37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 03 din 04.01.2018

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 03 din 04.01.2018

09.01.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.3.57)
    Există o limită de vârstă a persoanei întreținute la aplicarea scutirii prevăzute de art.35 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.

Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice are nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări din Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art.35 alin.(2) din Codul fiscal , indiferent de vârsta acesteia.

Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul menționat, indiferent de vârsta acesteia.

2. (29.2.5.17)
    Apare la moștenitor obligația de stingere a datorie fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii?

Conform prevederilor art. 1432 alin. (1) din Codul civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către succesorii săi.

Potrivit art. 1444 alin. (1) din Codul civil, patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât și obligațiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moștenirea le avea la momentul decesului.
Totodată, art. 1446 din Codul civil, prevede că în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparține doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui.

Articolul 17 din Codul fiscal, stabilește că veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moştenitorului după acceptarea succesiunii.

Potrivit art. 20 lit. i) din Codul fiscal, pentru moștenitor - rezident al Republicii Moldova, patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Totodată, conform pct. 75 al Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15) din anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 102 din 3 iulie 2017, contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampila cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia.

Astfel, obligația de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit revine fiecărui contribuabil personal, și nu poate fi transmisă prin moștenire sau imputată moștenitorilor.

Prin urmare, obligațiile fiscale a persoanei decedate, calculate în Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET 15), nu pot fi determinate, deoarece persoana respectivă nu mai există ca subiect de drept.

3. (29.4.37)
    Urmează persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova, în baza contractului de leasing financiar încheiat cu un nerezident, să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea acestuia?

Conform art. 70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:

a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Dacă capitolul în cauză nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Conform art. 91 din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin și achită un impozit în mărime de 12% din plățile direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepția veniturilor nerezidentului ce țin de activitatea reprezentanței permanente a acestora în Republica Moldova.

Totodată, conform art. 71 lit. k) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea sau din uzufructul proprietății aflate în Republica Moldova.

Astfel, entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din dobânda de leasing îndreptată în folosul nerezidentului.

Este de menționat că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, în condițiile respectării prevederilor art. 793 din Codul fiscal.

4. (29.1.3.5.20)
    Are drept agentul economic să deducă cheltuielile aferente reparației porțiunii de drum public, care constituie singura cale de acces la întreprindere?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.

Potrivit art. 27 alin. (9) lit. a) din Codul fiscal, în perioada fiscală respectivă se permite deducerea cheltuielilor de reparaţie a drumurilor, ca cheltuieli curente.
Totodată, pct. 39 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât și cu indici cantitativi.
Astfel, în cazul în care, contribuabilul dispune de certitudini întemeiate vis-a-vis de necesitatea suportării, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, a cheltuielilor pentru reparația drumului public, acestea vor fi calificate ca cheltuieli ordinare şi necesare, care ulterior vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit.

5. (29.1.9.5)
    Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul capitalului de rezervă?

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art. 57 alin. (2) din Cod.

Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul capitalului de rezervă are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

6. (29.1.9.4)
    Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul profitului net?

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art. 57 alin. (2) din Cod.

Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul profitului net are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

7. (28.15.54)
    Urmează agentul economic să elibereze factura fiscală pentru suma penalității calculate la încălcarea condițiilor contractuale?

Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul fiscal.

Astfel, achitarea penalității în urma încălcării condițiilor contractuale nu reprezintă o livrare și prin urmare nu se va elibera factura fiscală.

8. (29.4.19)
    În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?

În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaționale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaționale şi ale legislației fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaționale şi în legislația fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Totodată, ținem să menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de rezidență emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidență se prezintă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăților şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenței prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanțelor.

Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art. 793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.

În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

Arhiva
    În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri? 

În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanțelor. Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art. 793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.

În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Guvern. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.

    În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?

În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.

9. (29.2.1.4)
    Constituie oare venit impozabil venitul obținut de către interpreți din activitatea artistică?

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt:

a) persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

b) persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.

Conform art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie:

a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției;

b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător;

Totodată, potrivit prevederilor art. 18 lit. a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activități similare constituie surse de venit impozabile.

Prin urmare, ținând cont de prevederile legislației, inclusiv și de art. 5 pct. 36) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitățile practicate de către interpreți la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile.

Arhiva
    Constituie oare venit impozabil, venitul obținut de către interpreți din activitatea artistică?

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt:

a) persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;

b) persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.

Totodată, potrivit prevederilor art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie: 

a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției;

b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

Concomitent, potrivit prevederilor art. 18 lit. a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activități similare, constituie surse de venit impozabile.

Prin urmare, ţinând cont de prevederile legislației, inclusiv și de art. 5 pct. 36) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitățile independente, practicate de către interpreți la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea art. 14 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016).

Potrivit prevederilor pct. a) alin.(1) art.13 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe venit sânt persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, care pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova. Totodată, potrivit prevederilor pct.a) alin.(1) art.14 din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi de persoanele care practică activitate profesională Concomitent, potrivit prevederilor art.18 lit.a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activităţi similare, constituie surse de venit impozabile. Prin urmare, ţinînd cont de prevederile legislaţiei, inclusiv şi de art.5 pct.36) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activităţile independente, practicate de către interpreţi la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile.

10. (29.4.3)
    Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.

Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vânzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 39-41 din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Astfel, persoana nerezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 39-41 din Codul fiscal și să rețină impozitul pe venit de la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului.

Este de menționat că regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

Arhiva
    Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică-rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate? 

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vînzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 37-39 din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Astfel, entitatea urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul fiscal, și să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din suma achitată în rate.

Este de menționat că, regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art.37-39 din Codul fiscal. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din plățile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a caror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale. De asemenea, menţionam că, în conformitate cu prevederile art. 587 "Executarea obligaţiei în rate" art. (1) din Codul civil, dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese altfel, debitorul poate executa obligaţia în rate numai cu consimţămîntul creditorului. Astfel, ţinând cont de prevederile legislaţiei şi reieşind din situaţia expusă în adresare, entitatea urmează să determine creşterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul fiscal şi să reţină la sursa de plată impozitul pe venit din suma de facto achitată nerezidentului în perioada fiscală în care a avut loc achitarea.

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...