37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 170 din 14.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 170 din 14.02.2017

15.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.3.5.17)
    Care este modalitatea de recunoaștere la deducere a dreptului limitat de a copia software exclusiv în scopul folosirii acestuia de către entitate în cadrul activității de întreprinzător?
    În conformitate cu prevederile pct. 4 din Standardul Național de Contabilitate „Imobilizări necorporale și corporale", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118 din 6 august 2013, imobilizări reprezintă active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
   De asemenea, potrivit pct. 4 din standardul menționat, imobilizări necorporale sînt imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială, identificabile şi controlabile de entitate.
   Conform pct. 38 din standardul menționat, imobilizările necorporale includ invenţiile, mărcile, licenţele, know-how-urile, francizele, programele informatice, desenele şi modelele industriale, website-urile, drepturile de utilizare a imobilizărilor corporale primite sub formă de aport la capitalul social, drepturile de autor, drepturile care rezultă din titluri de protecţie, alte imobilizări necorporale.
   Prin urmare, cu respectarea celor menționate, dreptul limitat de a copia software exclusiv în scopul folosirii acestuia de către entitate în cadrul activității de întreprinzător poate fi recunoscut ca imobilizare necorporală.
   Totodată, potrivit art. 28 din Codul fiscal, se permite deducerea amortizării fiecărei unităţi de proprietate nematerială amortizabilă (brevete de invenţie, drept de autor şi drepturi conexe, desene şi modele industriale, contracte, drepturi speciale etc.) cu termen de utilizare limitat, calculînd perioada ei de utilizare prin aplicarea metodei liniare.
   Astfel, dreptul limitat de a copia software exclusiv în scopul folosirii acestuia de către entitate în cadrul activității de întreprinzător, recunoscut ca imobilizare necorporală, conform art. 28 din Codul fiscal, va fi permis la deducere prin amortizarea acestuia, calculînd perioada ei de utilizare prin aplicarea metodei liniare.
   În cazul în care dreptul limitat de a copia software exclusiv în scopul folosirii acestuia de către entitate în cadrul activității de întreprinzător este utilizat pe o perioadă mai mică de un an, atunci nu se constată imobilizare dar este recunoscut ca cheltuială permisă la deducere prin prisma art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.

2. (29.4.27)
    Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a unui software?
    În conformitate cu art. 12 pct. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu procură titlu de proprietate asupra unui software dar procură dreptul limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia, plata efectuată nerezidentului nu este calificată ca royalty (redevenţă), și respectiv nu se va aplica prevederile art. 91 din Codul fiscal.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    Astfel, la existența tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

3. (29.4.4)
    Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a unui software, în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
    În conformitate cu art. 12 pct. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu procură titlu de proprietate asupra unui software dar procură dreptul limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia, plata efectuată nerezidentului nu este calificată ca royalty (redevenţă), și respectiv nu se va aplica prevederile art. 91 din Codul fiscal.

Arhiva
    Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
    În conformitate cu art.12 alin. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deține titlu de proprietate asupra unui produs soft şi conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenței asupra acestuia, veniturile obținute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 12%, conform art. 91din Codul fiscal.
    Urmează să se reţină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obţinut de la darea în folosinţă a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?
    În conformitate cu art.12 alin. 1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, royalty înseamnă recompensa regulată (plata) obţinută de la darea în folosinţă a activelor nemateriale sau din dreptul de folosinţă a acestora, plata obţinută sub formă de remuneraţie de autor în fiecare caz de realizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi din dreptul de folosinţă a resurselor naturale.
    Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele indicate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidenţilor (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15 % din alte venituri.
    Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deţine titlu de proprietate asupra unui produs soft şi conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenţei asupra acestuia, veniturile obţinute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 15%, conform art. 91din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...