37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.602 din 22.04.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.602 din 22.04.2014

25.04.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.602 din 22.04.2014

1. (28.8.19) Cade oare, sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 97 alin. (4) din Codul Fiscal livrarea de către producătorul agricol producţiei de fabricaţie proprie?

În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.

Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli. Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

2. (28.1.18) Ce presupune expresia „perioada de 12 luni consecutive” în contextul art. 112 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile alin. (1) art.112 din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA daca el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA Subiectul este obligat sa înştiinţeze oficial organul fiscal, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

Astfel, articolul în cauză, întru înregistrarea ca platitor a TVA, prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora urmează a fi efectuate livrări în valoare de 600 000 lei.

Totodată, nu are importanţă dacă livrările au avut loc în fiecare din aceste 12 luni.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modif

icarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

3. (28.2.4) În ce cazuri anularea inregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal? În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:

a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;
b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;
c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

4. (28.22.10) în vigoare pînă la 01.01.2014

5. (28.22.8) Se permite restituirea TVA în baza art. 1011 din Codul fiscal, la investiţiile capitale, în  plantaţiile multianuale?

Restituirea TVA la investiţii capitale este reglementată de art.1011 din Codul fiscal şi Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 01.02.2013. Potrivit art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).

Concomitent, conform pct. 12 din SNC nr.6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole”, plantaţiile multianuale sunt activele biologice pe termen lung.

Astfel, TVA aferentă investiţiilor capitale ce se referă la plantaţiile multianuale este pasibilă restituirii în baza art. 1011 din Codul fiscal.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

6. (28.17.5) Ce cotă a TVA se va aplica pentru producţia agricolă autohtonă ambalată?

În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură, atît în formă naturală cît şi ambalată, se aplică cota TVA în mărime de 8%.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

7. (28.15.9). în vigoare pînă la 01.01.2014

8. (28.8.18) Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi cheltuielile pentru creşterea acestora?

În conformitate cu prevederile art.97 alin. (4) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Începînd cu 13.04.2012, prevederile prezentului alineat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.

Astfel, în contextual celor menţionate, calcularea suplimentară a TVA la diferenţă nu se efectuează.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

9. (28.6.4.20) Sunt scutite de TVA livrările de mărfuri (lucrări şi servicii) efectuate către asociaţiile necomerciale, instituţiilor finanţate de la buget, care nu sunt plătitori ai TVA?

Livrarea de mărfuri, prestarea de servicii cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de subiectul impozabil în cadrul activităţii de întreprinzător, se impun cu TVA indiferent de statul de plătitor al TVA a cumpărătorului (beneficiarului) (art. 93 pct. 6 din Codul fiscal)
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

10. (28.5.1) Are obligaţiunea de achitare a TVA, agentul economic care nu este plătitor al TVA, pentru importul de mărfuri?

Litera b) al art.94 din Codul fiscal, stabileşte în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art. 5 pct. 15), care importă mărfuri.Condiţii speciale în privinţa înregistrării ca plătitor al TVA în aceste cazuri nu sînt prevăzute.

Astfel, la importul pe teritoriul vamal al republicii a mărfurilor de către un subiect care desfăşoară activitate de întreprinzător dar nu este înregistrat în calitate de plătitor al TVA, el se califică ca subiect impozabil, cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...