37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 617 din 05.07.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 617 din 05.07.2016

07.07.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.44)
   Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei agricole (producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural) de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic - persoană juridică sau unei gospodării ţărăneşti (de fermieri), întreprinderii individuale?
    În conformitate cu prevederile art.901 alin.(35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
   Astfel, la momentul achitării persoanei fizice pentru livrarea producţiei agricole menționate, agentul economic (persoana juridică sau gospodăria ţărănească (de fermier), întreprinzătorul individual) va retine un impozit în mărime de 2%.
   Respectiv, dat fiind faptul că aceasta este reţinere finală a impozitului pe venit, conform art.901 alin.(4) din Codul fiscal, venitul persoanei fizice nu se va include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu va fi declarat de către beneficiar -persoana fizică.

Arhiva
    Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din zootehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic - persoană juridică şi unei gospodării ţărăneşti?
    Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea.
    Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit. y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), se considera sursă de venit neimpozabilă.
    Astfel, scutirea se va aplica doar dacă producţia va fi livrată altei persoane fizice, fiind excluşi întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Subiecţii în cauză, împreună cu alţi subiecţi menţionaţi în alt 90 din Codul fiscal, începînd cu anul 2014, în virtutea art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată.
    Respectiv, dat fiind faptul că aceasta este reţinere finală, în conformitate cu prevederile art.901 alin. (4) din Codul fiscal, acestea nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către acestea. Totodată, cuantumul reţinerilor totale lunare efectuate, urmează să fie achitate de către agentul economic ce a efectuat reţinerea la sursa de plată, în baza art. 92 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal.
    Menţionăm că, în prezent da către IFPS se fac modificări la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), aprobată prin Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010.
    Astfel, datele privind venitul achitat şi impozitul reţinut de la persoanele fizice ce au realizat miezul de nucă temporar se va include la codul 46 „din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cu excepţia fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane", codul sursei de venit „FON" din darea de seamă.
    Ulterior, după aprobarea noului formular, agentul economic va depune pentru luna ianuarie o Dare de seamă fiscală privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (formă nouă) corectată. 

2. (29.1.7.31)
    La ce cotă urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu, de către persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal?
    Potrivit art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul menționat reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.
    Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice - cetăţeni a peştelui viu de către persoanele specificate la alt. 90 din Codul fiscal, urmează a fi efectuată în mărime de 2%.
    Concomitent, menționăm, că deoarece această reţinere este finală, în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile menționate nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către beneficiar.

Arhiva
    Urmează a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul achiziţionării de la persoanele fizice -cetăţeni a peştelui viu?
    Conform prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată este sursă de venit neimpozabilă. Ţînînd cont de faptul că, peştele este un produs al pisciculturii, care la rîndul său este o ramură a zootehniei, venitul obţinut de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la realizarea acestui produs cade sub incidenţa prevederilor lit. y) art. 20 din Codul fiscal şi constituie sursă de venit neimpozabilă . Astfel, reieşind din cele relatate menţionăm că, la achiziţionarea peştelui în formă naturală de la persoanele fizice - cetăţeni agentul economic nu are obligaţia de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din venitul obţinut de către aceştia.

3. (29.1.7.18)
    Arhivă [modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013, Legilor nr. 845 din 03.01.1992, nr. 93 din 15.07.1998]

Arhiva
    Se va retine impozit pe venit la sursa de plata din veniturile achitate persoanelor fizice la achiziţionarea fructelor citrice?
    Conform prevederilor art. 90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18.
    Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole.
    Totodată, potrivit prevederilor lit. у) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.
    Dat fiind faptul că, livrările producţiei menţionate la lit. у) art. 20 din Codul fiscal, presupune livrarea producţiei produse de către persoanele fizice, iar creşterea fructelor citrice nu este o activitate specifică pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achiziţionarea producţiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]
     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin. (3) art. 90 din Codul fiscal, persoanele indicate la alin.(1) rețin în prealabil, ca parte a impozitului, o suma în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali Și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art. 18 din Codul fiscal. Nu se reține în prealabil suma în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obținute de către acesta conform art. 20, 88, 89, 901 alin. (3) și 91 din Codul fiscal. Totodată, potrivit prevederilor lit. у) art.20 din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum și de la livrarea producţiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala și a producţiei din zootehnie în forma naturală, în masa vie și sacrificată, sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile. Dat fiind faptul ca, livrările producţiei menţionate la lit. у) art. 20 din Codul fiscal, presupune livrarea producţiei produse de către persoanele fizice, iar creşterea fructelor citrice nu este o activitate specifica pentru Republica Moldova, venitul achitat în folosul persoanelor fizice de la achiziţionarea producţiei nominalizate, se va impozita în modul general stabilit.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...