37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1638 din 24.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1638 din 24.11.2014

28.11.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1638 din 24.11.2014

1. (5.7.1.10)
Cine are obligaţia de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul în care un bun imobiliar este transmis prin moştenire sau donaţie?
Potrivit art. 281 alin. (3) din Codului fiscal, în cazul în care subiectul impunerii primeşte bunurile imobiliare prin moştenire sau prin donaţie, obligaţia fiscală neexecutată de către subiectul precedent al impunerii este pusă în întregime pe seama noului subiect. Dacă obligaţia fiscală neexecutată depăşeşte valoarea estimată a bunurilor imobiliare primite prin moştenire, noul subiect al impunerii execută obligaţia fiscală în limite ce nu depăşesc valoarea estimată a acestui bun imobiliar.

2. (5.7.1.9)
Este obligată persoana fizică-cetăţean să achite impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobil a fost lichidat, demolat sau distrus?
În cazul în care obiectul impunerii existent a fost lichidat, demolat sau distrus complet, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează pînă la momentul radierii dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare din registrul bunurilor imobile sau pînă la momentul încetării exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare (art. 281 alin. (4) din Codul fiscal).

3. (5.7.1.8)
De cînd se calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanei fizice cetăţean cînd după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii?
Potrivit art. 281 alin.(4) al Codului fiscal, în cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

4. (5.7.1.7)
Unde achită impozitul pe bunurile imobiliare persoanele fizice-cetăţeni?
Persoanele fizice-cetăţeni achită impozitul pe bunurile imobiliare integral la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii (art. 282 alin. (5) din Codul fiscal şi art.4 alin.10 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

5. (5.7.1.6)
Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, dacă la începutul anului se constată o restanţă la acest impozit?
Persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, doar dacă va achita, pînă la 30 iunie, atît suma restanţei şi penalitatea calculată la ea, cît şi suma impozitului calculată pentru anul fiscal diminuată cu suma reducerii în mărime de 15% (pct. 74 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr.11 din 04.09.2001).

6. (5.7.1.5)
Poate beneficia persoana fizică-cetăţean de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar ţinînd cont de faptul că la începutul anului fiscal se constată o supraplată la acest impozit?
Persoana fizică-cetăţean poate beneficia de reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare doar în condiţiile în care suma impozitului care se enumeră ca supraplată este suficientă pentru achitarea integrală a impozitului pentru acest an. Dacă suma respectivă nu este suficientă, persoana fizică-cetăţean va beneficia de această scutire, doar dacă va achita, pînă la 30 iunie, diferenţa dintre suma calculată pentru acest an şi supraplata constatată la începutul anului (pct. 73 al Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr.11 din 04.09.2001).

7. (5.7.1.4)
În ce cazuri persoana fizică-cetăţean poate beneficia de dreptul la o reducere a impozitului pe bunurile imobiliare?
Persoana fizică-cetăţean este în drept de a beneficia de o scutire în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare, în condiţiile în care achită suma integrală a impozutului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv (art. 282 alin. (2) din Codul fiscal şi art. 4 alin. 9 lit. b) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

8. (5.7.1.3)
Unde se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
Potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) achită impozitul pe bunurile imobiliare la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de la locul amplasării obiectelor impunerii.

9. (5.7.1.2)
Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?
Potrivit art. 282 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pănă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.

10. (5.7.1.1)
Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali ?
Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar.
În cazul achitării de către acesti subiecţi a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, se beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Întreprinzătorii individuali, care dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (4) din Codul fiscal).
Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

11. (5.6.4)
Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare persoanelor fizice-cetăţeni, în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului imobiliar se schimbă?
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, conform prevederilor art. 281 alin. (1) din Codul fiscal, se calculează de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cu participarea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Potrivit art. 281 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care, după începerea perioadei fiscale, au apărut noi obiecte ale impunerii, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor de proprietate sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către subiectul impunerii a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.

12. (5.6.3)
Cum calculează întreprinzătorii individuali suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de organul cadastral?
Pentru bunurile imobiliare care au fost evaluate, întreprinzătorii individuali calculează suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare de sine stătător, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 1 ianuarie a perioadei fiscale respective (art. 281 alin. (12) din Codul fiscal).

13. (5.6.2)
Cine calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care pe parcursul anului fiscal proprietarul bunului se schimbă?
În caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare. (art. 281 alin.(2) din Codul fiscal). În acest caz, potrivit prevederilor art. 281 alin. (21) din Codul fiscal, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite / să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporțional perioadei în care a deținut această calitate.

14. (5.6.1)
Cum se calculează impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare apare sau se stinge pe parcursul anului fiscal?
În cazul în care dreptul la scutire de impozitul pe bunurile imobiliare se naşte sau se stinge pe parcursul anului fiscal, recalcularea impozitului se efectuează, începînd cu luna din care persoana are sau nu are dreptul la acestă scutire.(art. 283 alin. (3) din Codul fiscal).

15. (5.5.2.3)
Care este modalitatea de impozitare a bunurilor imobiliare a persoanelor fizice din localităţile rurale, neevaluate, în cazul în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m2 inclusiv?
În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează:

  • de la 100 la 150 m2 inclusiv - de 1,5 ori;
  • de la 150 la 200 m2 inclusiv - de 2 ori;
  • de la 200 la 300 m2 inclusiv - de 10 ori;
  • peste 300 m2 - de 15 ori.

