37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 90 din 09.02.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 90 din 09.02.2016

11.02.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.33)
   Cum se vor reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) sumele primite ca despăgubire în cazul pierderii forțate, precum și a cheltuielilor ce țin de ieșirea forțată a bunurilor?
    În conformitate cu modul de completare a Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012, în anexa1D, în rîndul 02041 colonița 2 "Venitul obținut din înlocuirea proprietății" se reflectă sumele primite drept compensație în legătura cu circumstanțele excepționale.
   Compensația poate fi primită de la companiile de asigurări, în cazul în care proprietatea este asigurată, de la alte persoane vinovate de pierderea proprietății sau din alte surse.
   În coloana 2 se reflectă veniturile excepționale constatate în contabilitatea financiară, iar în coloana 3 - cifra 0.
   Rîndul 02042 "Venitul obținut ca rezultat al neînlocuirii sau înlocuirii parțiale a proprietății" se completează în cazul în care suma compensației primite drept consecință a ieșirii forțate a proprietății sau deteriorării ei parțiale nu a fost investită (folosită) sau a fost investită (folosită) parțial la procurarea (construcția) altei proprietăți de același fel (reparația proprietății deteriorate parțial), pe parcursul perioadei permise pentru înlocuire.
   Coloana 2 nu se completează, iar în coloana 3 se reflectă diferența dintre suma compensației primite și suma mijloacelor repartizate pentru procurarea (construcția) proprietății de același fel sau pentru reparația proprietății deteriorate pe parcursul perioadei permise spre înlocuire (sfîrșitul anului următor celui în care s-a produs pierderea sau deteriorarea parțială).
   Cheltuielile ce țin de ieșirea forțată a bunurilor reprezintă cheltuieli care nu sint deductibile în scopuri fiscale, și se reflectă prin completarea rîndului 03021 „Pierderi din alte ieșiri ale mijloacelor fixe decît cele indicate în rîndul 03020" al anexei 2D din Declarația forma VEN 12.

2. (29.1.3.28)
    Comasarea cu întrebarea la nr. 29.1.3.44.

Arhiva
    Se permite spre deducere cheltuielile privind alimentarea angajaţilor?
    În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit pct.39 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.  Astfel, în cazul în care agentul economic suportă cheltuielile privind alimentarea angajaţilor, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, acestea vor fi permise la deducere în baza art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, reieşind din motive obiective privind lipsa infrastructurii sociale. Totodată, alimentarea angajaţilor nu va implica careva obligaţii fiscale pentru aceştia, în cazul în care cheltuielile legate de aceasta sunt efectuate în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru desfăşurarea procesului de muncă. 

3. (29.1.3.18)
    Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile legate de achitarea dobînzilor pentru împrumutul luat de la persoanele fizice, juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing), utilizat în cadrul activității de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, deducerea dobînzilor aferente creditelor și împrumuturilor se permite în conformitate cu art. 24 din Codul fiscal.
    De asemenea, potrivit prevederilor alin. (2) din art. 25 din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către agenții economici în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita ratei medii ponderate a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină.Rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină se determină de către Banca Națională a Moldovei și se publică pe pagina web oficială a acesteia.
    Informația privind rata medie ponderată a dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar se regăsește www.bnm.org>Cele mai populare rapoarte statistice>Baza de date interactivă>Statistica monetară și financiară>Ratele medii ponderate ale dobînzilor la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și volumele aferente inclusiv.
    Astfel, în cazul în care entitatea se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, aceasta este în drept sa atribuie la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobânzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Națională a Moldovei în limita stabilită la art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.

Arhiva
    Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobînzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Naţională a Moldovei, utilizat în cadrul activităţii de întreprinzător?
    Conform prevederilor art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit prevederilor pct.39 din Anexa nr.1 a Hotarîrii Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. Concomitent, menţionăm că, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate, de către persoanele juridice si fizice care practica activitate de întreprinzător, în folosul persoanelor fizice si juridice (cu excepţia instituţiilor financiare si a organizaţiilor de microfinanţare) se accepta în limita ratei de baza (rotunjita până la urmatorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politica monetară pe termen scurt. Astfel, în cazul în care entitatea se conformă prevederilor art.24 alin.(1) din Codul fiscal, precum şi pct.39 din Anexa nr.1 la Hotarârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, aceasta este în drept sa atribuie la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile aferente dobânzilor pentru împrumutul extern, înregistrat la Banca Naţională a Moldovei în limita stabilită la art. 25 alin. (2) din Codul fiscal.

4. (29.1.3.24)
    Cum se vor deduce cheltuielile legate de efectuarea unor acțiuni filantropice în favoarea autorităților publice, instituțiilor publice și organizațiilor necomerciale?
    Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.
    De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998.

Arhiva
    Care sunt obligaţiile privind impozitul pe venit în cazul efectuării unor acţiuni filantropice în favoarea autorităţilor publice, instituţiilor publice şi organizaţiilor necomerciale?
    În conformitate cu art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinînd cont de prevederile art.26 şi conform art.38 alin.(1) şi (2)din Codul fiscal, separat pe fiecare obiect donat. Referitor la deducerea cheltuielilor aferente donaţiei, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 36 din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determină fără a se lua în considerare scutirile ce i se acordă conform prezentului capitol. Pot fi deduse, conform articolului menţionat, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art.51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) şi b) şi la art.533, precum şi în favoarea organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c). Totodată, potrivit art. 902 alin. (1) din Codul fiscal, la depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36 din Codul fiscal, contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din suma depăşirii.

