37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 382 din 19.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 382 din 19.04.2016

20.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.19)
   În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
    În conformitate cu prevederile art. 793 alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
   Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Guvern. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.

    Arhiva
    În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
    În conformitate cu prevederile art. 793 alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova. 

2. (29.1.5.3)
    Сomasăre cu întrebarea nr. 29.2.4.1.

    Arhiva
    În cazul înstrăinării bunului imobil-locuinţa de bază, care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit?
    Potrivit alin.(2) lit. c ) al art. 37 din Codul fiscal, active de capital se consideră proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, care este vândută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată.
    Conform prevederilor alin.(5) al art.37 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.În conformitate cu prevederile alin.(7) al aceluiaşi articol, suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.
    Totodată, potrivit art. 38 alin. 1 lit. a) baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.
    Astfel, ţinând cont de prevederile alin. (3) art. 41 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, supusa impunerii, pentru orice locuinţa se micşorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi si a folosit-o ca locuinţa de bază. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul locuinţei de bază a cărei bază valorică este valoarea estimata în modul stabilit de către organul cadastral. În baza alin. (2) art. 41 din Codul fiscal, locuinţa de baza se consideră locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării si care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de baza.
    Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice-cetăţeni, vor calcula impozitul pe venit, ţinând cont de suma impozabila a creşterii de capital, impozitată conform prevederilor art.15 lit. a) din Codul fiscal în mărime de :
 -7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 26700 lei,
 -18 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 26700 lei.

    În cazul înstrăinării bunului imobil, care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit (în anul 2010)?
    Potrivit alin.(2) lit.c) al art.37 din Codul fiscal, active de capital se consideră proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, care este vîndută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată. Conform prevederile alin.(5) al art.37 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.În conformitate cu prevederile alin.(7) al aceluiaşi articol, suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. Totodată, potrivit art. 38 alin. 1 lit. a) baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. Astfel, ţinînd cont de prevederile alin. (3) art. 41 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, supusă impunerii, pentru orice locuinţă se micşorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi şi a folosit-o ca locuinţă de bază.Această prevedere nu se aplică în cazul locuinţei de bază a cărei baza valorică este valoarea estimată în modul stabilit de către organul cadastral. În baza alin. (2) art. 41 din Codul fiscal, locuinţa de bază se consideră locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării şi care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de bază. Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice-cetăţeni, vor calcula impozitul pe venit, ţinînd cont de suma impozabilă a creşterii de capital, impozitată conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal în mărime de : -7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei, -18 %din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25000 lei".

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...