37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 903 din 26.10.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 903 din 26.10.2015

26.10.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.15)
    Se vor permite la deducere cheltuielile ce țin de reparația unei clădiri luate în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct), suportate de locatar și compensate de locator, aferente serviciului de reparație prestat de locatar?
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
    Dat fiind faptul că potrivit prevederilor contractuale, cheltuielile ce țin de reparație suportate de către locatar se compensează de către locator, acestea se vor califică ca servicii prestate de către locatar, iar valoarea lor va constitui drept venit și se va include în venitul brut al entității.

Arhiva
    În cazul în care cheltuielile ce ţin de reparaţia unei clădiri arendate sunt suportate de locatar şi compensate de locator, acestea se vor permite la deduceri potrivit prevederilor art. 27 alin. (9) lit.(b) din Codul fiscal?
    Regimul fiscal aferent impozitului pe venit în cazul expus în adresare derivă din specificul şi natura relaţiilor contractuale stabilite între părţile contractante. În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Dat fiind faptul că potrivit situaţiei descrise în adresare, cheltuielile ce ţin de reparaţie suportate de către locatar se compensează de către locator, acestea se vor califică ca servicii de reparaţie prestate, iar valoarea lor va constitui drept venit şi se va include în venitul brut al entităţii. 

2. (29.1.3.13)
    Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea facultativă a sănătății angajatului detașat peste hotare?
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.
    Astfel, în cazul în care cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de sănătate, care reprezintă asigurare de asistență medicală, depășesc mărimea limitei stabilite, depășirea se va impozita la angajat în modul general stabilit.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 19 lit. a) din Codul fiscal, mărimea depășirii stabilite pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.

Arhiva
    Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea sănătăţii a angajatului detaşat peste hotare?
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii şi de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. Limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise la deducere ca cheltuieli aferente activitaţii de întreprinzător în scopuri fiscale, sunt specificate în Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998. Astfel, dat fiind faptul că cheltuielile pentru asigurarea sănătăţii pentru angajaţi sunt atribuite la pct. 1 subpunct. 2) lit. b) din Hotarîrea menţionată, în corelare cu pct. 3 a aceleiaşi Hotarîri, aceste cheltuieli vor fi permise la deducere în suma integrală.

3. (29.1.3.11)
    Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului?
    În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.
    Astfel, în cazul în care cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de accidente și de sănătate, care reprezintă asigurare de asistență medicală, depășesc mărimea limitei stabilite, depășirea se va impozita la angajat în modul general stabilit.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 19 lit. a) din Codul fiscal, mărimea depășirii stabilite pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.

Arhiva
    Se permite deducerea în scopuri fiscale a primelor de asigurare achitate pentru contractele de asigurari facultative de accidente şi de sănătate?
    Conform prevederilor lit. c) pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, deducerea cheltuielilor de asigurare se reglementează prin Hotarîrea Guvernului nr.484 din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activitaţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.595), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, primele de asigurare plătite în baza contractelor de asigurare încheiate în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare de către agenţii economici şi, dupa caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, în cazul asigurarilor de accidente, inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale, precum şi a asigurărilor de sănătate (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii), conform prevederilor lit. a) - b) subpct. 2) pct. 1) din Hotarîrea menţionată, se permit la deduceri din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător. Totodată, potrivit prevederilor art.19 lit. a) din Codul fiscal, plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucratorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare medicală obligatorie de stat, sunt considerate ca facilitaţi acordate de patron.

4. (29.1.3.5)
    Cum se calculează amortizarea fondurilor de bibliotecă?
    Potrivit prevederilor S.N.C. „Imobilizări necorporale și corporale" (p.61), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, entitatea care deține fonduri de bibliotecă, nu calculează amortizarea în scopuri financiare.
    Determinarea uzurii în scopuri fiscale este reglementată de art. 26 si 27 din Codul fiscal, precum și de Regulamentul privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007.
    Astfel, potrivit pct. 3 din Regulamentul menționat, contribuabilul nu are obligația de a calcula uzura (amortizarea) pentru fondurile de bibliotecă.

Arhiva
    Potrivit prevederilor S.N.C. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung", entitatea care deţine fonduri de bibliotecă, nu calculează uzura în scopuri financiare, dar uzura la fondurile date în scopuri fiscale, urmează să se calculeze?
    Determinarea uzurii în scopuri fiscale se reglementează prin art. 26 si 27 din Codul fiscal, precum şi prin Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007. Astfel, potrivit pct. 3) din Regulamentul menţionat, contribuabilul nu are obligaţia de a calcula uzura pentru fondurile de bibliotecă.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...