37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 29 din 19.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 29 din 19.01.2017

23.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.2.16)
Arhivă
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015.

Arhiva
    Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?
    Conform prevederilor art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei sunt surse de venit neimpozabile. În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează:
a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate;
b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;
c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;
d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.
    Totodată, potrivit alin. (5) al articolului menționat, în contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi prevăzute şi alte cazuri de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum şi termene mai îndelungate de plată a indemnizației.
    Astfel, reieșind din cele menționate în cazul în care angajatorul a stabilit suplimentar în contractul colectiv sau contractul individual de muncă prevederi care stabilesc mărimi sporite ale indemnizației de eliberare din serviciu, suma indemnizației achitate în cuantum mai mare decît indemnizația specificată la alin.(1) art.186 din Codul muncii nu constituie sursă de venit impozabilă.

2. (29.2.3.13)
    Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul?
    În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreținute se acordă în condițiile respectării cerințelor de mai jos:
    a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
    b) are un venit ce nu depășește suma stabilită la articolul respectiv.
    Potrivit prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
    Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.
    În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea de exemplu în luna septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venit a scutirii aferente lunilor octombrie - decembrie.
    Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreținută în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale în cauză.

Arhiva
    Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreținută la care are dreptul persoana fizică rezidentă pentru anul în care s-a născut copilul?
    În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreținute se acordă în condițiile respectării cerințelor de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma stabilită la articolul respectiv.
    Potrivit prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
    Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.
    În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea de exemplu în luna septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venit a scutirii aferente lunilor octombrie - decembrie.
    Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreținută în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale în cauză.
    Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul în care copilul s-a născut în luna octombrie - fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?
    În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
c) este întreţinută de contribuabil;
d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.
    În conformitate cu prevederile art.151 din Codul fiscal, determinarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    Astfel, în conformitate cu prevederile pct.14 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul) în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) art.35 din Codul fiscal.
    În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în octombrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie - decembrie.
    Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreţinută în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

3. (29.2.3.8)
    Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute dacă aceștia își fac studiile peste hotarele Republicii Moldova?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 alin. (1) al Codului fiscal.
    Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    De asemenea, conform art. 5 lit. a) pct. ii) din Codul fiscal, persoana fizică are statut de rezident inclusiv în cazul în care acesta se află la învățătură peste hotare.
    Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreținută sunt:
 - documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
 - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 - copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).

Arhiva
    Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă aceștia își fac studiile peste hotarele Republicii Moldova?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 alin. (1) al Codului fiscal.
    Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută sunt:
 - documentele indicate în pct.30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
 - copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);
 - copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student învaţă peste hotarele Republicii Moldova).
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015)]
    Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute daca fiica lui îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, contribuabilul (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei anual pentru fiecare persoana întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, persoana întreţinută se considera persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii); b) locuiește împreuna cu contribuabilul sau nu locuiește cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecventa a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută în cazul în care fiica contribuabilului îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova, contribuabilul la cererea depusa privind acordarea scutirii menţionate, urmează sa prezinte certificatul de la instituţia de învăţământ care confirma ca fiica sa este studenta la secţia cu frecventa la zi, în care se indica si suma bursei primite pe parcursul anului fiscal. În cazul în care suma bursei în anul 2010 nu depăşeşte 8100 lei MD, contribuabilul beneficiază de scutirea pentru persoana întreţinută, până la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţele stabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.

4. (29.2.3.6)
    Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.
    În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:
    1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:
 - copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii - certificatul de naştere al copilului; sau
 - copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
 - documentul în original de la Poliţia de Frontieră despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal de gestiune, care atestă prezenţa persoanei fizice - cetăţean străin sau apatrid - în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile calendaristice.
    La calculul perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:
 - toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi
 - zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct cu activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv.
    2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
 -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
 -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
с) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:
 -copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
 - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
 -copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
d) pentru persoana întreținută se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
 -copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.
2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29 august 2014).

