37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 163 din 03.03.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 163 din 03.03.2016

04.03.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.7.67)
   Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?
    În conformitate cu prevederile pct. 13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1-DTA-13) se eliberează pentru fiecare categorie de contribuabili, după cum urmează:
   1) Pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător sau activitate profesională:
   a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform Formei CCR15;
   b) copia contractului care atestă obținerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă;
   2) Pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:
   a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform Formei CCR15;
   b) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;
   c) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;
   3) Persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi care se află în Republica Moldova o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile:
   a) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență, conform Formei CCR15;
   b) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
   c) documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile;
   d) copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu legalizarea semnăturii traducătorului de către notar, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.
   Suplimentar se va consulta rubrica certificate de rezidenţă.

Arhiva
    Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?
    În conformitate cu prevederile pct. 13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1DTA-13) se eliberează pentru fiecare categorie de contribuabili, după cum urmează:
    a) Pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător sau activitate profesională:
    1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului ce poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
    2) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau extrasul din Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie pentru anul fiscal (calendaristic), pentru care se solicită atestarea rezidenței, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
    3) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză;
    b) Pentru persoanele fizice:
    1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului care poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
    2) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;
    3) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, cu traducere, după caz, în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză.
    c) Persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi care se află în Republica Moldova o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile:
    1) cererea de solicitare a Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13), în formă liberă sau conform modelului care poate fi solicitat din anticamera IFS teritorial, ori poate fi folosit modelul plasat la rubrica Certificate de rezidență;
    2) copia pașaportului persoanei fizice - cetățean străin sau apatrid;
    3) documentul în original de la Poliția de Frontieră despre intrările şi ieșirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal dat care atestă prezența persoanei fizice - cetățean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile.
    4) copia contractului care atestă obținerea venitului în statul străin sau copia invitației la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, cu traducere, după caz, în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză. 

2. (29.1.6.27)
    Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I și II din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.
    La determinarea facilităţii fiscale la care are dreptul, contribuabilul va realiza calculul conform următorului algoritm:
    a. pe pagina web www.statistica.md se accesează rubrica Statistici pe domeniu/Statistica salarizării;
    b. la accesarea unuia din rapoartele Cîștigul salarial mediu lunar pe activități economice, 2014-2015 sau Evoluția salariului mediu lunar, 2000-2015. Valoarea salariului mediu anual pe țară pentru anul 2014 constituie 4172 lei;
    c. se determină depășirea numărului scriptic mediu al salariaților ca diferență dintre numărul mediu scriptic al personalului în anul curent și numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent;
    d. se calculează suma venitului scutit.
    La aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.
    Facilitatea fiscală respectivă ce se aplică la valoarea totală sau parțială către venitul impozabil (anexa 4D din Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12). Ţinând cont de Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit nr.1080 din 10.10.2012, valoarea pasibilă reflectării aferentă facilității fiscale în anexa 4D se va indica sub codul „4i".

Arhiva
    Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 116 din 24.04.97, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.
    Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Economiei. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depășire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent.
    Prin urmare, pentru aprecierea mărimii facilității stabilite de norma expusă, depășirea numărului mediu scriptic al salariaților se înmulțește la mărimea indicatorului „salariul mediu anual pe țară în anul precedent" specificat în comunicatul Ministerului Economiei, de competența căruia ține elaborarea și comunicarea acestuia.
    Totodată, la aplicarea facilității date urmează să se țină cont de regula că suma venitului scutit de impozit nu trebuie să depășească valoarea indicatorului din rîndul 0901, adică a venitului impozabil.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...