37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 111 din 01.03.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 111 din 01.03.2018

02.03.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.23.34)
    În care boxă a declarației privind TVA se reflectă livrările care nu constituie obiect al impunerii?

Volumul livrărilor care nu constituie obiect al impunerii nu se reflectă în declarația privind TVA, deoarece în declarația privind TVA sunt supuse reflectării doar livrările impozabile, livrările scutite de TVA cu drept de deducere și livrările scutite de TVA fără drept de deducere.

2. (28.15.46)
    Ce adresă indică furnizorul în factura fiscală în cazul în care livrarea mărfurilor este efectuată de o subdiviziune situată în afara locului de reședința de bază (adresa juridică) a acesteia?

Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

În cazul livrării mărfurilor, potrivit prevederilor pct.11 subpct.2) al Instrucțiunii menționate, în factura fiscală în rîndul 1 ,,Furnizor" se indică denumirea entităţii care efectuează livrarea de mărfuri, specificate în coloana 10.1, adresa juridică (la necesitate, codul IBAN, codul băncii), codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor de TVA, dacă acesta deţine statut de plătitor de TVA.

Totodată, în conformitate pct.11 subpct.6) al Instrucțiunii, în factura fiscală în rîndul 5 ,,Punct încărcare" se indică adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

Concomitent, potrivit prevederilor art.67 alin.(1) din Codul civil, sediul persoanei juridice, este adresa indicată în actele de constituire a acesteia.

Astfel, la livrarea mărfurilor, în rîndul 1 al facturii fiscale se înscrie adresa indicată în actele de constituire a persoanei juridice, iar în rîndul 5 va fi indicată adresa primului loc în care mărfurile sînt încărcate în unitatea de transport (sau locul în care autotractorul este cuplat la o semiremorcă încărcată).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

3. (28.15.45)
    Are obligația agentul economic de a reconfirma dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

În conformitate cu prevederile pct.5 din Ordinul cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală" nr.118 din 28 august 2017, agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, beneficiază de acest drept pe toată perioada deținerii statutului de plătitor de TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menționate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

4. (28.15.44)
    Care sunt semnele de protecție a hîrtiei prevăzute pentu imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor pct.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim specializat ,,Factură fiscală", entitatea care ţine contabilitatea cu ajutorul sistemelor informaţionale computerizate beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea faptelor economice.

Semnele de protecţie se stabilesc de către entitate, conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

Hîrtia prevăzută cu însemne de protecţie utilizată la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puţin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului Ordin sau oricare alt însemn de protecţie (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul etc.) stabilit de către entitate şi aprobat prin ordin intern.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

5. (28.15.43)
    Care este procedura de beneficiere de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale?

Potrivit modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanțelor 118 din 28 august 2017, a fost liberalizată procedura de acordare a dreptului la imprimarea de sine stătător și de solicitare a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale.

În conformitate cu prevederile Ordinului menționat, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale.

Semnele de protecţie se stabilesc de către agentul economic conform necesităților şi posibilităților proprii. Hîrtia prevazută cu însemne de protecție utilizata la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale urmează să dispună de cel puțin un însemn de protecţie din cele specificate la pct.2 al prezentului ordin sau oricare alt însemn de protecție (ca exemplu: emblema întreprinderii, logotipul, antetul, etc.) stabilit de către agentul economic și aprobat prin ordin intern.

Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informațional automatizat „Comandă on-line".

Totodată, menționăm, că acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale se efectuează în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către entitate a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic automatizat "Comandă on-line a formularelor tipizate".

Comanda maximă a seriei și diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale este de 1000 de numere per comandă, pentru agenții economici ce dețin statutul de contribuabil mare și sunt incluși în lista agenţilor economici - contribuabili mari constituie maximal 10000 per comandă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

6. (28.15.40)
    Se permite, în cazul pierderii de către cumpărător a exemplarului I a facturii fiscale, trecerea în cont a TVA în baza copiei de pe factura fiscală emisă de furnizor fără autentificarea notarială a ei?

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul pierderii documentelor contabile, conducătorul entității este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv.

Astfel, în cazul pierderii exemplarului I al facturii fiscale, agentul economic este obligat să-l restabilească, fapt posibil şi prin legalizarea copiei exemplarului II al aceleași facturi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dat fiind faptul, că furnizorul își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, asigurând procesul de documentare a livrărilor prin emiterea exemplarelor destinate cumpărătorilor, este posibilă exercitarea dreptului la trecerea in cont a TVA în baza copiei facturii fiscale tipărite de furnizor, autentificate prin aplicarea ștampilei și semnăturii olografe a persoanei responsabile din cadrul entității furnizoare.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Legii contabilității nr.113 din 27.04.2007].

