37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 771 din 18.09.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 771 din 18.09.2015

23.09.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.11.9)
   Cum urmează a fi aplicate prevederile art. 84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
    În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenții economici sînt obligați să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
(a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
(b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
   Totodată, alin. (4) din articolul menționat prevede că normele date nu vizează subiecții impozitați conform regimului fiscal stabilit la cap. 71 (subiecții impunerii cu IVAO).
   Respectiv, în cazul în care agentul economic pe parcursul anului schimbă regimul de impozitare, atunci pentru perioada în care acesta este subiect al impunerii cu IVAO va avea obligația de achitare a IVAO pentru perioada în care a fost subiect al impunerii cu regimul respectiv, conform modului stabilit în art. 544 alin. (2) din Codul fiscal.
    Pentru perioada în care agentul economic este subiect al impunerii în mod general, acesta va achita în rate impozitul pe venit, conform prevederilor art. 84 din Codul fiscal, pentru perioada aplicării regimului general - cîte ¼ din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv în termenele specificate în alin. (1) din articolul citat.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

2. (29.1.11.8)
    Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare?
    În conformitate cu prevederile pct. 85 din Standardul Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, suma veniturilor din vînzări obținute în cadrul activității operaționale cuprinde veniturile din:
1) vînzarea produselor/mărfurilor;
2) prestarea serviciilor și/sau executarea lucrărilor;
3) contracte de construcție;
4) contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune);
5) dividende, participații și/sau dobînzi, care pentru entitate reprezintă activitate operațională.
    Totodată, potrivit prevederilor pct. 5 din Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, activitate operațională semnifică totalitatea operațiunilor economice aferente activităților principale ale entității, precum și activitățile conexe acestora.
    Respectiv, reieșind din cele menționate, obținerea veniturilor sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare pentru entitate nu reprezintă un rezultat al activității principale, precum și activităților conexe acestora, venitul respectiv nu se va reflecta ca venit operațional și respectiv nu se va impozita cu 3%. Mai mult ca atît, concluzia dată a fost prevăzută și în pct.1 al Deciziei Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.3/2 din 13 noiembrie 2014.
     (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii Contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, republicat în M.O. nr. 27-34/61 din 07.02.2014, Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare" și „Cheltuieli", aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, publicat în M.O. nr. 177-181/1224 din 16.08.2013)

3. (29.1.11.7)
    Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
    În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (4) din Codul fiscal, agenții economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A.
    Astfel, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depășirea plafonului stabilit în Codul fiscal (art. 112 alin. (l) și (2) din Codul fiscal) - activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ține de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 541 din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

4. (29.1.11.6)
    Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?
    În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, potrivit prevederilor art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, persoana responsabilă a contribuabilului care a inițiat procedurile de încetare a activității este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii în conformitate cu legislația in vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională.
    Totodată, pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii cu IVAO nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.
    Astfel, subiectul impunerii cu IVAO va prezenta Darea de seamă IVAO.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

5. (29.1.11.5)
    Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
    În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din Codul fiscal, agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, care, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite și impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
    Dat fiind faptul că la data menționată în articolul respectiv entitatea nu a obținut venit operațional, acesta are dreptul la alegerea regimului fiscal de impozitare (3% sau 12%).
    Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 541 alin. (3) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

6. (29.1.8.32)
    Arhiva
    Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?
    În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:
(a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv; sau
(b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.
    Totodată, alin.(4) prevede că normele date nu vizează subiecții impozitați conform regimului fiscal stabilit la cap.71 (subiecții impunerii cu IVAO).
    Respectiv, în cazul în care subiectul impunerii cu regimul general sau IVAO a căpătat sau pierdut statutul de plătitor al TVA pe parcursul anului, tranzitînd de la un regim la altul, acesta va avea obligaţia de achitare a IVAO pentru perioada în care a fost subiect al impunerii cu regimul respectiv, conform modului stabilit în art.544 alin.(2) din Codul fiscal.
    Pentru perioada în care a devenit subiect al impunerii în mod general va achita în rate impozitul pe venit, conform modului prevăzut în art.84 din Codul fiscal - cîte ¼ din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul respectiv în termenele specificate în alin.(1) din articolul citat, în perioada aplicării regimului general.

7. (29.1.8.31)
    Arhiva
    Se consideră venituri operaționale pasibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?
    În conformitate cu prevederile art.1 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
    În conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, care nu contravin prevederilor Codului Fiscal.
    Pornind de la prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate, activitatea operaţională este activitatea de bază a entităţii în vederea obţinerii venitului din vînzarea producţiei, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi din alte tipuri de activităţi, care nu constituie nici activitate de investiţii, nici activitate financiară sau totalitatea operaţiunilor economice aferente activităţilor principale ale entităţii, precum şi activităţile conexe acestora.
    Totodată, pornind de la Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, activitate de bază se consideră activitatea subiectului juridic, căreia îi revine cea mai mare pondere a valorii adăugate, iar activitate principală este acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare.
    Respectiv, reieșind din cele menționate, dat fiind faptul că obținerea veniturilor sub formă de dobînzi nu reprezintă un rezultat al activității de antreprenoriat, neputînd fi calificat în calitate de activitate de bază (principală), nu este temei de considerare a acestuia drept activitate operațională și impozitare cu 3%.
    Mai mult ca atît, concluzia dată a fost prevăzută și în pct.1 al Deciziei Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.3/2 din 13 noiembrie 2014, prin care se menținează faptul că veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare nu constituie activitate de antreprenoriat, dar reprezintă alte venituri decît cele operaționale, acestea, respectiv, neconstituind obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională.

8. (29.1.8.26)
    Arhiva
    Care regim de impozitare se va aplica de către subiectul sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care devine plătitor TVA pe parcursul anului fiscal?
    În conformitate cu explicaţiile Ministerului Finanţelor nr. 14/3-07/38 din 27.02.2012, şi nr. 14/3-07/17 din 18.01.2013, dacă pe parcursul perioadei pentru care se calculează IVAO (trimestru), agentul economic este înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA (benevol sau obligatoriu), atunci pînă în momentul înregistrării - prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea (art.112 alin.(l) şi (2) din Codul fiscal) - activitatea agentului economic în cauză se va impozita conform regimului fiscal ce ţine de aplicarea IVAO. După momentul nominalizat, activitatea agentului economic se va impozita conform regimului general stabilit în Codul fiscal.

9. (29.1.8.24)
    Arhiva
    Care declaraţie urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operaţională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor şi cheltuielilor obţinute în proces de lichidare?
    În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, acesta va utiliza regimul de impozitare aplicat la momentul iniţierii procesului de lichidare şi, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din Codul fiscal, va depune Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operaţională (forma IVAO) fără specificarea cheltuielilor şi a altor venituri decît cele menţionate în formular. Pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii cu IVAO nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat.

10. (29.1.8.21)
    Arhiva
    Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?
    În conformitate cu prevederile art.541 alin.(2) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt subiecţi ai impunerii cu TVA şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare de 3%.
    Dat fiind faptul că la data menţionată în Codul fiscal, agenţii economici nu au obţinut nici de facto, nici de jure venituri din activităţi operaţionale, prin prisma prevederilor art.11 alin.(1) din Codul fiscal şi ţinînd cont de Ordinul Şefului IFPS nr. nr.1983 din 01.10.2013, agenţii economici în cauză au dreptul la alegerea regimului fiscal de impozitare (3% sau 12%).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...