37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1111 din 08.12.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1111 din 08.12.2015

10.12.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (7.2.5.3)
   Cum se calculează taxa pentru apă?
    În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către subiecții impunerii de sine stătător, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII).

Arhiva
    Cum se calculează taxa pentru apă în cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor?
    În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către aceştea de sine stătător, prin înmulţirea volumului de apă extrasă, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere cu cota taxei, stabilită conform Anexei nr.1 la Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal(art. 305 alin. (1) al Codului fiscal).

2. (7.2.7.4)
    Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2

Arhiva
    Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru apă?
    Formularul dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) se completează conform "Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08)", aprobată prin Ordinul IFPS nr.566 din 07.11.2007. Darea de seamă unificată "Forma UNIF 07" se va completa în corespundere cu Anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007.

3. (7.2.7.3)
    Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2

Arhiva
    În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?
    Darea de seamă privind taxa pentru apă se prezintă de către plătitorii taxei (cu excepţia întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului "Forma TA-08", aprobat prin Ordinul IFPS nr.566 din 07 noiembrie 2007 "Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia". Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07", aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)".

4. (7.2.7.1)
    Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?
    Darea de seamă se prezintă de către subiecții impunerii ai taxei pentru apă pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin (1) al Codului fiscal).
    În lipsa obiectului impunerii, stabilit de Titlul VIII al CF, darea de seamă nu se prezintă la organul fiscal teritorial (art. 301 alin (3) al Codului fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă (art. 301 alin (4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?
    Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.301 alin. (1) al Codului fiscal).

5. (7.2.6.1)
    Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?
    Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (art.301 alin.(1), art. 302 al Codului fiscal).
    Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.301 alin.(4) al Codului fiscal).

Arhiva
    Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?
    Persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA), achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin.(1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale o dată pe an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.301 alin.(4) al Codului fiscal).

6. (7.2.5.3)
    Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei?
    Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern (art. 305 alin. (2) al Codului fiscal). A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 22.10.2014 "pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei", structurii şi efectivului-limită ale acesteia".

Arhiva
    Cine elaborează normele de extragere şi/sau de utilizare a apei?
    Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern. (art. 305 alin. (2) al Codului fiscal)

7. (7.2.5.1)
    Cine calculează taxa pentru apă?
    Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin (1) al Codului fiscal).
    În cazul livrării apei în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e), și anume:
b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici;
d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici;
e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 305 alin (1¹) și art. 306 al Codului fiscal).

Arhiva
    Cine calculează taxa pentru apă?
    Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 al Codului fiscal)

8. (7.2.4.1)
    Care sunt cotele taxei pentru apă?
    Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 lei - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

Arhiva
    Care sunt cotele taxei pentru apă?
    Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 leu - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

9. (7.2.2.1)
    Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sînt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art.302 al Codului fiscal).

Arhiva
    Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?
    Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.302 al Codului fiscal).

10. (7.2.1.7)
    Ce se înţelege prin "apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă"?
    Apa destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă este apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale (art.299 pct.7) al Codului fiscal).

Arhiva
    Ce se înţelege prin "apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă"?
    Apa destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă este apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale (art.299 pct.7) al Codului fiscal).

11. (7.2.1.2)
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Arhiva
    Ce se înţelege prin "obiectiv acvatic"?
    Obiectivul acvatic reprezintă o concentraţie de apă la suprafaţă în formele reliefului terenului sau în subsol, care are graniţe, volum şi caracteristici de regim al apelor (art.1 al Codului apelor, adoptat prin Legea nr. 1532 din 22.06.1993)

12. (7.2.1.1)
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Codului apelor al RM nr.1532 din 22.06.1993 prin Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 (publicat în Monitorul Oficial nr. 81/264 din 26.04.2012)]

Arhiva
    Ce se înţelege prin "fondul apelor"?
    Fondul apelor reprezintă o totalitate de obiective acvatice în graniţele teritoriului Republicii Moldova, incluse sau care urmează a fi incluse în Cadastrul apelor (art.1 Codului apelor, adoptat prin Legea nr. 1532 din 22.06.1993)

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...