7. (28.15.39)
    Se permite utilizarea formularelor de facturi fiscale de model de până la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017?

Conform pct.6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, e permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special "factura fiscală" şi "factura", executate tipografic, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.

Formularele tipizate de document primar cu regim special "factura", executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, şi imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei şi diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucţiunii prevăzute în anexa nr.2.

Totodată, potrivit pct.5) din Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor HG nr.294 din 17.03.1998 și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

8. (28.15.31)
    Care este modul de eliberare a facturilor fiscale la livrarea energiei electrice de către întreprinderea producătoare şi reţelele de distribuţie?

Potrivit prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, servicii (energie electrică, termică, apă, gaz etc.) pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factura fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului.

Totodată, în conformitate cu pct.11 subpct.1) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în cadrul livrărilor de mărfuri în rândul „Data eliberării/data livrării" din factura fiscală, furnizorul indică respectiv ziua, luna, anul eliberării facturii fiscale şi efectuării livrării.

În acest sens, conform prevederilor art.117 alin.(2) pct.3) şi pct.4) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată pentru livrarea energiei electrice va include informaţia despre data eliberării facturii fiscale şi data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării acesteia.

Astfel, întreprinderea producătoare, pentru energia electrică livrată reţelelor de distribuţie, şi reţelele de distribuţie pentru livrarea de energie electrică consumatorilor, vor reflecta facturile fiscale în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri, servicii la data livrării indicată în factura fiscală.

Concomitent, în temeiul art.118 alin.(3) al Codului fiscal, reţelele de distribuţie vor reflecta în Registrul de evidenţă a procurărilor facturile fiscale recepţionate.

Referitor la determinarea volumelor de energie electrică livrată cu aplicarea diferitor cote ale TVA, în cazul livrărilor efectuate prin reţelele de distribuţie, se vor întocmi acte de verificare cu întreprinderea producătoare în baza informaţiei despre livrările efectuate de către reţelele de distribuţie consumatorilor, modalitate stabilită şi în Regulamentul privind restituirea TVA aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013.

Dat fiind faptul că, forma actului de verificare nu este aprobată prin careva act normativ, acesta se va perfecta în formă liberă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor art.117 din Codul fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

9. (28.15.28)
    Are oare agentul economic dreptul să elibereze 2 exemplare de facturi fiscale la livrarea mărfurilor?

La pct.4 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în funcţie de numărul exemplarelor de facturi fiscale executate tipografic, utilizate la documentarea faptului economic şi specificul acestuia, este stabilită destinaţia exemplarelor după cum urmează:

1) Exemplarul 1 al facturii fiscale pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune se arhivează la cumpărătorul/beneficiarul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea intrării în gestiune a mărfurilor, activelor (serviciilor). În cazul în care entitatea deţine statut de plătitor de TVA, în baza acestui exemplar se realizează dreptul la trecerea în cont.

2) Exemplarul 2 al facturii fiscale se arhivează la furnizorul de mărfuri, active (servicii) şi este destinat pentru înregistrarea scoaterii din gestiune a mărfurilor, activelor sau transmiterea serviciilor executate. Eliberarea exemplarului 2 atrage după sine calcularea TVA pe livrarea mărfurilor (serviciilor) efectuată de către entităţile înregistrate în calitate de plătitor de TVA.

3) Pentru operaţiunile prevăzute la pct.3 din Instrucţiune, primul, al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila furnizorului şi semnătura intermediarului (transportatorului), se remit intermediarului (transportatorului), din care:
    a) primul exemplar este înmînat, după caz, de către furnizor, intermediar (transportator) cumpărătorului/beneficiarului de mărfuri, active;
    b) al treilea şi al patrulea exemplar, confirmat prin semnătura şi, după caz, ştampila cumpărătorului/beneficiarului, se remit intermediarului (transportatorului) şi servesc ca bază pentru contabilitatea activităţii de transport.

4) al cincilea exemplar se completează de către furnizor şi serveşte drept autorizaţie la ieşirea unităţii de transport de la locul de încărcare.

Prin urmare, la livrarea mărfurilor se utilizează factura fiscală în 3 și 5 exemplare.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

10. (28.15.25)
    Urmează oare a fi completată coloana 10.9 a facturii fiscale la livrarea mărfurilor supuse accizului de către agenţii economici ce nu sunt înregistraţi în calitate de subiecţi ai impunerii cu accize?

