37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1631 din 19.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1631 din 19.11.2014

09.12.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1631 din 19.11.2014

1. (29.1.8.31)
În cazul efectuării donației în favoarea unei persoane fizice rezidente de către o reprezentanță a unei companii străine, apar obligații fiscale aferente impozitului pe venit?

În conformitate cu art. 5 pct. 20) din Codul fiscal, reprezentanţa presupune desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă permanentă, prevăzute de legislația în vigoare.
Potrivit art.103 din Codul civil, reprezentanţa este o subdiviziune separată a persoanei juridice situată în afara sediului acesteia, care o reprezintă şi îi apără interesele şi nu este persoană juridică.
Totodată, remarcăm că în conformitate art.19 alin.(3) din Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81 din 18.03.2004, reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se înregistrează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, fără drept de persoană juridică şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică.
Prin contract de donaţie, potrivit art. 827 alin.(l) din Codul civil, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).
Totodată, art. 42 din Codul fiscal, stabileşte că persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.
În conformitate cu art. 76 alin. (1) din Codul fiscal, faptul că nerezidenţii au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova, conform art.5 pct.20), nu constituie temei pentru recunoaşterea acestor persoane în calitate de plătitori ai impozitului pe venit cu toate consecinţele care rezultă din legislaţia fiscală, în afara celor prevăzute la alin.(2) şi cu excepţia obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată, conform art.88 şi 90 din Codul menţionat.
De asemenea, dat fiind faptul că, reprezentanţa, conform art.19 alin.(3) al Legii nr.81 din 18.03.2004, nu are statut de persoană fizică sau juridică, aceasta nu va cădea sub incidenţa acțiunii art.42 din Codul fiscal.
Totodată, reieşind din noţiunea contractului de donaţie, efectuarea unei donaţii nu poate fi calificată drept desfăşurarea unei activităţii economice în scopul obţinerii unui venit, respectiv acesta nu poate constitui pentru reprezentanță obiectul impunerii cu impozitul pe venit în Republica Moldova.

2. (29.1.6.18)
În care rînd al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV014) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

3. (29.1.6.17)
În care rînd al Dării de seamă fiscale privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Veniturile nerezidentului, obținute sub formă de dobîndă, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind suma venitului achitat şi a impozitului pe venit reţinut din acesta (Forma IRV14) în rîndul cu codul 51 - plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor, prevăzute la art.71, cu excepţia dividendelor şi a sumelor specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia din Codul fiscal (codul sursei de venit - PLT).

4. (29.1.6.16)
În care perioadă fiscală apare obligația de reflectare la venituri a datoriei, pentru care a expirat termenul de prescripție?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. j) din Codul fiscal, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic se consideră sursă de venit impozabilă.
Conform art.267 alin. (1) din Codul сivil, termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.
Astfel, datoria creditorială se va reflecta la venituri în perioada fiscală în care a expirat termenul de prescripţie, conform prevederilor din Codul сivil.
Respectiv, la anularea acestei datorii agentul economic ce o anulează va constata venit impozabil în mărimea sumei anulate corespunzător principiilor stabilite la art. 44 alin.(3) din Codul fiscal, pe care o va impozita conform regulilor generale stabilite.

5. (29.4.22)
În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?

Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) Certificatul se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.
De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, , prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

6. (29.4.21)
În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Atestarea statutului de rezident a persoanelor fizice și juridice a Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital).
Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (forma 1-DTA-13), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, care se eliberează și autentifică de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei.
De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, atestarea rezidenței persoanelor juridice și fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, și a cetățenilor străini care în scopuri fiscale obțin statul de rezident (se află pe teritoriul țării mai mult de 183 de zile pe parcursul anului) în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, conform Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea rezidenței se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...