37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 127 din 01.02.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 127 din 01.02.2017

02.02.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.4.5)
   Cum se va determina baza valorica a automobilului procurat peste hotarele Republicii Moldova?
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie:
a) valoarea activelor de capital procurate;
b) valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale;
c) valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;
e) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin schimb;
f) valoarea activelor de capital privatizate;
g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum şi în lipsa confirmării documentare a bazei valorice.
    Prin urmare, baza valorică a automobilului se va determina în baza documentelor ce confirma procurarea acestuia si sumele achitate pentru toate impozitele si taxele vamale la importul acestuia.
   (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital" din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    Conform prevederilor lit. a) alin.(1) art.38 din Codul fiscal, baza valorica a activelor de capital este valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Totodată, conform prevederilor pct.36 din capitolul V al Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practica activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, baza valorica a activului de capital este suma achitata de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. Potrivit prevederilor pct. 40 din Regulamentul menţionat, baza valorica a activelor de capital ce a fost dobândită în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998 se determina în baza documentelor ce atesta trecerea dreptului de proprietate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Tinînd cont de cele menţionate si de faptul ca, automobilul a fost procurat peste hotarele Republicii Moldova, în cazul realizării acestuia baza valorica ajustata se va determina în baza documentelor ce confirma procurarea acestuia si sumele achitate pentru toate impozitele si taxele vamale la importul automobilului. Prin urmare, baza valorica ajustata a automobilului va constitui suma care va include preţul de procurare (recalculat la cursul de schimb al BNM la ziua încheierii contractului de cumpărare a automobilului) si suma impozitelor si a taxelor vamale, achitate la importul automobilului. 

2. (29.2.4.4)
    Bonul fiscal reprezintă document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital?
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie:
a) valoarea activelor de capital procurate;
b) valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale;
c) valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;
e) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin schimb;
f) valoarea activelor de capital privatizate;
g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum şi în lipsa confirmării documentare a bazei valorice.
    Potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5), aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, bon de casă (bon fiscal) reprezintă un document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii, eliberîndu-se în mod obligatoriu plătitorului.
    Astfel, bonul de casă (bon fiscal) este documentul care confirma încasarea banilor în numerar și nu poate servi ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital" din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    Poate servi bonul fiscal ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital?
    Potrivit art.38 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal baza valorica a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. De asemenea, pct. 36 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practica activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, stabileşte ca baza valorica a activului de capital este suma achitata de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. Sumele achitate pentru procurarea, cheltuielile suportate pentru crearea activelor de capital urmează a fi confirmate documentar. Totodată, conform art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 113 -XVI din 27.04.2007 formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare. Prin Anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997" s-a aprobat Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Respectiv, potrivit normelor menţionate, la înstrăinarea activelor cu transmiterea dreptului de proprietate entitatea va elibera un document primar cu regim special (factura sau factura fiscala, după caz). În conformitate cu pct. 3 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa si control pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr. 5 la Hotarîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998, bonul de casa reprezintă un document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atesta tranzacţia comerciala si achitarea plăţii si se înmânează în mod obligatoriu consumatorului. Astfel, bonul de casa este documentul care confirma încasarea banilor în numerar si nu poate servi ca document confirmativ la determinarea bazei valorice a activului de capital.

3. (29.2.4.3)
    Poate servi valoarea estimată în modul general stabilit a bunului imobil drept bază valorică în cazul înstrăinării acestuia?
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie:
a) valoarea activelor de capital procurate;
b) valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale;
c) valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;
e) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin schimb;
f) valoarea activelor de capital privatizate;
g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum şi în lipsa confirmării documentare a bazei valorice.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y3) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază reprezintă surse de venit neimpozabile.
    Conform art. 5 pct. 46) din Codul fiscal, locuință de bază este locuință care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
b) constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital" din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, baza valorica a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Potrivit prevederilor punctului 40 Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, baza valorica a activelor de capital dobândite în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998 se determina în baza documentelor ce atesta trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legislaţia în vigoare (contractul de vînzare-cumpărare, factura de expediţie, factura fiscala, precum si alte documente care atesta trecerea dreptului de proprietate). Totodată, potrivit prevederilor pct.36 Anexa nr.2 la hotărârea nominalizata, sumele achitate pentru procurarea, cheltuielile suportate pentru crearea activelor de capital urmează a fi confirmate documentar. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenita din vânzare, schimb sau din alta forma de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egala cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorica a acestor active.Concomitent, relatam, ca potrivit prevederilor art.41 alin. (3) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, supusa impunerii, pentru orice locuinţa se micşorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căreia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi si a folosit-o ca locuinţa de baza. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul locuinţei de baza a cărei baza valorica este valoarea estimata în modul stabilit. Locuinţa de baza se considera locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioada care expira la data înstrăinării si care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de baza. Domiciliu de baza se considera locul de trai permanent al contribuabilului, unde are viza de domiciliu (reşedinţa), cu excepţia vizei temporare. Prin urmare, baza valorica estimata în modul stabilit (de către organul cadastral), poate fi utilizata la recunoaşterea mărimii creşteri de capital în cazul vânzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare în alt mod doar a locuinţei de baza.

