37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 629 din 19.07.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 629 din 19.07.2016

24.08.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (11.6.2)
    Cine calculează impozitul pe avere şi cum sunt înştiinţaţi subiecţii impunerii privind obligaţiile fiscale calculate?
    Calcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune (art. 2876 din Codul fiscal).

2. (11.6.1)
    Care este perioada fiscală la calcularea impozitului pe avere?
    Perioada fiscală, conform art. 2875 din Codul fiscal, este anul calendaristic.

3. (11.5.1)
    Care este cota impunerii în cazul impozitului pe avere?
    Cota impozitului, conform art. 2874 din Codul fiscal, constituie 0,8% din valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale.

4. (11.4.3)
    În cazul în care bunurile imobiliare sunt divizate în cote părţi pentru fiecare dintre soţi, cum urmează a fi estimat baza impozabilă?
    Baza impozabilă se estimează reieşind din cota-parte care îi revine a fiecăruia dintre soți (art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal).

5. (11.4.2)
    Cum se estimează baza impozabilă în cazul în care obiectul impunerii este obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar?
    În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, potrivit art. 2873 alin. (2) din Codul fiscal, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

6. (11.4.1)
    Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe avere?
    Baza impozabilă a bunurilor imobiliare, în cazul impozitului pe avere, potrivit art. 2873 alin. (4) din Codul fiscal, constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale.

7. (11.3.4)
    În scopul aplicării impozitului pe avere, bunul imobiliar urmează să corespundă cel puțin unui singur criteriu sau ambelor criterii?
    Impozitul pe avere se aplică, numai în cazul în care totalitatea bunurilor imobiliare cu destinație locativă (cu excepţia terenurilor), inclusiv căsuţele de vacanţă aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum şi cotele-părţi ale acestora, urmează să corespundă cumulativ ambelor condiții: valoarea estimată totală să constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală să se constituie 120 m2 şi mai mult.
    În cazul în care bunurile imobiliare corespund numai unui singur criteriu, acestea nu apar în calitate de obiect al impunerii (art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal).

8. (11.3.3)
    Apar în calitate de obiecte ale impunerii bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale?
    Avînd în vedere faptul că impozitul pe avere se aplică numai pentru bunurile imobiliare evaluate în scopul impozitării, de la valoarea apreciată de către organele cadastrale teritoriale, bunurile imobiliare din localitățile rurale neevaluate de organele cadastrale teritoriale nu apar în calitate de obiecte ale impunerii.

9. (11.3.2)
    Dacă subiectul impunerii are în gospodărie alte construcții (garaj, sarai şi alte construcţii auxiliare), acestea apar în calitate de obiecte ale impunerii cu impozitul pe avere?
    Obiect al impunerii cu impozitul pe avere îl constituie: bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor).
    Bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, potrivit clasificației stabilită în scopul impozitării prin HG nr. 1303 din 24.11.2004, includ construcţiile şi încăperile izolate destinate predominant locuirii permanente şi activităţilor complementare ei, precum şi terenurile pe care sînt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcţii, cu următoarele subcategorii:
 - apartamente şi încăperi izolate locative în case cu multe etaje;
 - apartamente în case de locuit individuale;
 - case de locuit individuale, inclusiv terenuri aferente şi construcțiile auxiliare în localităţile urbane şi în localităţile rurale;
- terenuri destinate construcţiei locative.
    Căsuţă de vacanţă, potrivit clasificației stabilită în scopul impozitării prin HG nr. 1303 din 24.11.2004, este căsuţă amplasată pe lotul pomicol (vilă).
    Respectiv, construcțiile auxiliare aferente caselor de locuit individuale constituie obiecte ale impunerii şi participă la estimarea bazei impozabile.

10. (11.3.1)
    Care este obiectul impunerii cu impozitul pe avere?
    Conform art. 2873 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
 - valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult;
 - suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.

11. (11.2.4)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul contractului de leasing financiar?
    În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe avere este locatarul bunurilor imobiliare.

12. (11.2.3)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmășie?
    În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale (art. 2872 alin. (3) din Codul fiscal).

13. (11.2.2)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?
    În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosinţă) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în mărimea cotei-părţi care îi revine (art. 2872 alin. (2) din Codul fiscal).

14. (11.2.1)
    Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe avere?
    Subiect al impunerii cu impozit pe avere, este persoana fizică - proprietară a bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor) pe teritoriul RM, totalitatea cărora au o suprafață de 120 m2 şi mai mare, iar valoarea estimată constituie 1,5 milioane de lei sau mai mult (art. 2872 alin. (1) din Codul fiscal).

15. (11.1.2)
    Impozitul pe avere exclude obligația achitării impozitului pe bunurile imobiliare?
    Avînd în vedere faptul că impozitul pe avere este un alt impozit, precum şi faptul că modul de aplicare în cazul acestor două impozite diferă, obligaţiile fiscale aferente impozitului pe avere nu exclud obligaţiile fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare.

16. (11.1.1)
    Cum se aplică impozitul pe avere?
    Impozitul pe avere se aplică asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în Titlul VI1.
    Nu se aplică impozitul pe avere în cazul bunurilor imobiliare neevaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...