37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 397 din 28.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 397 din 28.04.2016

06.05.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (4.10.12)
   În cazul majorării cotei accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat agentul economic care importă mărfuri supuse accizelor (de la pozițiile tarifare menționate) să declare (prin completarea și prezentarea formularului Declarației TBDSA 15) și să achite suma accizului pentru mărfurile în cauză, dacă la momentul efectuării inventarierii mărfurile respective se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale agentului economic?
    Conform pct.1 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, obligația completării și prezentării formularului Declarației din anexa nr.1 la prezentul ordin o dețin subiecții impunerii care importă mărfuri supuse accizelor ce se atribuie la pozițiile tarifare, menționate la articolul 1251 din Codul fiscal.
   În conformitate cu pct.3 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 28 aprilie 2015, inventarierea stocului de mărfuri indiferent de data importului lor urmează a fi efectuată în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012.
   Potrivit prevederilor pct.20 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, inventarierea bunurilor se efectuează pe fiecare loc de depozitare (amplasare) a acestora şi pe fiecare gestionar.
   Totodată, conform pct.7 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012, gestionar se definește ca fiind persoana care este responsabilă de siguranța și păstrarea bunurilor.
   Luând în considerație cele menționate mai sus, în cazul majorării cotei accizelor subiectul impunerii care importă mărfuri supuse accizelor (pozițiile tarifare 220300, 2205, 220600, 2207, 2208, 240210000, 240220, 240290000, 2403), este obligat să declare și să achite suma accizului conform art.1251 din Codul fiscal, chiar dacă aceste mărfuri la momentul efectuării inventarierii se află în locurile de vânzare cu amănuntul ale acestuia.

2. (28.21.47)
    Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a TVA în lipsa facturii fiscale, în baza raportului de evaluare a bunurilor de către instituția abilitată cu acest drept, care include suma TVA, la procurarea (în urma licitației) a mărfii sechestrate și urmează a fi primită de către agentul economic în contul stingerii datoriei al unuia din debitorii săi?
    Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător. Se permite trecerea în cont a T.V.A. la serviciile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător, numai în cazul achitării T.V.A. la buget pentru serviciile menționate în conformitate cu art.115. Subiecților impunerii, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A., aferente cheltuielilor efectuate până la momentul înregistrării și legate de procurarea mijloacelor fixe, cu destinație de producție în agricultură, de construcția și reconstrucția obiectelor cu destinație de producție în agricultură, de crearea și întreținerea plantațiilor tinere, de creșterea tineretului animal și întreținerea cirezilor.
    Astfel, potrivit prevederilor art.102 alin.(6) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:
a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A., sau
b) de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea T.V.A. la mărfurile importate;
c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
    Dacă, după vânzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vânzare, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate, în baza contractului de vânzare a bunurilor gajate.
    Totodată conform art.102 alin.(7) din Codul fiscal, livrarea, în privința căreia se permite trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciile procurate, trebuie să fie efectuată subiectului impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată de organul autorizat, în modul stabilit) sau să fie importată de către subiectul impozabil.
    Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, agentul economic în baza raportului de evaluare a bunurilor la transmiterea mărfii sechestrate și în lipsa facturii fiscale nu poate beneficia de dreptul la trecerea în cont a TVA.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...