37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1607 din 05.11.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1607 din 05.11.2014

08.12.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1607 din 05.11.2014

1. (29.2.3.40)
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri de la munca desfășurată peste hotarele Republicii Moldova?

Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.
Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.
Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile). Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).
Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit de la activitatea desfărată peste hotarele Republicii Moldova ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute.

2. (29.2.3.39)
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută în cazul în care aceasta obține venituri sub formă de burse de peste hotarele Republicii Moldova?

Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.
Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.
Potrivit pct. 34 din Regulamentul menţionat, în cazurile în care persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, în calitate de document serveşte documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova). Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută chiar şi în cazul în care aceasta îşi face studiile la o instituţie de învăţămînt ce se află peste hotarele Republicii Moldova, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt (cu confirmarea mărimii bursei, după caz).
Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile). Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).
Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit sub formă de bursă ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute.

3. (29.2.3.38)
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru soț (soție) în condițiile în care soțul (soție) se află la muncă peste hotarele Republicii Moldova sau nu?

Articolul 33 din Codul fiscal reglementează dreptul la scutirea personală pentru fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă).
Totodată, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea și condițiile specificate de art. 34 din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile se acordă numai contribuabililor – persoane fizice rezidente ale Republicii Moldova.Confirmarea faptului că persoana fizică este rezident al Republicii Moldova se efectuează de către contribuabil în baza unuia din documentele specificate în pct. 30 din Regulamentul menţionat.
De asemenea, este de menţionat, că potrivit art. 5 pct. 5) lit.
a) din Codul fiscal, rezident este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:
– se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
– este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal. Este de remarcat, că potrivit art. 30 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală.
Prin urmare, în cazul în care soţul (soția) contribuabilului se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, în scopuri fiscale, el (ea) se califică a fi drept rezident al Republicii Moldova, iar contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea stabilită în art. 34 din Codul fiscal.

4. (29.2.3.37)
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută (copil), în cazul în care aceasta obține venituri impozabile ce nu depășesc mărimea scutirii personale?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.
Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.
Astfel, în contextul respectării cerinţei indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, trebuie să remarcăm că venitul anual al persoanei care se pretinde a fi calificată drept întreţinută nu depăşeşte suma indicată în articolul dat.
Respectiv dacă venitul obţinut de persoana examinată drept întreținută nu depăşeşte suma scutirii personale prin urmare acesta respectă condiţiile enumerate la a art. 35 alin.(2) din Codul fiscal şi se califică drept persoană întreţinută pentru părinţii săi.

5. (29.2.3.36)
Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta obține venituri ?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.
Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.
Astfel, în contextul respectării cerinţelor indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoana va fi calificată drept întreţinută în scopuri fiscale.

6. (29.2.3.35)
În contextul în care, prin Hotărîrea Guvernului nr 697 din 22 august 2014, a fost schimbat formularul Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, apare obligaţia ca anagajaţii întreprinderii să depună o nouă cerere începînd cu 1 septembrie 2014, data intrării în vigoare a Hotărîrii nominalizate?

În conformitate cu pct. 17 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare a acestui drept. Modelul cererii e prezentat în anexa nr. 6 la Regulament menţionat.
Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:
1) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;
2) pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;
3) obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
4) îşi schimbă numele şi/sau codul fiscal.
Astfel, dat fiind faptul că Regulamentul stabileşte expres cazurile cînd apare necesitatea de depunere a noii Cereri de către angajat privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, faptul că s-a modificat forma acesteia nu obligă angajaţii să modifice cererile existente.

7. (29.2.3.34)
Este în drept contribuabilul se utilizeze scutirea atît la locul de bază de muncă, cît şi la locul de muncă prin cumul?

În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Astfel, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare.
Totodată, prezentarea de către angajat, cu bună ştiinţă, în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine răspunderea în conformitate cu Codul fiscal (pct. 26 din Regulament) şi vor duce la recalcularea obligaţiei persoanei fizice pentru perioada în cauză.

8. (29.2.3.33)
Poate o persoană fizică angajată prin cumul să beneficeze de scutirea personală parţial la locul de muncă de bază, parţial la locul prin cumul?

În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
Este de remarcat, că prin Regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvrnului nr. 10, în vigoare pînă la 1 septembrie 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordau la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.
Astfel, în contextul noului Regulament, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare, dar aceasta este utilizată în totalmente la un singur loc de muncă a persoanei angajate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...