37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 288 din 31.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 288 din 31.03.2015

03.04.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.4.5)
   Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate?
   Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
   Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
   Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.
   În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:

    1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate.
La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii - certificatul de naștere al copilului sau
b) certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului.

    2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
 - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
b) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
 - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
c) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:
 - copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
 - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
 - copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.
2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014).

Arhiva
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
    Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.
    În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:
1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate.
    La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii - certificatul de naștere al copilului sau
b) certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului.
2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
 - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
 - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
b) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
 - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
 - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
c) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:
 - copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
 - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
 - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
 - copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.

2 Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014).

    Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal,persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele demai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al şotiei(soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii siînfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală ; b)locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi facestudiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are unvenit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei (pentru anul 2013).
    Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus în pct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menţionam ca la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va tine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atât cele impozabile, cât si cele neimpozabile).
    Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în câmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Muncă.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), învigoare aprobării de la data publicării.]

     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal, persoana întreţinuta se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (parinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b) locuieste împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei anual. Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus în pct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotarîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menţionăm că la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile). Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în cîmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Muncă.

2. (29.1.4.4)
    Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soției/soțului pe parcursul anului, în cazul dat, începând cu care perioadă persoana va avea dreptul la scutirea dată?

Arhiva
    Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.
    Potrivit pct.22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
    Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi. De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.18 din Regulamentul nominalizat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.
    [Legea nr.64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr. 110-114/286 din 09.05.2014), în vigoare începînd cu 01.01.2014); nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014].
    Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, în anul 2013 persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul  la o scutire suplimentara în suma de 9120 lei, sau de 13560 lei în cazul în care se află în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2)din Codul nominalizat, cu condiţia ca soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10 din data de 19.01.2010, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexând la ea documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat până la prezentarea cererii noi.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul fiscal, ) prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.
    De asemenea, menţionăm că în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotărârea nominalizata, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

     (în vigoare pînă la 13.01.2012) Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul în anul 2010, la o scutire suplimentară în sumă de 8100 lei anual, sau de 12000 lei în cazul în care se afla în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul nominalizat, cu condiţia ca soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.10 din data de 19.01.2010, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexînd la ea documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însa de care nu a beneficiat pîna la prezentarea cererii noi. De asemenea, menţionăm că în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotarîrea nominalizată, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna urmatoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea.

3. (29.1.4.1)
    Persoanele divorțate, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, dacă locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea copiilor minori benevol sau prin ordonanța judecătorească?
    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
    Potrivit art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.
    Potrivit pct.13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreținute se va ține cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atât cele impozabile, cît și cele neimpozabile).
    De asemenea, menționăm că cerințele prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevăzute pentru toți contribuabilii (persoana fizică rezidentă), inclusiv persoane divorțate.
    [Legea nr.64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr. 110-114/286 din 09.05.2014), în vigoare începând cu 01.01.2014);nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), în vigoare aprobării de la data publicării, Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014)].

Arhiva
    Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru întreţinerea copiilor minori benevol sau prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute, potrvit prevederilor art. 35 alin. (2) lit. (c) din Codul fiscal ?
    În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din CodulFiscal în anul 2013, contribuabilul are dreptul la o scutire în suma de 2040lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilăriepentru care scutirea constituie 9120 lei.
    Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea dată, persoanaîntreţinută trebuie să întrunească următoarele cerinţe: a) să fie un ascendentsau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului(părinţi sau copii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) ori invalid din copilărierudă de gradul doi în linie colaterală; b) locuieşte împreună cu contribuabilulsau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a uneiinstituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) esteîntreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei.
    Prin urmare, ţinând cont de faptul că în situaţia expusă persoana, nuîntruneşte una din condiţiile prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal,şi anume persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu contribuabilul, acestanu este în drept să beneficieze de scutire pentru persoanele întreţinute.
    Deasemenea, ţinem să menţionăm, că cerinţele prevăzute la alin. (2) art.35 dinCodul Fiscal sunt prevăzute pentru toţi contribuabilii (persoana fizicărezidentă), inclusiv persoane divorţate.
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale întemeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), învigoare aprobării de la data publicării.]

     (în vigoare pînă la13.01.2012)   În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Codul Fiscal în anul 2010, contribuabilul are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei (pentru anul 2010) pentru fiecare persoană întreţinuta, cu excepţia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodată, potrivit prevederilor alin. (2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea dată, persoana întreţinută trebuie să întrunească urmatoarele cerinţe: a) să fie un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţi sau copii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii); b) locuieşte împreuna cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţamînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 8100 lei. Prin urmare, ţinînd cont de faptul că cetăţeanul „X", nominalizat în adresare, nu întruneşte una din condiţiile prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal, şi anume persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu contribuabilul, acesta nu este în drept să beneficieze de scutire pentru persoanele întreţinute. De asemenea, ţinem să menţionăm, ca cerinţele prevazute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevăzute pentru toţi contribuabilii (persoana fizică rezidentă), inclusiv persoane divorţate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...