37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1619 din 14.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1619 din 14.11.2014

19.11.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1619 din 14.11.2014

1. (29.4.3)
Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică-rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vînzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 37-39 din Codul fiscal.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Astfel, entitatea urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul fiscal, și să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din suma achitată în rate.

Este de menționat că, regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

Arhiva
În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vînzarea proprietăţii imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art.37-39 din Codul fiscal. Totodata, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din plătile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a caror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale. De asemenea, menţionam că, în conformitate cu prevederile art. 587 “Executarea obligaţiei în rate” art. (1) din Codul civil, dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese altfel, debitorul poate executa obligaţia în rate numai cu consimţămîntul creditorului. Astfel, ţinînd cont de prevederile legislaţiei şi reieşind din situaţia expusă în adresare, entitatea urmează să determine creşterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul fiscal şi să reţină la sursa de plată impozitul pe venit din suma de facto achitată nerezidentului în perioada fiscala în care a avut loc achitarea.

2. (29.4.1)
Urmează de a retine impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiază de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea mărfurilor în România?

În conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale (în continuare - Convenție), profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obținute din exploatarea în trafic internațional a navelor maritime, fluviale si aeriene, transporturilor feroviare si rutiere, vor fi impozabile numai în acel Stat.

Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiază de servicii de transport internațional prestate de către un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligații fiscale privind reținerea impozitul pe venit la sursa de plată.Totodată, comunicam, ca pentru a beneficia de facilitatea fiscala la impozitul pe venit în conformitate cu Convenția nominalizată, conform alin. (2) art. 793din Codul Fiscal, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de rezidență se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăților și de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) din Codul Fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Arhiva
(Modificat în conformitate cu prevederile art. 793alin. (2), art. 90 și 91 din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)
Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în marime de 15%, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiaza de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea marfurilor în România ( ruta: punctul de încarcare Moldova - punctul de descarcare România)?
În conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Conventia între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale (în continuare - Conventie), profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obtinute din exploatarea în trafic international a navelor maritime, fluviale si aeriene, transporturilor feroviare si rutiere, vor fi impozabile numai în acel Stat. Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiaza de servicii de transport international prestate de catre un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligatii fiscale privind impozitul pe venit pe teritoriul Republicii Moldova. Totodata, comunicam, ca pentru a beneficia de facilitatea fiscala la impozitul pe venit în conformitate cu Conventia nominalizata, conform alin. (2) art. 793 din Codul Fiscal, nerezidenti care obtin venitul urmeaza sa prezinte persoanei care achita venitul, pîna la data achitarii lui, o confirmare precum ca acesti nerezidenti au rezidenta permanenta în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, certificata de organul competent al statului strain respectiv, tradus în limba moldoveneasca. În cazul neprezentarii confirmarii mentionate, în scopul impozitarii, urmeaza sa se aplice prevederile alin. (1) art. 91 Codului Fiscal. Potrivit prevederilor art. 91 alin.(1) din Codul Fiscal, persoanele mentionate la art. 90 alin (1) retin din veniturile nerezidentului specificate la art. 71, un impozit din suma platilor în folosul nerezidentului (fara dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în marime 15%.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...