37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1015 din 21.07.2014

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1015 din 21.07.2014

01.08.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul IFPS nr.1015 din 21.07.2014

1. (29.1.8.30)
Cum urmează a fi aplicată scutirea la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii, a cărei activitate de bază este realizarea de programe, a lucrat prima jumătate de an în cadrul unei companii ce nu beneficiază de o astfel de facilitate?
        În conformitate cu prevederile art.(24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1 la Legea citată, dacă sînt întrunite cumulativ condiţiile specificate în articolul citat.
        Totodată, potrivit aceluiaşi articol, veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.         Respectiv, în cazul în care, pe parcursul anului, angajatul primeşte şi venituri altele decît cele specificate în art. 24 alin. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, acesta nu va putea beneficia de scutirile prevăzute la art.33-35 din Codul fiscal.
        Mai mult ca atît, în temeiul art. 83 din Codul fiscal, persoana fizică va depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET 08) pentru a calcula şi raporta corect obligaţiile fiscale, dezicîndu-se de scutirile menţionate.

2. (29.1.8.29)
Va avea oare dreptul la deducerile prevăzute în art. 36 din Codul fiscal, persoana fizică, care este angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe?
        În conformitate cu prevederile art. (24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal, se consideră venit impozabil venitul lunar a cărui mărime nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr. 1 la Legea citată, dacă sînt întrunite cumulativ condiţiile specificate în articolul citat.
        Totodată, în conformitate cu prevederile art.12 alin.4) din Codul fiscal, venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.
        Astfel, dat fiind faptul că venitul impozabil, care reprezintă obiect al impunerii, prevede excluderea deducerilor, din venitul achitat în baza art. (24) alin.(21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului I şi II al Codului fiscal, acestea nu vor fi permise la deducere în scopuri fiscale.

3. (29.2.3.31)
Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal ?
        În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal.
        În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută. Respectiv, în cazul cînd contribuabilul a beneficiat pe parcursul perioadei declarate de scutirea pentru persoana întreținută, iar, ulterior, a pierdut acest drept, el urmează în termen pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.

4. (29.2.3.30)
Ce urmează să întreprindă agentul economic în cazul în care a stabilit că unii angajați au beneficiat pe parcursul anului fiscal de gestiune de scutire pentru persoana întreținută care nu corespunde condițiilor specifice la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?
        În cazul în care, se va stabili că angajații au beneficiat de scutire pentru persoana întreținută în alte condiții decît cele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal (care se pune în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2014), agentul economic, care a acordat astfel de scutiri, la depistarea acestora efectuează recalculul sumei impozitului pe venit pentru lunile respective și prezintă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09) pentru luna corespunzătoare în care va indica suma impozitului pe venit recalculat. Recalculul respectiv urmează a fi efectuat nu mai tîrziu de finele anului de gestiune.

5. (29.2.3.29)
Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal ?
        În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept.
        Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art. 33 din Cod. În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută.
        Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.
        Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul anului fiscal respectiv de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune și pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET 08) prin care se va exclude suma scutirilor pentru persoana întreținută.

6. (29.2.3.28)
Urmează oare agentul economic, care o acordat scutirea pentru persoana întreținută, conform prevederilor art. 35 din Codul fiscal, să solicite de la angajat confirmarea repetată a acesteia, odată cu efectuarea modificărilor la articolul menționat ?
        Odată cu aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), au fost efectuate modificări la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
        În scopul determinării corecte a mărimii şi categoriei scutirii, care urmează a fi acordată angajatului, agentul economic urmează să informeze toți angajații care, începînd cu perioada fiscală 2014, au solicitat acordarea scutirii pentru persoana întreținută despre modificările menționate.
        Aceștia, la rîndul său, urmează să confirme că persoanele întreținute pentru care se solicită scutirea întrunesc cumulativ toate cerințele prevăzute de art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, prezentînd documentele justificative corespunzătoare.
        În cazul în care, odată cu întrarea în vigoare a modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, angajatul va pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, aceasta este obligat să prezinte patronului o nouă cerere, care va conține informația actualizată vizavi de scutirile la care acesta are dreptul.

 7. (29.2.3.27)
Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului?
        În calitate de documente care va confirma că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului va servi:
        a)copia buletinului de identitate sau pașaportului, care confirmă că persoana întreținută este rezident al Republicii Moldova;
        b)copia certificatului de naștere a soţiei (soţului) contribuabilului, care confirmă că persoana întreținută este ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului;         c)copia certificatului de căsătorie al contribuabilului, care confirmă că acesta se află în relații de căsătorie cu persoana care este descendent al persoanei întreținute.

8. (29.2.3.26)
Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului?
        În calitate de documente care vor confirma că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului pot servi:
        a)copia buletinului de identitate sau pașaportului, care confirmă că persoana întreținută este rezident al Republicii Moldova;
        b)copia certificatului de naștere al contribuabilului, care confirmă că acesta este un ascendent al persoanei întreținute;
        c)copia certificatului de căsătorie al contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere.

9. (29.2.3.25)
De care venituri urmează să se țină cont la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute?
        În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicată în Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
        a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
        b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
        În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).         Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile.

10. (29.2.3.24)
Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?
        Odată cu operarea modificărilor în art.35 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
        a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
        b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.
        Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...