4. (29.2.4.1)
    Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui bun imobil?
    Proprietatea privată (bunul imobil) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.
    Totodată, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut.
    Conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul fiscal, mărimea creșterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferența dintre suma încasată (venitul obținut) și baza valorică a acestor active.
    Concomitent, potrivit art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi constituie:
a) valoarea activelor de capital procurate;
b) valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale;
c) valoarea activelor (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute ca urmare a redistribuirii (transmiterii) proprietăţii în devălmăşie între soţi sau între foştii soţi, dacă o astfel de redistribuire (transmitere) rezultă din necesitatea împărţirii proprietăţii comune în caz de divorţ;
d) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin moştenire, titlu de donaţie sau prin contractul de întreţinere pe viaţă;
e) valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobîndirii dreptului de proprietate) obţinute prin schimb;
f) valoarea activelor de capital privatizate;
g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum şi în lipsa confirmării documentare a bazei valorice.
    Astfel, suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale (art. 40 alin. (7) din Codul fiscal).
    Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. y3) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi) de la înstrăinarea locuinţei de bază reprezintă surse de venit neimpozabile.
    Conform art. 5 pct. 46) din Codul fiscal, locuință de bază este locuință care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani;
    b) constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani pînă la momentul înstrăinării.
    De asemenea, potrivit art. 40 alin. (5) din Codul fiscal, creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.
    Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, cu excepția înstrăinării locuinței de bază, persoanele fizice-cetățeni, vor calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma impozabila a creșterii de capital, conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal.
    (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea și completarea capitolului 5 „Creșterea și pierderea de capital" din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

Arhiva
    Proprietatea privată (bunul imobil) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.
    Totodată, creșterea de capital, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut. Conform prevederile art. 37 alin.(5) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
    Concomitent, potrivit art. 38 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.
    Astfel, suma creșterii de capital în anul fiscal, de la care se calculează impozitul pe venit este egală cu 50% din mărimea creșterii de capital stabilită potrivit art. 37 alin. (7) din Codul fiscal.
    De asemenea, ținând cont de prevederile art. 41 alin. (3) din Codul fiscal, mărimea creșterii de capital, supusă impunerii, pentru orice locuință se micșorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăți și a folosit-o ca locuință de bază. În baza art. 41 alin.(2) din Codul fiscal, locuința de bază se consideră locuința care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puțin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării și care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de bază. Această prevedere nu se aplică în cazul locuinței de baza a cărei bază valorică este valoarea estimată în modul stabilit de către organul cadastral.
    Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice-cetățeni, vor calcula impozitul pe venit, ținând cont de suma impozabila a creșterii de capital, conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal.
     (În vigoare pînă la 31.12.2013)
    În cazul înstrăinării bunului imobil, care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit (în anul 2010)?
    Potrivit alin.(2) lit. c ) al art. 37 din Codul fiscal, active de capital se considera proprietatea privata nefolosita în activitatea de întreprinzător, care este vânduta la un preţ ce depăşeşte baza ei valorica ajustata. Conform prevederile alin.(5) al art.37 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenita din vînzare, schimb sau din alta forma de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egala cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorica a acestor active.În conformitate cu prevederile alin.(7) al aceluiaşi articol, suma creşterii de capital în anul fiscal este egala cu 50% din suma excedentara a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal. Totodată, potrivit art. 38 alin.1 lit. a) baza valorica a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorica a activului de capital este suma achitata de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital. Astfel, ţinând cont de prevederile alin. (3) art. 41 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, supusa impunerii, pentru orice locuinţa se micşorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi si a folosit-o ca locuinţa de baza. În baza alin. (2) art. 41 din Codul fiscal, locuinţa de baza se considera locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioada care expira la data înstrăinării si care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de baza. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul locuinţei de baza a cărei baza valorica este valoarea estimata în modul stabilit de către organul cadastral. Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice-cetăţeni, vor calcula impozitul pe venit, ţinând cont de suma impozabila a creşterii de capital, impozitata conform prevederile art.15 lit. a) din Codul fiscal în mărime de : -7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei, -18 %din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei".

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...