Arhiva
    Care este procedura de solicitare de către persoana fizică a scutirii pentru persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.
    În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:
    1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate.
    La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii - certificatul de naștere al copilului sau
b) certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului.
    2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
 -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
b) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
 -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
c) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:
 - copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
 - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
d)pentru persoana întreținută se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
 - copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.
2 Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014).
    Pentru acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, poate servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Munca, ca documentul confirmativ pentru persoana ce nu activează în cîmpul muncii?
    Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal, persoana întreţinută se considera persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii); b) locuiește împreuna cu contribuabilul sau nu locuiește cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecventa a unei instituţii de învățămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus în pct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practica activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menţionăm ca la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va tine cont de veniturile din orice sursa de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît si cele neimpozabile). Astfel, drept document ce confirma faptul, ca persoana fizica nu activează în cîmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Munca. 

5. (29.2.3.1)
    Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
    a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
    b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.
    Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal. 

Arhiva
    Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.
    Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
    Persoanele divorțate, care locuiesc separat cu copii, dar achita pensia pentru întreţinerea copiilor minori benevol sau prin ordonanţă judecătorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) lit. (c) din Codul fiscal?
    În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Codul Fiscal în anul 2010, contribuabilul are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei (pentru anul 2010) pentru fiecare persoana întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodată, potrivit prevederilor alin. (2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea data, persoana întreţinută trebuie sa întrunească următoarele cerinţe: a) sa fie un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţi sau copii, inclusiv înfietorii si înfiaţii); b) locuiește împreuna cu contribuabilul sau nu locuiește cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecventa a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei. Prin urmare, ţinând cont de faptul ca cetăţeanul „X", nominalizat în adresare, nu întruneşte una din condiţiile prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal, si anume persoana întreţinută nu locuiește împreuna cu contribuabilul, acesta nu este în drept sa beneficieze de scutire pentru persoanele întreţinute. De asemenea, ţinem sa menţionăm, ca cerinţele prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevăzute pentru toţi contribuabilii (persoana fizica rezidenta), inclusiv persoane divorțate.

6. (29.2.2.8)
Arhivă
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015

Arhiva
    Se considera ca surse de venit neimpozabile, plăţile achitate potrivit prevederilor art. 186 alin. (5) din Codul muncii?
    În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (5) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003 în contractul colectiv sau în cel individual de munca pot fi prevăzute si alte cazuri de plata a indemnizaţiei de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum si termene mai îndelungate de menţinere a salariului. Potrivit prevederilor art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, sunt surse de venit neimpozabile. În ceia ce priveşte sumele achitate în baza art. 186 alin. (5) din Codul muncii, acestea reprezintă surse de venit impozabile, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal.

7. (29.2.2.3)
Arhivă
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015

Arhiva
    Indemnizaţiile de concediere, stabilite conform art. 186 din Codul Muncii, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile, sau exclusiv numai cele care sunt specificate în punctul (1) litera a) din articolul dat?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodată, potrivit prevederilor art.186 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, salariaţilor concediaţi în legatură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activitații angajatorului persoana fizica (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c)) li se garantează pentru prima luna, plata unei indemnizaţii de concediere egala cu mărimea sumata a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauza, dar nu mai mica decât un salariu mediu lunar. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 186 lit. b) - c) din codul nominalizat, salariatului i se garantează pentru a doua luna, menţinerea salariului mediu lunar daca persoana concediata nu a fost plasata în câmpul muncii si pentru a treia luna, menţinerea salariului mediu lunar daca, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritoriala de ocupare a forţei de munca si nu a fost plasat în câmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv. Conform prevederilor art.186 alin. (4) din codul nominalizat, plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu si a salariului mediu lunar, se efectuează la locul de munca precedent. Prin urmare, ţinând cont de prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite la art.186 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii, sunt surse de venit neimpozabile.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...