37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1095 din 03.12.2015

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr. 1095 din 03.12.2015

03.12.2015
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (29.1.6.31)
   Cum se vor executa obligațiile patronului de reținere și achitare a impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, în cazul încasării de către executorul judecătoresc, conform deciziei instanței de judecată a sumelor ce urmează a fi achitate persoanei fizice, fără efectuarea reținerilor conform legislației?
    În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.
   De asemenea, prevederi privind calcularea și reținerea de către angajator, a contribuțiilor de asigurări sociale si prime de asigurări obligatorii de asistenta medicală sunt stabilite în art. 20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum și în art. 25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 26.12.2002.
   În cazul în care de către executorul judecătoresc s-au încasat forțat sume ce urmează a fi achitate persoanelor fizice, fără a fi calculat si reținut impozitul pe venit la sursa de plată, contribuții de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, angajatorul este obligat în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal, să prezente organului fiscal teritorial o dare de seama fiscala anuală (IALS14) privind salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, în care va indica numele si prenumele (denumirea), adresa si codul fiscal al persoanelor fizice, suma venitului transferat, fără a indica impozitul pe venit, contribuții individuale de asigurări sociale si prime de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente sumei transferate.
   Cît privește calcularea si reținerea contribuțiilor de asigurări sociale și a primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală, angajatorul, conform legislației în vigoare, urmează să calculeze și achite din cont propriu, inclusiv și pentru angajați:
-contribuțiile de asigurări sociale, conform tarifului stabilit pentru perioada în care urmau de a fi calculate aceste plăți;
-primele de asistență medicală, conform tarifelor stabilite pentru perioada fiscala în care s-au transferat aceste sume.

2. (29.1.1.5)
    Cum se constată venitul administratorului fiduciar (fiduciar) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
    Potrivit prevederilor art.1053 din Codul civil prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părți (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării.
    În cadrul tranzacțiilor de administrare fiduciară efectuate, fiecare parte, participantă la tranzacție, atît fondatorul administrării (fiduciantul) cît și administratorul fiduciar (fiduciarul), îşi reflectă în contabilitatea financiară veniturile cît și cheltuielile aferente operațiunii respective conform prevederilor Codului fiscal, Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, Standardele Naționale de Contabilitate, inclusiv SNC „Venituri" și SNC „Cheltuieli", aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, precum și altor acte legislative și normative.
    Astfel, fiduciarul va reflecta la venituri - veniturile sub formă de recompensă plătită de fiduciant și la cheltuieli - cheltuielile aferente obținerii acestui venit.

Arhiva
    Cum se constată venitul administratorului fiduciar (fiduciar) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
    Potrivit prevederilor art.1053 din Codul civil prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării. În cadrul tranzacţiilor de administrare fiduciară efectuate, fiecare parte, participantă la tranzacţie, atît fondatorul administrării (fiduciantul) cît şi administratorul fiduciar (fiduciarul), îşi reflectă în contabilitatea financiară veniturile cît şi cheltuielile aferente operaţiunii respective conform prevederilor Codului fiscal, Legii contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, Standardele naţionale de contabilitate, inclusiv S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi 18 "Venitul", şi alte acte normative şi legislative. Astfel, fiduciarul va constata veniturile sub formă de recompensă plătită de fiduciant şi cheltuielile aferente obţinerii acestui venit. 

3. (29.1.1.4)
    Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
    Potrivit prevederilor art. 1053 din Codul civil, prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părți (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării.
    În cadrul tranzacțiilor de administrare fiduciară efectuate, fiecare parte, participantă la tranzacție, atît fondatorul administrării (fiduciantul) cît și administratorul fiduciar (fiduciarul), îşi reflectă în contabilitatea financiară veniturile cît și cheltuielile aferente operațiunii respective conform prevederilor Codului fiscal, Legii contabilității nr. 113 din 27.04.2007, Standardele Naționale de Contabilitate, inclusiv SNC „Venituri" și SNC „Cheltuieli", aprobate prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, precum și altor acte legislative și normative.
    Astfel, fiduciantul va constata veniturile rezultate din darea în locațiune (arendă) a proprietății și cheltuielile aferente obținerii venitului respectiv.

Arhiva
    Cum se constată venitul fondatorului administrării fiduciare (fiduciant) în cadrul contractului de administrare fiduciară?
    Potrivit prevederilor art.1053 din Codul civil prin contract de administrare fiduciară, o parte (fondator al administrării, fiduciant) predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi (administrator fiduciar, fiduciar), iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării. În cadrul tranzacţiilor de administrare fiduciară efectuate, fiecare parte, participantă la tranzacţie, atît fondatorul administrării (fiduciantul) cît şi administratorul fiduciar (fiduciarul), îşi reflectă în contabilitatea financiară veniturile cît şi cheltuielile aferente operaţiunii respective conform prevederilor Codului fiscal, Legii contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, Standardele naţionale de contabilitate, inclusiv S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii" şi 18 "Venitul", şi alte acte normative şi legislative. Astfel, fiduciantul va constata veniturile rezultate din darea în locaţiune (arendă) a proprietăţii şi cheltuielile aferente obţinerii venitului respectiv.

