37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1225 din 31.12.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1225 din 31.12.2015

06.01.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (5.8.8)
   Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva
    În baza cărui formular prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA şi cum se completează acest formular?
    Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi calculul impozitului pe bunurile imobiliare. Darea de seamă se prezintă în baza formularului (Forma UNIF-07), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)".
    Darea de seamă unificată "UNIF-07" se completează în modul expus în Anexa nr. 2 "Modul de completare a Declaraţiei (Darea de seamă unificată) (Forma UNIF-07) la Ordinul IFPS nr.440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă unificată)".

2. (5.8.7)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva
    Cînd se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA?
    Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă organelor fiscale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată, care cuprinde şi calculul impozitului pe bunurile imobiliare (art. 4 alin (9) lit.c) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

3. (5.8.6)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva
    Cine prezintă darea de seamă privind calculul impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare a gospodăriilor ţărăneşti de fermier?
    Darea de seamă privind sumele impozitului funciar calculate gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1), se prezintă de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), organului fiscal teritorial în raza de activitate a căruia sunt amplasate unităţile administrativ-teritoriale. Modalitatea de completare a dării de seamă este expusă în Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind sumele impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare саlculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1), anexa nr. 2 la ordinul IFPS nr. 374 din 18 mai 2011. Calculul impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale şi pentru bunurile imobiliare neevaluate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) prezintă de sine stătător.

4. (5.8.5)
    Sunt obligaţi contribuabilii, care sunt scutiți de plata impozitului pe bunurile imobiliare, să prezinte darea de seamă?
    Contribuabilii, care în conformitate cu art.283 şi 284 din Codul fiscal, beneficiază de scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare și suma către plată este egală cu zero, prezintă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare pe principii generale. Informația cu privire la sumele înlesnirilor acordate, se reflectă în anexele respective a calculului.

Arhiva
    Sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare, întreprinzătorii individuali scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare?
    Da, întreprinzătorii individuali care, conform art. 283 şi 284 din Titlul VI "Impozitul pe bunurile imobiliare" al Codului fiscal, sunt scutiţi de plata impozitului pe bunurile imobiliare, sunt obligaţi să prezinte darea de seamă privind calculul impozitului (pct. 2 al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013).

5. (5.8.4)
    Care sunt termenele de prezentare a calculelor la impozitul pe bunurile imobiliare?
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă anual, pînă la data de 25 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a perioadei fiscale respective, calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
 - Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (Forma UNIF14) se prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
 - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1) se prezintă anual, pînă la data de 15 iulie a perioadei fiscale respective.
 - Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma SI-SCITL) se prezintă lunar, nu mai târziu de data de 3 a lunii următoare celei de gestiune.

Arhiva
    În baza cărui formular şi care este termenul de prezentare a calculului impozitului funciar?
    Subiecții impunerii, determinate prin art. 4 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal, calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar şi prezintă inspectoratelor fiscale teritoriale pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs, calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13), care se completează în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului funciar, anexa nr. 4 la ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013. Pentru terenurile dobîndite după 1 iulie a perioadei fiscale respective, calculul menţionat se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Calculul impozitului funciar se prezintă utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal (art. 4 alin. (9) lit. c) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal).

6. (5.8.3)
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă de către persoanele juridice; întreprinzătorii individuali; gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie), cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) a substituit trei calcule în vigoare în perioadele precedente: Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13);Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13) și (pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale) şi Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1). (Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015// MO nr. 150-159/1059 din 19.06.2015).
    Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (Forma UNIF14) se prezintă de către întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. (Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014// MO nr. 11-21/115 din 23.01.2015).
    Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL) privind sumele impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (cu excepţia impozitului pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie). (Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006// MO nr. 39-42/131 din 10.03.2006).
    Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma SI-SCITL) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor organului fiscal teritorial în raza de activitate a căruia sînt amplasate unităţile administrativ-teritoriale. (Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006// MO nr. 39-42/131 din 10.03.2006).

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă în baza formularului (Forma BIJ-13) (pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale) şi (Forma BIJ-1)(pentru bunurile imobiliare neevaluate), care se completează în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013 şi în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 374 din 18 mai 2011. 

7. (5.8.2)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva
    Se prezintă oare calculul pe bunurile imobiliare de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii?
    Calculul impozitului pe bunurile imobiliare şi la impozitul funciar nu se prezintă de către contribuabilii care nu dispun de obiecte ale impunerii (pct. 3 din Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1), anexa nr. 1 la ordinul IFPS nr. 374 din 18 mai 2011; Forma BIJ-13, anexa nr. 4 la ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013; Forma FUNJ-13, anexa nr. 4 la ordinul IFPS nr.751 din 03 iunie 2013).

8. (5.8.1)
    Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva
    Care este termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare neevaluate (Forma BIJ- 1)?
    Persoanele juridice prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare (neevaluate) organelor fiscale teritoriale, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar al anului fiscal în curs (art.4 alin.9 lit. a) al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...