37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 122 din 13.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 122 din 13.03.2018

19.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.3.38)
    Constituie oare obiect al impozitării cu TVA casarea activelor materiale?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiecte impozabile constituie:

    a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

    b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice;

    c) importul serviciilor în Republica Moldova.

Totodată, art.93 pct. 3) din Codul Fiscal menţionează că prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

Astfel, la casarea activelor materiale fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

Totodată, conform art.102 alin(1) din Codul fiscal li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Astfel, la casarea activelor materiale care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător, nu se permite deducerea sumei TVA.

Totodată, în temeiul art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă amortizării a mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

2. (28.3.37)
    Reprezintă transmiterea carnetelor de muncă, de către angajator angajatului, livrare impozabilă cu TVA ?

Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia.

Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă.

Totodată, prin modificările operate la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special - factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA.

La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate.

Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la deducerea sumei TVA de la procurarea carnetelor de muncă.

În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

3. (28.3.15)
    Urmează a fi impuse cu TVA livrarea cu titlu gratuit în scop de publicitate?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii. Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări".

Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective.

Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 lit.(6) din Codul fiscal).

4. (28.3.5)
    Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt expediate sau transportate?

Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

5. (28.3.12)
    Apar obligaţii fiscale la primirea plăţii pentru servicii de arendă, în baza contractului de subarendă a loturilor de pamînt?

Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) din Codul Fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.

6. (28.3.30)
    Se aplică oare TVA la valoarea mărfurilor care, în rezultatul inventarierii, au fost constatate drept lipsă?

Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

7. (28.3.8)

    Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale transmise de către debitor creditorului, în vederea stingerii obligaţiei faţă de acesta?

Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.

Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.

Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, se impozitează cu TVA pe principii generale.

8. (28.3.22)
    Ramîne dreptul de a deduce TVA în cazul casării mărfurilor ca urmare a pierderii calităţilor sau sustragerii?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

9. (28.3.4)
    Cum se va determina locul livrării mărfurilor, în cazul în care mărfurile sunt transmise sau transportate de către furnizor, cumpărător sau unei persoane terţe?

Potrivit prevederilor art. 110 alin (2) și alin.(3) din Codul fiscal, dacă mărfurile sunt expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.

Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...