(pct. 3 din Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

16. (5.5.2.2)
Care sunt cotele maxime ale impozitului funciar pentru terenurile neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?
Cotele maxime ale impozitului funciar, în dependență de tipul terenului, sunt stabilite pentru toate categoriile de subiecți și specificate în Anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000.
Cotele concrete se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr.1 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

17. (5.5.2.1)
Care sunt cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?
Cotele maxime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate sunt specificate în Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000. Pentru persoanele menţionate cota impozitului constituie 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.
Cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexa nr. 2 la prezenta lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă.

18. (5.5.1.2)
Care este cota maximă și minimă a impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare cu destinație locativă?
Cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice-cetățeni, evaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate, sunt prevăzute în art. 280 al Codului fiscal. Potrivit lit. a) din acest articol, cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice-cetățeni cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din munucipii și orașe, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, cu excepția satelor (comunelor) ce nu se află în componența municipiilor Chișinău și Bălți sunt următoarele:

  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

19. (5.5.1.1)
Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;

a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

  • cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
  • cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

20. (5.4.2.1)
Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare neevaluate la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)?
Pentru bunurile imobiliare care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă o constituie valoarea de bilanţ a acestora (Anexa nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000). Pentru terenurile neevaluate baza impozabilă o constituie suprafaţa terenului, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă bonitatea acestora exprimată în grade-hectar (Anexa nr.1 la Legea menţionată).

21. (5.4.1.1)
Care este baza impozabilă a bunurilor imobiliare la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, intreprinderilor individuale, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi ale persoanelor fizice-cetăţeni?
Potrivit art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, pentru bunurile imobiliare ce au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale, baza impozabilă a bunurilor constituie valoarea estimată a acestor bunuri.

22. (5.3.1)
Care sunt obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?
Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție (art. 278 alin. (1) din Codul fiscal).
Concomitent, menționăm că, potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, precum și art. 280 din Codul fiscal, bunurile imobiliare, inclusiv terenurile, care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate se impozitează în baza prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (Anexele nr. 1 și 2 la Lege).

23. (5.2.4)
Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul conractului de leasing financiar?
În cazul contractului de leasing financiar, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este locatarul bunurilor imobiliare (art. 277 alin. (5) din Codul fiscal).

24. (5.2.3)
Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care bunul imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie?
În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale (art. 277 alin. (4) din Codul fiscal).

25. (5.2.2)
Cine este subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare în cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună pe cote-părţi a mai multor persoane?
În cazul în care, un bun imobiliar se află în proprietatea (în folosinţa) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine (art. 277 alin. (3) din Codul fiscal).

26. (5.2.1)
Poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare persoana proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a înregistrat în modul cuvenit drepturile sale patrimoniale asupra bunului imobiliar?
Da, proprietarul unui bun imobiliar de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu deţine un document ce ar confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar sau care nu şi-a executat obligaţia de înregistrare a drepturilor sale patrimoniale asupra bunului imobiliar, poate fi recunoscut ca subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare, în condiţiile în care îşi exercită, de fapt, dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestui bun. (art. 277 alin. (2) din Codul fiscal).

27. (5.1.7)
În cazul intervenirii unor modificări în informaţia despre obiectele sau subiecţii impunerii cine prezintă informaţia actualizată?
În cazul intervenirii unor modificări în informaţia ce se referă la obiectele şi/sau la subiecţii impunerii, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat o informaţie actualizată în termen de 10 zile după încheierea trimestrului gestionar (art. 285 alin. (2) din Codul fiscal).

28. (5.1.6)
Cine prezintă informaţia cu privire la obiectele şi subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare?
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prezintă, anual, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cel tîrziu pînă la 1 februarie, informaţia cu privire la fiecare obiect şi subiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Structura informaţiei şi modul de transmitere a acesteia se stabilesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 285 alin. (1) din Codul fiscal).

29. (5.1.5)
Ce este Cadastrul fiscal?
Cadastrul fiscal este un sistem informațional care include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (art. 276 pct. 7) din Codul fiscal).

30. (5.1.5)
Ce este Cadastrul fiscal?
Cadastrul fiscal este un sistem informațional care include date sistematizate privind subiecţii impunerii, numerele cadastrale, tipurile şi adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum şi altă informaţie ce ţine de plata acestui impozit (art. 276 pct. 7) din Codul fiscal).

31. (5.1.4)
Ce se înţelege prin "cotă concretă a impozitului"?
Cota concretă a impozitului este cota procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită de către autoritatea reprezentativă a adminisraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective (art. 276 pct. 6) din Codul fiscal).

32. (5.1.3)
Ce se înţelege prin "cotă maximă a impozitului"?
Cota maximă a impozitului este cota în valoare procentuală din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, stabilită în Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" din Codul fiscal, care poate să difere de cota concretă a impozitului (art. 276 pct. 5) din Codul fiscal).

33. (5.1.2)
Ce se înţelege prin "valoare estimată a bunurilor imobiliare"?
Valoarea estimată este valoarea bunurilor imobiliare calculată la o dată anumită cu utilizarea metodelor de evaluare prevăzute de legislaţie (art. 276 pct. 3) din Codul fiscal).

34. (5.1.1)
Ce sunt bunurile imobiliare?
Bunurile imobiliare sunt: terenurile, clădirile, construcţiile, apartamentele şi alte încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor (art. 276 pct. 2) din Codul fiscal).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...