37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 123 din 13.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 123 din 13.03.2018

19.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1.(28.23.33)
    Care este modalitatea de reflectare a facturilor fiscale (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017) eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA, începând cu 28.10.2017, pe faptul returului de marfă ?

În conformitate cu pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 (în vigoare începând cu 28 octombrie 2017) și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare".

Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.

Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „-" (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA.

Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări" a mențiunii ,,Non livrare". Luând în considerație prevederile pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 în vigoare începând cu 28.10.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare", pe faptul returului de mărfuri.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

2.(28.23.32)
    Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale (document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017) emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?

Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017.

În conformitate cu pct. 5 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare".

În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare", conform pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

3.(28.23.30)
    În ce formă se prezintă declarația privind TVA de către subiectul neînregistrat ca plătitor TVA?

Potrivit prevederilor art.187 alin.(21) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:

b) începând cu 1 ianuarie 2013 - de către subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai TVA;

c) începând cu 1 iulie 2016 - de către subiecții care au, conform numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;

d) începând cu 1 ianuarie 2017 - de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați;

e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 - de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;

f) începând cu 1 ianuarie 2017 - de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

Astfel, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, care au angajați mai puțini de 5 salariați, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:

- importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);

- procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice și fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepția sumelor declarate și achitate organelor vamale,

- înstrăinează, transmit în folosință sau posesie mijloace fixe, atât integral, cât și pârțile componente ale acestora până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, au dreptul de a prezinta dările de seamă pe suport de hârtie (inclusiv declarațiile privind TVA).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

4.(28.23.26)
    În care boxă a Declaraţiei privind TVA se indică sumele TVA, calculate suplimentar de organul vamal, pentru importurile de mărfuri realizate într-o perioadă fiscală precedentă?

Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, suma TVA aferentă mărfurilor şi serviciilor importate şi procurate, valoarea cărora este reflectată în boxa 14 se indică în boxa 15 din Declarația privind TVA.

Astfel, în perioada fiscală în care se ajustează valoarea mărfurilor importate, sumele TVA calculate în baza actelor constatatoare eliberate de organul vamal, atribuite la decontări cu bugetul în baza art. 102 alin. (1) şi alin. (10) din Codul fiscal, se vor indica corespunzător şi în boxa 15 din Declaraţia privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

5.(28.23.4)
    Cum urmează a se completa anexa la Declaraţia privind TVA?

Сonform Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare".

În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

6.(28.23.20)
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA ajustarea sumei TVA, care nu se permite la trecerea în cont, în cazul mărfurilor deteriorate?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Pornind de la prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor, în cazul deteriorării acestora, se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-) şi respectiv în Declaraţia privind TVA în boxa 13.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

7.(28.23.19)
    Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA restabilit la valoarea reziduală a activului neamortizat care a fost sustras?

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Reieșind din prevederile menționate, suma TVA dedusă la momentul procurării mărfurilor care ulterior au fost sustrase, conform legislaţiei se va reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada de gestiune cu semnul minus (-), iar în Declaraţia privind TVA - în boxele 12 şi respectiv 13.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

8.(28.23.18)
    Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, livrările efectuate în interiorul zonei economice libere?

În conformitate cu Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA", în Declaraţia privind TVA se indică livrările impozitate la cota standard, la cota redusă, scutite de TVA cu drept de deducere şi cele scutite de TVA fără drept de deducere.Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor şi serviciilor efectuate în interiorul zonei economice libere, nu constituie obiecte impozabile cu TVA.

 

Prin urmare, dat fiind faptul că, livrările în cauză nu constituie obiect al impunerii cu TVA, acestea nu urmează a fi reflectate în Declarația privind TVA.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

9.(28.23.14)
    În care cazuri agentul economic, care nu este plătitor al TVA prezintă Declaraţia privind TVA?

Potrivit prevederilor pct. 2 cap. III „Prevederi speciale" din Ordinul IFPS „Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a declarației privind TVA" nr. 1164 din 25.10.2012, persoanele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA, dar care conform legislației au obligația de a achita taxa pe valoarea adăugată, au obligația de a prezenta Serviciului Fiscal de Stat Declarația privind TVA în următoarele situații:

- importă servicii (art.94 lit. c) din Codul fiscal);

- procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar (art.4 alin.(6) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal), cu excepţia sumelor declarate şi achitate organelor vamale,

- înstrăinează, transmit în folosinţă sau posesie mijloace fixe, atît integral, cît şi părţile componente ale acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale, pentru care au beneficiat de facilitatea fiscală în corespundere cu art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal. În aceste situații, în Declarația privind TVA se vor completa boxele 7, 8 şi 20.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

10.(28.23.7)
    În care boxă a Declaraţiei privind TVA urmează a se reflecta serviciile de transport internaţional a bagajelor sau pasagerilor ?

Potrivit prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, transportul internațional de mărfuri și pasageri este scutit de TVA cu drept de deducere.

Prin urmare, valoarea acestor servicii se va reflecta în boxa 5 a Declarației privind TVA - „Livrări scutite de TVA cu drept de deducere".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

11.(28.23.3)
    Apare necesitatea includerii în Declaraţia privind TVA şi în Anexa la Declaraţia privind TVA a mărfurilor primite în baza facturii fiscale, dacă acestea nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător?

În conformitate cu Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 "Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA", în boxa 12 "Procurări de mărfuri, servicii" se indică valoarea mărfurilor şi serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, precum şi ajustarea valorii impozabile a acestora la cota standard şi la cota redusă, în conformitate cu art.98 şi art.102 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, efectuate în perioada pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia procurărilor efectuate de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.

În boxa data se permite şi reflectarea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate ce nu generează apariţia dreptului la deducerea sumelor TVA.

Astfel, factura fiscala în cauză poate fi inclusă în Declarația privind TVA. Concomitent, factura fiscală dată urmează a fi reflectată în Anexa nr. 1 "Lista facturilor fiscale primite" (forma TVAFACT) la Declaraţia privind TVA, dat fiind faptul, că conform prevederilor Ordinului menţionat, la Declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 "Redirijări" se indică menţiunea "Nonlivrare"

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

12.(28.23.2)
    Urmează de a reflecta în Declarația privind TVA livrările scutite de TVA fără drept de deducere?

În cazul în care, contribuabilul efectuează livrări scutite de TVA fără drept de deducere, valoarea acestora se va reflecta în boxa 6 a Declarației privind TVA - „Livrări scutite de TVA fără drept de deducere".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

13.(28.23.1)
    În care poziţie a Declaraţiei privind TVA se vor reflecta serviciile procurate cu aplicarea TVA de la rezidenţi cu scopul antrenării în activitatea de întreprinzător?

Valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător se vor reflecta în boxa 12 "Procurări de mărfuri și servicii".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...