37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 115 din 31.01.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 115 din 31.01.2017

31.01.2017
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.2.5.9)
   Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care pe parcursul perioade fiscale aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?
    Potrivit art.83 alin. (2) lit. b) liniuța a doua, persoanele fizice rezidente au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.
   Conform prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art. 22 din Codul fiscal.
   Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) din Codul fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).
   Astfel, conform normelor legislative menționate, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie nu are obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
   Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Arhiva
    Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), în cazul în care pe parcursul anului aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?
    Potrivit art.83 alin. (2) lit. b) liniuța a doua, persoanele fizice rezidente au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08), în cazul în care obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.
    Conform prevederilor art. 20 lit. a) al Codului fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art.22 al Codului fiscal.
    Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) al Codului fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).
    Astfel, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie, conform normelor legislative menționate nu are obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).
    Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) al Codului fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit.

2. (29.2.5.8)
    Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul perioadei fiscale a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?
    Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă suma totală a veniturilor impozabile, atît sub formă de salariu, cît și din alte surse, depășește plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă.
    Concomitent, potrivit art.18 lit. e) și art. 40 alin. (7) din Codul fiscal, suma creșterii de capital în perioada fiscală egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale, reprezintă venit impozabil.
    Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului (proprietate privată) la prețul de achiziție sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a activului, persoana fizică nu obține venit impozabil, și respectiv acesta nu va avea obligația depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
    Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Arhiva
    Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă suma totală a veniturilor impozabile, atît sub formă de salariu, cît și din alte surse, depășește plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv.
    Concomitent, potrivit art.18 lit. e) și art.37 alin. (7) din Codul fiscal, suma creșterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
    Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului (proprietate privată) la prețul de achiziție sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a activului, persoana fizică nu a obținut venit impozabil aferent înstrăinării activului, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.
    Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia?
    Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este:
- obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit. a) al Codului fiscal.
    Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.
    Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

3. (29.2.5.7)
    Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.5.11. al Bazei Generalizare a practicii fiscale.

Arhiva
    Apare oare obligaţia de a reflecta în Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08) veniturile neimpozabile?
    La completarea Declaraţiei persoanei fizice (Forma CET08), veniturile neimpozabile, stabilite în art.20 din Codul fiscal, nu urmează a fi reflectate.

4. (29.2.5.5)
    În cazul în care o persoană fizică obţine venit sub formă de royalty, la depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceasta are obligaţia de a declara acest venit?
    Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit prevederilor al art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin. (31) din articolul menționat de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
    Astfel, persoanele fizice-cetăţeni ce obţin venit din royalty și, potrivit art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceștia nu vor declara venitul respectiv.

Arhiva
    Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.
    Totodată, potrivit prevederilor alin.(31) al art.901 din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. În conformitate cu prevederile alin.(4) art.901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (1), (3), (31), (33), (34) şi (35) art.901 de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.
    Astfel, persoanele fizice-cetăţeni ce obţin venit din royalty nu vor îndeplini cîmpul 1.6 "Royalty" din formularul CET08, ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...