducerea sumei TVA se efectuează prin înscrierea sumei respective în declarația privind TVA pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declarațiilor privind TVA pentru perioadele fiscale anterioare.

Totodată, ținând cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii acestora.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

34. (28.21.17)
    Principalul gen de activitate este producerea activelor materiale scutite de TVA fără drept de deducere, care ulterior sunt exportate. În acest context, se va permite deducerea TVA de la materia primă procurată? 

În conformitate cu prevederile art. 102 (1) din Codul fiscal, se permite deducerea TVA aferente procurărilor pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător.

Prin urmare, ținând cont de faptul că livrarea mărfurilor la export constituie livrarea scutită de TVA cu drept de deducere, suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri, servicii utilizate la efectuarea livrărilor la export, în temeiul art. 102(1) din Codul fiscal, se permite la deducerea.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

35. (28.21.16)
    Cum se va determina data dreptului la deducerea TVA la plătitorul TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(10) din Codul fiscal, subiectul impozabil va fi în drept de a deduce TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:

a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA, sau

b) de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;

c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(13) din CF, în cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar).

Deducerea sumei TVA se efectuează prin înscrierea sumei respective în declarația privind TVA pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declarațiilor privind TVA pentru perioadele fiscale anterioare. Conform art.118 alin.(2) din CF, înscrierea datelor privind procurarea valorilor materiale are loc la data primirii facturii fiscale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

36. (28.21.15)
    Când apare dreptul la deducerea TVA la cumpărător , în baza contractelor de lungă durată?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(10) lit. a) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

37. (28.21.14)
    Are dreptul contribuabilul la deducerea sumei TVA în baza bonurilor fiscale?

Documentele, în baza cărora se permite deducerea TVA sunt enumerate în art.102 alin.(10) CF. Bonurile fiscale printre acestea nu sunt specificate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

38. (28.21.13)
    Se permite deducerea sumei TVA achitate pentru valorile materiale procurate în scop de publicitate (pixuri, calendare cu logotip) pentru transmiterea acestora la expoziție?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, dacă valorile materiale importate (inclusiv cu titlu gratuit) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător, atunci TVA aferent achitat urmează de a fi dedusă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

39. (28.21.12)
    În ce moment are dreptul la deducerea TVA agentul economic care importă mărfuri?

În conformitate cu prevederile lit. b) alin. (10) art. 102 din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.

În conformitate cu norma expusă, apare obligativitatea respectării cumulative a două condiții și anume faptul achitării TVA și faptul importului de marfă.

Dat fiind faptul, că în calitate de document ce confirmă faptul importului de mărfuri servește Declarația vamala de import, se constată că respectarea cumulativă a ambelor condiții a fost asigurată în momentul în care aceasta a fost perfectată.

Prin urmare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA din ziua perfectării Declarației vamale la import și, respectiv, achitării TVA specificată în aceasta.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

40. (28.21.11)
    Are dreptul agentul economic de a deduce suma TVA achitată pentru arenda automobilului?

Da, în cazul în care nu contravine prevederilor art. 102 alin. (1) din CF și nu cade sub incidența art. 102 alin. (8) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

41. (28.21.10)
    Are dreptul contribuabilul TVA la deducerea TVA pentru procurarea abonamentelor la clubul sportiv pentru angajații săi?

Deducerea acestor sume nu se permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 (1) din Codul fiscal, subiectului impunerii înregistrat în calitate de plătitori ai TVA li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

42. (28.21.9)
    În lipsa documentelor confirmative se permite deducerea sumei TVA?

Articolul 102 (10) din Codul fiscal reglementează că, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:

    a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA, sau

    b) de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;

    c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Prin urmare, în lipsa documentelor în cauză, dreptul la deducere nu se va realiza.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

43. (28.21.8)
    Se permite la deducere TVA achitată pentru valorile materiale și serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzători?

Deducerea acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activității de întreprinzător, TVA aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102 alin.(8) din Codul fiscal, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

44. (28.21.5)
    Care este modalitatea deducerii sumei TVA, în cazul în care valoarea în vamă la valorile materiale importate prevalează asupra celei din factura eliberată de furnizorul nerezident?

Conform art. 102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitată la mărfurile importate în baza documentului, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

45. (28.21.4)
    Se permite la deducere suma TVA pentru serviciile de comunicație fără a dispune de factura fiscală?

Nu, aceasta este o încălcare a art. 102 (10) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

46. (28.21.3)
    Are dreptul contribuabilul la deducerea sumei TVA în cazul realizării angro a activelor materiale și va influența la deducerea producția care nu a fost comercializată?

Deducerea sumei TVA în cazul dat nu va fi influențată. Potrivit prevederilor art. 102 (1) subiectul subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

47. (28.21.2)
    Care sunt documentele ce permit deducerea sumei TVA, altele decât factura fiscală?

Articolul 102 alin.(10) din Codul fiscal reglementează că subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:

    a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA; sau

    b) de documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;

    c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.

Dacă, după vânzarea valorilor materiale gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, în baza ordinului de plată privind achitarea valorii, inclusiv TVA pentru valorile materiale gajate (art. 102 alin. (11) din Codul fiscal).

Potrivit art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997, subiectul impunerii cu TVA care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care are relații fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la deducerea sumei TVA achitate de el pentru mărfurile și serviciile procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget.

 

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

48. (28.21.1)
    Cum se apreciază suma deducerii TVA, dacă valorile materiale, serviciile procurate sunt folosite pentru efectuare livrărilor atât impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere?

Modalitatea de trecere în cont a sumei TVA este reglementat de prevederile art. 102 (4) din Codul fiscal. Suma TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum şi celor scutite de TVA fără drept de deducere.

Prorata lunară se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă şi se determină prin aplicarea următorului raport:

    a) la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile (fără TVA), cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză;

    b) la numitor se indică valoarea totală a livrărilor impozabile (fără TVA) şi a livrărilor scutite de T.V.A. fără drept de deducere, cu excepţia avansurilor primite, pentru a căror efectuare se utilizează valorile materiale, serviciile în cauză.

Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus şi se aproximează, conform regulilor matematice, pînă la un semn după virgulă la completarea declaraţiei privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii anuali ai livrărilor.

Diferenţa dintre suma TVA dedusă în perioadele fiscale precedente şi suma TVA determinată drept urmare a aplicării proratei definitive se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului.

Se permite spre deducere suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere dacă mărimea raportului dintre livrările scutite de TVA fără drept de deducere şi totalul livrărilor impozabile (fără TVA) şi al livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere este mai mică decît coeficientul de 0,05.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...