Art.117 alin.(2) din Codul fiscal, stabileşte expres elementele obligatorii care urmează a fi indicate în factura fiscală.

Modalitatea de completare a facturii fiscale este stabilită prin Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017.

Astfel, conform pct.11 subpct.19) din Instrucţiunea menţionată, în coloana 10.9 „Altă informaţie", în cazul livrării mărfurilor supuse accizelor se indică, de către agenţii economici ce deţin statutul de plătitor de acciz, suma în lei a accizelor aferentă lor.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

11. (28.15.21)
    Urmează oare de a se perfecta factura fiscală în adresa subantreprenorului la transmiterea materialelor de contrucţie pentru prestarea serviciilor de contrucţie a imobilului?

În conformitate cu prevederile art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecții impunerii, care reprezintă rezultatul activității de întreprinzător în Republica Moldova.

Livrarea de mărfuri, potrivit art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială. În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.

Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

Reieșind din cele expuse, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, se va elibera factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal și în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

12. (28.15.20)
    În ce moment apare obligaţia de prezentare cumpărătorului a facturii fiscale în cazul cînd alegerea, comanda şi plata pentru marfă se efectuează la oficiul furnizorului, iar preluarea (recepţionarea) mărfurilor are loc într-o altă zi la depozitul comercial al furnizorului?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

Totodată, prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, prevăd că data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)-(8) al aceluiași articol. În acelaşi timp, art.93 pct.3) din Codul fiscal, prevede că livrare de mărfuri este transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor.

Prin urmare, factura fiscală urmează a fi prezentată de către furnizor cumpărătorului la momentul predării mărfurilor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul prevederilor Codului fiscal].

13. (28.15.16)
    Este necesar de a elibera factura fiscală la transmiterea producţiei de la o subdiviziune la o altă subdiviziune în cadrul uneia şi aceleiaşi întreprinderi?

În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la ttransportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.

Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

14. (28.15.15)
    Este necesară eliberarea facturii fiscale pentru transportarea producţiei proprii a entităţii de la depozit la piaţă în vederea comercializării acestora?

În conformitate cu pct.3) subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate, se eliberează factura fiscală.

Concomitent, potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea menționată, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017].

15. (28.15.14)
    Care adresă urmează a fi indicată în factura fiscală la prestarea serviciilor în cazul în care adresa subdiviziunii structurale diferă de cea juridică?

Potrivit pct.13 subpct.2) și subpct.3) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, la prestarea serviciilor în rîndul 1 „Furnizor" din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care prestează servicii și respectiv, în rîndul 2 „Cumpărător/beneficiar" din factura fiscală se înscrie denumirea și adresa juridică a entităţii care beneficiază de servicii prestate de către furnizor.

Drept urmare, la prestarea serviciilor în factura fiscală urmează a fi indicată adresa juridică a entității.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din

16. (28.15.3)
    Care este modalitatea de completare a facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil cu TVA?

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA fără drept de deducere (art.103 din Codul fiscal) și cele care nu constituie obiect al impunerii cu TVA (art.95 alin.(2) din Codul fiscal), urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.

La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și a celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA, coloanele 10.6 „Cota TVA, %" și 10.7 „Suma totală a TVA, lei" nu se completează.

Factura fiscală eliberată în vederea documentării astfel de livrări, nu urmează să conțină mențiunea „Non livrare".

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în baza HG nr.294 din 17.03.201998 și Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017].

17. (28.15.2)
    La ce dată se eliberează factura fiscală de către furnizorul de mărfuri (servicii)?

Potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

18. (28.15.1)
    Ce informaţie obligatorie trebuie să includă factura fiscală?

Potrivit art.117 alin.(2) din Codul fiscal, factura fiscală trebuie să includă următoarele informaţii:

1) numărul curent al facturii/facturii fiscale;
2) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al furnizorului;
3) data eliberării facturii/facturii fiscale;
4) data livrării, dacă ea nu corespunde cu data eliberării facturii/facturii fiscale;
5) denumirea (numele), adresa şi codul fiscal al cumpărătorului;
6) tipul livrării;
7) pentru fiecare tip de livrare de mărfuri, servicii:
    a) cantitatea mărfii;
    a1) preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ - în cazul livrării mărfurilor social importante;
    b) preţul unui articol de marfă fără T.V.A.;
    c) cota T.V.A.;
    e) suma totală a livrării de mărfuri, servicii, care urmează a fi achitată;
    f) suma totală a T.V.A.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...