37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 470 din 28.05.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 470 din 28.05.2015

01.06.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (28.22.19)
    Este oare în drept subiectul impozabil să solicite restituirea TVA aferentă procurărilor efectuate, atît pînă la 1 mai 2015 cît și după această dată, utilizate la efectuarea investițiilor capitale în clădire, care este dată în exploatare după 1 mai 2015?
    Potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.
   Totodată, conform art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale sunt cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.
   Luînd în considerație cele expuse, se admite spre restituire TVA doar pentru cheltuielile suportate după 1 mai 2015.

2. (28.22.18)
    Se va restitui oare TVA în cazul investițiilor capitale efectuate în clădiri?
    Conform prevederilor art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA.
    Totodată potrivit prevederilor art.1011 alin.(11) din Codul fiscal, prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale.

3. (28.17.22)
    Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect investițional (grant), confirmat documentar, care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din altă sursă?
    Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, la cota zero a TVA se impozitează următoarele livrări, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:
 - proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
 - proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.
    Totodată, potrivit pct.3 lit.a), b) din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, furnizorii autohtoni - subiecţi ai impunerii cu TVA livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii la cota zero a TVA:
a) donatorilor, recipienţilor sau beneficiarilor proiectului;
b) contractorilor, contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) a prezentului punct, pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) destinate realizării proiectelor, şi subantreprenorilor acestora.
    Astfel, în cazul în care acordul/tratatul conține prevederi referitoare la contribuția financiară parțială a terților, cota 0 % a TVA se va aplica asupra valorii integrale a livrării.

4. (28.3.39)
    Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?
    Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora.
    Totodată, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilitatea fiscală în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);
b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;
c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;
d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.
    Conform p.18 al Regulamentului menționat, „Furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea activelor materiale pe termen lung în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" sau autentificată notarial."
    Astfel, în conformitate cu normele expuse la nerespectarea căreiva din cerințele specificate scutirea de TVA nu se aplică, TVA urmînd a se aplica pe principii generale.

5. (28.21.46)
    În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la trecerea în cont a TVA la procurarea bunurilor gajate?
    Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Astfel, potrivit prevederilor art.102 alin.(6) lit.a) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.
    Dacă, după vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate, în baza contractului de vînzare a bunurilor gajate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...