37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 381 din 19.04.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 381 din 19.04.2016

20.04.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.7)
   Cum se impozitează venitul nerezidentului obținut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?
    În conformitate cu prevederile art. 47 din Codul fiscal, venitul rezultat din proprietatea comună se consideră drept un venit obţinut de către coproprietari proporţional cotelor-părţi deţinute de fiecare dintre ei.
   Potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Codul fiscal veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată conform art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
   Prin urmare, conform art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin și achită din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 lit. u) din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.
   Totodată, menţionăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

    Arhiva
    Cum se impozitează venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?
    În conformitate cu prevederile art. 47 din Codul fiscal, venitul rezultat din proprietatea comună se consideră drept un venit obţinut de către coproprietari proporţional cotelor-părţi deţinute de fiecare dintre ei.
    Potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Codul fiscal veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată conform art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
    Prin urmare, conform art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 lit. u) din Codul fiscal, un impozit în mărime de 15%.
    Totodată, menţionăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 

2. (29.4.4)
    Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
    În conformitate cu art.12 alin. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deține titlu de proprietate asupra unui produs soft şi conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenței asupra acestuia, veniturile obținute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 12%, conform art. 91din Codul fiscal.

    Arhiva
    Urmează să se reţină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obţinut de la darea în folosinţă a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
    În conformitate cu art.12 alin. 1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, royalty înseamnă recompensa regulată (plata) obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora, plata obţinută sub formă de remuneraţie de autor în fiecare caz de realizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.
    Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidenţilor (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15 % din alte venituri.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deţine titlu de proprietate asupra unui produs soft şi conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenţei asupra acestuia, veniturile obţinute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 15%, conform art. 91 din Codul fiscal. 

3. (29.2.6.11)
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital.
    Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit. o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice.
    De asemenea, menționăm că, art. 92 din Codul fiscal stabilește obligațiunea de achitare a impozitelor reținute la sursa de plată și prezentarea către organele fiscale și contribuabili a documentelor privind plățile și/sau impozitele reținute.
    Prin urmare, suma plății, precum și suma impozitului reținut din acestea se vor reflecta în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 14, în rândul (codul 31) - codul sursei de venit "SER")), anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plățile.

    Arhiva
    Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?
    În conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal, persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, conform art.5 pct.20), instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţin, de asemenea, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.20, 88, 89, 901 alin.(3) si 91 din Codul menţionat. Respectiv, acordarea unui ajutor material persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii, constituie în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, sursă de venit impozabilă, pentru care, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice. De asemenea, menţionăm că, art. 92 din Codul fiscal stabileşte obligaţiunea de achitare a impozitelor reţinute la sursa de plată şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute. Prin urmare, suma plăţii precum şi suma impozitului reţinut din acesta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta" (forma IRV09, în rîndul (codul 32) - codul sursei de venit "SER b)"), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.

4. (29.2.6.8)
    Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată, la acordarea cadourilor salariaților în legătură cu ocazia diferitor sărbători?
    În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
    De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totala a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) si întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% şi 18% în dependență de grila, stabilită la articolul dat.
    Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri cu ocazia diferitor sărbători în favoarea lucrătorilor, plățile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal.
    Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislația în vigoare sunt acordate cadouri cu titlul de donație, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile.

    Arhiva
    Care impozit urmează a fi reţinut la sursa de plată, la acordarea cadourilor în legatură cu sărbătoare?
    În conformitate cu prevederile art.88 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. De asemenea, potrivit prevederilor art.18 lit.o) din Codul fiscal, alte venituri care nu au fost specificate la celelalte litere al articolului menţionat, care se includ în venitul brut, constituie sursele de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, în mărime de 7% din venitul anual impozabil şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei. Astfel, în cazul în care de către patron sunt acordate cadouri de crăciun în favoarea lucrătorului pentru copii acestora, plăţile date urmează a fi impozitate în modul general stabilit, potrivit prevederilor art. 15 lit. a) din Codul fiscal. Concomitent, în cazul în care, de către entitate conform documentelor stabilite de legislaţia în vigoare sunt acordate cadouri de crăciun cu titlul de donaţie, acestea potrivit prevederilor art.20 lit. i), sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodată, este necesar de a ţine cont şi de faptul că, potrivit prevederilor art.902 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii care aplică cota zero la impozitul pe venit şi efectuează donaţii în folosul persoanelor fizice ce nu sînt deductibile în scopuri fiscale şi nu sînt calificate ca venit impozabil pentru persoane fizice, în conformitate cu art.18, calculează şi achită un impozit în mărime de 15% din valoarea donaţiei.

5. (29.2.6.6)
    Care impozit urmează a fi reținut la sursa de plată în cazul în care entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty?
    Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Potrivit prevederilor art. 901 alin. alin. (31) liniuța a treia, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
    Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit.z11) al art.20 din Codul fiscal veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

    Arhiva
    Entitatea achită persoanei fizice venit sub forma de royalty, ce impozit la sursa de plată urmează a fi reţinut?
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub forma de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă. Potrivit prevederilor alin.(1) al art.89 din Codul fiscal fiecare plătitor de royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din royalty şi să achite ca parte a impozitului o suma egala cu 15% din plată.
    Concomitent, informam că conform prevederilor lit.z8) al art.20 din Codul fiscal, veniturile sub forma de royalty ale persoanelor fizice în vîrsta de 60 de ani şi mai mult sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...