37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1201 din 24.11.2016

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1201 din 24.11.2016

01.12.2016
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.36)
   Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie) achitate nerezidenţilor?
    Potrivit prevederilor art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.
   Conform art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 alin.(1) lit. n), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Cod, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
   Astfel, conform Notei explicative la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă (forma IRV14) veniturile specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Cod, se reflectă la codul sursei de venit SAL.
   Totodată, aceste venituri vor fi reflectate anual şi în Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14).

2. (29.1.6.35)
   Apare obligaţia de a reflecta în Darea de seamă (forma IRV14) venitul în folosul nerezidentului, dacă potrivit tratatului internaţional acest venit este scutit de impunere?
    În conformitate cu art. 793 alin.(1) din Codul fiscal, prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, cu condiţia prezentării plătitorului de venit a certificatului de rezidenţă pînă la momentul efectuării plăţii.
   Totodată, potrivit prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
   Astfel, dacă conform prevederilor tratatului internaţional venitul este scutit de impunere la sursa de plată, sau nu apare obligaţia de reţinere a impozitului în Republica Moldova, aceste venituri nu se vor reflecta în Darea de seama (forma IRV14). 

3. (29.1.6.34)
    În ce cazuri apare obligaţia de a completa codul sursei de venit „Alte venituri" (ALT) din Darea de seamă (forma IRV14)?
    Conform Notei explicative privind completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în Darea de seamă menţionată (forma IRV14) se reflectă toate veniturile şi reţinerile impozitului pe venit stabilite la capitolul 15 din Codul fiscal.
    Potrivit Notei explicative menţionate, la codul sursei de venit „Alte venituri" (ALT) se indică veniturile nespecificate la alte poziţii din Darea de seamă menţionată. Astfel, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede alte reţineri decît cele expres specificate în forma IRV14 (fiecare poziţie din Darea de seamă face referinţă la articolele din Codul fiscal), nu apare necesitatea de a fi completat codul sursei de venit „Alte venituri" (ALT).

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...