4. (29.1.1.3)
    Care este regimul fiscal la achitarea indemnizațiilor în cazul eliberării (inclusiv eliberării forțate) din serviciul public?
    În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub forma de indemnizație în baza art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publica și statutul funcționarului public", reprezintă surse de venit impozabil.
    De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare patron care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat sa calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
    Astfel, la achitarea sumelor respective patronul urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.
    Totodată, tipuri de drepturi și venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii sunt reglementate în art. 23 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 08.07.1999, precum și în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. Astfel, în cazul în care îndemnizația ce urmează a fi achitată nu se regăsește în actele legislative enumerate mai sus ca sursă din care nu se calculează contribuția de asigurări sociale, atunci urmează de a fi calculat și reținut această plată obligatorie.
    De asemenea, potrivit pct. 9 din anexa nr. 3 a Legii cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala nr. 1593 din 16.12.2002, indemnizația respectivă este o plata din care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Arhiva
    Care este regimul fiscal la achitarea indemnizaţiilor în cazul eliberării forțate din serviciul public?
    În conformitate cu prevederile art.20 lit. g) din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice sub formă de indemnizaţie unică în mărime 6 salarii medii lunare în baza art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public", reprezintă surse de venit neimpozabile. Totodată, potrivit pct. 8) din anexa nr. 5 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129 din 23 decembrie 2010 şi respectiv pct. 9) din anexa nr. 3 a Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 16.12.2002, indemnizaţia respectivă este o plată din care nu se calculează contribuţii de asigurare sociale şi, respectiv, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Referitor la indemnizaţia unică în mărime de 50% din salariul de funcţie pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, menţionăm că, în conformitate cu art. 18 lit. o) din Codul fiscal, aceasta reprezintă o sursă de venit impozabilă şi baza de calcul pentru contribuţii de asigurări sociale şi, respectiv, prime de asigurare obligatorie de asistenta medicală. Suma calculată, în conformitate cu prevederile art. 330 alin. (2) din Codul Muncii al Republicii Moldova, pentru reţinerea plăţilor în caz de eliberare din serviciu în mărime de 0,1% pentru fiecare zi din suma neplătită în termen, nu este stabilită ca compensaţie reglementata de alin. (1) al articolului menţionat, respectiv potrivit art. 18 lit. o) din Codul fiscal, constituie sursă de venit impozabilă. Totodată, aceasta nu reprezintă baza de calcul pentru contribuţii de asigurări sociale, în schimb urmează de a se calcula primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. De asemenea, conform prevederilor alin. (1) art. 88 din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu este obligat sa calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Prevederi analogice de calculare şi reţinere, de către angajator, a contribuţiilor de asigurări sociale şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală stabilesc şi art.20 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.489-XIV din 08.07.1999, precum şi art.25 din Legea cu privire la mărimea, modul si termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593 din 26.12.2002. Totodată, ţinem să menţionăm că, atît în cazul în care întreprinderea a transferat sumele menţionate fără a reţine impozitului pe venit, precum şi în cazul în care acestea au fost încasate forţat, de către executorul judecătoresc, fără a fi calculat şi reţinut impozitul pe venit la sursa de plată, angajatorul este obligat ca în termen de o luna de la încheierea anului fiscal, să prezente organului fiscal teritorial o dare de seamă fiscală (Forma IAL09), în care va indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanelor fizice în folosul cărora au fost transferat sau au fost încasat integral de la întreprindere, salariul pentru lipsa forțată de la serviciu, fără indicarea impozitului pe venit aferente acestui salariu care nu a fost reţinut. Cît priveşte calcularea şi reţinerea contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală relatam că, în cazul în care suma salariului plătit pentru lipsa forţată de la serviciu a fost achitata sau încasată de către executorul judecătoresc, fără a fi calculate şi reţinute aceste plăţi, angajatorul conform legislaţiei în vigoare urmează să reflecte aceste sume în evidenţa contabilă, efectuînd calculul plăţilor date şi anume a contribuţiilor de asigurări sociale conform tarifelor stabilite pentru perioadele în care angajatul a fost lipsit forţat de la serviciu, iar a primele menţionate conform tarifului stabilit pentru perioada fiscală în care s-au transferat aceste prime. De asemenea, în scopul ţinerii evidenţei individuale a asiguraţilor la sistemul public de asigurări sociale, precum şi a plăţilor achitate, angajatorul este obligat să prezinte casei teritoriale de asigurări sociale Declaraţia anuală a persoanei asigurate (REV 5), în termenii stabiliţi de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat pe anul respectiv.

5. (29.1.1.1)
    Se consideră surse de venit impozabile indemnizațiile pentru eliberarea din serviciu și ajutoarele materiale primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici)?
    În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice (inclusiv funcționarii publici) sub formă de indemnizație unică, precum și ajutor material, reprezintă surse de venit impozabile.

Arhiva
    Se consideră surse de venit impozabile indemnizaţiile şi ajutoarele materiale primite de către funcţionarii publici?
    În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice sub formă de indemnizaţie unică în mărime de 6 salarii medii lunare, în cazul de lichidare a autorităţii publice, de reducere a efectivului de personal sau de modificare a statului de personal, reprezintă surse de venit neimpozabile. Vis-a-vis de regimul fiscal aplicat indemnizaţiei unice acordate funcţionarului public în mărime de 50% din salariu de funcţie pentru fiecare an complet de activitate în serviciul public, potrivit alin. (3) art. 42 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, menţionăm ca conform art. 18 lit. o) din Codul fiscal acest tip de venit reprezintă o sursă de venit impozabilă cu impozitul pe venit fiind impozitată în mod general stabilit de legislaţia fiscală. Aferent ajutorului material acordat funcţionarului public potrivit prevederilor Hotarîrii Guvernului nr. 525 din 16.05.2006, comunicăm că acest tip de venit este stabilit ca sursă de venit impozabilă în conformitate cu prevederile lit. o) art. 18 din Codul fiscal.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...