37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 210 din 09.03.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 210 din 09.03.2015

11.03.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.4.23)
    Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?
    În contextul de aplicare a prevederilor Acordurilor de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
    Legislaţia Republicii Moldova nu stabileşte careva criterii la forma certificatului de rezidenţă, urmînd a fi acceptate şi cele electronice, dacă legislaţia Statului nerezidentului oferă această posibilitate.

2. (29.1.6.25)
    Apare obligația de reflectare în Nota de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS 14) a veniturilor îndreptate în favoarea persoanelor fizice de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%?
    În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele care în decursul anului au avut obligația să reţină impozitul în conformitate cu art.88-90, prezintă organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14), în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plății și a impozitului pe venit reţinut.
    De asemenea, este de menționat că potrivit art. 90 din Codul fiscal, ca excepție, nu apare obligația de reținere a impozitului pe venit din plățile îndreptate spre achitare deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului.
    Astfel, în cazul în care, pe parcursul anului, în adresa persoanelor fizice, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului de 7%, au fost achitate careva venituri, pentru aceste venituri nu apare obligația de a le reflecta în darea de seamă forma IALS 14.

3. (29.1.6.24)
    Cum urmează a fi completate rubricile care se referă la codul fiscal al persoanei în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi(forma IALS 14), în condițiile în care aceasta nu dispune de cod fiscal?
    Ținînd cont de prevederile art. 163 alin. (6) din Codul fiscal, codul fiscal al oricărei persoane fizice - cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numărul actului de identitate al cetăţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numărul pașaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate.

4. (29.1.3.23)
    Se permite oare calcularea uzurii în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit pînă la 01.01.2014?
    În conformitate cu art. 27 alin.(12) din Codul fiscal, începând cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor când valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului. În condițiile în care, valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, în scopuri fiscale va fi atribuită la venituri neimpozabile, acestea nu vor constitui obiect al calculării uzurii.
    Astfel, articolul menționat se referă la obligația de calculare a uzurii, iar legislația în vigoare nu prevede limite referitor la momentul obținerii mijloacelor fixe cu titlu gratuit. În acest context, conchidem asupra faptului că se permite deducerea uzurii și pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit de până la 2014.
    Potrivit art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanțul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 lei.
    Prin urmare, în contextul celor menționate, în Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale, mijloacele fixe primite cu titlu gratuit, se vor indica la valoarea cu care acestea sunt reflectate în bilanțul întreprinderii la situația din 01.01.2014.

Arhiva
    Cum se calculează uzura în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca donaţie sau cu titlu gratuit?
    Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007. Potrivit pct. 3 din Regulamentul menţionat, pentru mijloacelе fixe primite ca donaţie sau cu titlu gratuit nu se calculează uzura.

5. (29.1.6.7)
    Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?
    În temeiul art. 163 din Codul fiscal, în cazul, persoanelor juridice și fizice nerezidente, în col.2 "Codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14) se va indica numărul actului de identitate a cetățeanului străin, similar codului fiscal în Republica Moldova. În cazul în care contribuabilul plătitor de venituri nu dispune de informația aferentă codului fiscal al nerezidentului, Nota de infromare se va prezenta fără a completa coloana menționată.

Arhiva
    Ce urmeaza a se indica în col. 2 din darea de seama INR09 la achitarea veniturilor nerezidentilor?
    Codul fiscal se atribuie oricărei persoane fizice-cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţiuni fiscale (conform legislaţiei fiscale conform prevederilor art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal). Totodată, potrivit prevederilor alin.(6) art.163 din Codul fiscal, codul fiscal al persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numarul actului de identitate al cetaţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numarul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numarul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. Prin urmare, în cazul în care, din venitul achitat persoanei fizice-nerezidente a fost reţinut impozitul pe venit din alte surse de venit decît salariul, atunci în col. 2 din Nota de informare menţionată (Forma INR09, anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010), urmează să se indice seria şi numărul paşaportului al cetăţeanului străin.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...