5. (29.1.3.22)
    Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?
    Conform prevederilor art. 22 din Codul fiscal, nu se recunoaște venitul la înlocuirea proprietății cu o proprietate de același tip în cazul pierderii ei forțate. Proprietatea de înlocuire se consideră de același tip atunci cînd ea are aceleași însușiri sau este de aceeași natură ca și proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de același nivel sau calitate).
    Astfel, venitul obținut de la înlocuirea proprietății cu o proprietate de același tip în cazul pierderii ei forțate, potrivit art. 22 din Codul fiscal, se va ajusta la completarea declarației cu privire la impozitul pe venit.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (6) din Codul fiscal, nu se permite deducerea sumelor plătite la procurarea proprietății pe care se calculează uzura (amortizarea) și față de care se aplică prevederile art. 26, 28 și 29 sau la procurarea mijloacelor fixe cu un termen de exploatare mai mare de un an.
    Prin urmare, cheltuielile ce țin de ieșirea forțată a bunurilor reprezintă cheltuieli care nu sunt deductibile în scopuri fiscale, și se vor ajusta la completarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Arhiva
    Se consideră ca venit în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietăţii analogice pierdute forţat? Este în drept entitatea să ia la deduceri în scopuri fiscale, fondul fix casat ca rezultat al pierderii forţate?
    Conform prevederilor art.22 din Codul fiscal, nu se recunoaşte venitul la înlocuirea proprietăţii cu o proprietate de acelaşi tip în cazul pierderii ei forţate. Proprietatea de înlocuire se consideră de acelaşi tip atunci cînd ea are aceleaşi însuşiri sau este de aceeaşi natură ca şi proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de acelaşi nivel sau calitate). În conformitate cu modul de completare a Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1498 din 29.12.2008, în anexa1D, în rîndul 02041 coloniţa 2 "Venitul obţinut din înlocuirea proprietăţii" se reflectă sumele primite de la companiile de asigurări drept compensaţie obţinute în legătura cu circumstanţele excepţionale. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (6) din Codul fiscal, nu se permite deducerea sumelor plătite la procurarea proprietăţii pe care se calculează uzura (amortizarea) şi faţă de care se aplică prevederile art.26, 28 şi 29 sau la procurarea mijloacelor fixe cu un termen de exploatare mai mare de un an.
    Prin urmare, cheltuielile ce ţin  de ieşirea forţată a bunurilor reprezintă cheltuieli care nu sint deductibile în scopuri fiscale, şi se reflectă la valoarea de bilanţ în col.2,codul 03021 a anexei  2D din Declaraţia forma VEN 08.

6. (29.1.3.16)
    Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
    Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, în mărimea stabilită la acest articol.
    De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern.
    Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donațiile sunt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donație filantropică"/"Sponsorizare".
    Prin urmare, cheltuielile suportate la organizarea și desfășurarea unei acțiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare și respectiv nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit.

Arhiva
    Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?
    Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil.
    De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menționat, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1) și la art. 533, precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donațiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donație filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă și se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donație filantropică"/"Sponsorizare".
    Prin urmare, cheltuielile suportate la organizarea și desfășurarea unei acțiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către autoritatea publică centrală nu vor fi calificate ca donații făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și cu indici cantitativi.
    În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare și desfășurare a unei acțiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligațiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), suma cheltuielilor respective se va ajusta prin completarea rîndului 03046 „Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de întreprinzător (se indică)" din anexa 2D.

     (Modificat în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 178 din 11.07.2012, publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 și Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012, precum și a formularului forma VEN12 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 publicată în M.O. nr. 190-192/644 din 14.09.2012 )
    Pot fi calificate ca donaţii efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, cheltuielile suportarea de organizare a unei acţiuni publice (concurs, sărbătoare, etc), doar în baza unei scrisori emise de către autoritatea publică centrală?
    Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donaţii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) al articolului menţionat, pot fi deduse, numai donaţiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităţilor publice şi instituţiilor publice specificate la art. 51, a organizaţiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) şi b) şi la art.533, precum şi în favoarea organizaţiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c), confirmate în modul stabilit de Guvern. Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 489 din 09.05.1998, în cazul în care donaţiile sînt efectuate în formă nebănească între filantrop/sponsor şi beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării se încheie un contract de donaţie filantropică / contract de sponsorizare în formă simplă scrisă şi se eliberează factura cu introducerea în partea de jos a acesteia o notă "Donaţie filantropică"/"Sponsorizare". Prin urmare, suportarea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice, doar în baza scrisorii emise de către Autoritatea Publică Centrală nu vor fi calificate ca donaţii făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Conform pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuieli caracteristice pentru gestionarea anumitor activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi. În contextul celor expuse, cheltuielile de organizare şi desfăşurare a unei acţiuni publice nu vor fi admise la deduceri în scopuri fiscale la determinarea obligaţiilor privind impozitul pe venit, deoarece nu se conformă prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal. La completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN08) suma cheltuielilor respective se vor ajusta prin completarea rîndului 03036 din anexa 2D.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...