37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2904 din 31.12.2013

Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2904 din 31.12.2013

27.01.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2904 din 31.12.2013
1. (29.3.10)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului, mediatorului care activează sub forma de birou individual al mediatorului, notarului public şi executorilor judecătoreşti începînd cu perioada de la 01 ianuarie 2014?

În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de la 01 ianuarie 2014), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a cabinetului avocatului, a notarului public, a executorului judecătoresc, a biroului individual al mediatorului, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice menţionate în întrebare, potrivit art.90 din Codul fiscal (în redacţia începând cu 01 ianuarie 2014) nu urmează de a reţine în prealabil ca parte a impozitului o sumă în mărime de 7%.

2. (29.3.9)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul executorilor judecătoreşti în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. În conformitate cu art. 2 alin.(1) din Legea privind executorii judecătoreşti nr.113 din 17.06.2010, executorii judecătoreşti sunt persoane fizice învestite de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public. Totodată, comunicăm că, în baza Deciziei Curţii Supreme de Justiţie nr.3r-1402/12 din 05 septembrie 2012, regimul fiscal aplicat notarilor publici urmează a fi extins şi faţă de executorii judecătoreşti. Reieşind din cele expuse, nu se va reţine la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea executorilor judecătoreşti, prevăzut la art.90 din Codul fiscal.

3. (29.3.8)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul notarului public?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform prevederilor pct. (6) art. 2 din Lege cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător. În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 regimul fiscal privind impozitarea notarilor publici este reglementat de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. Astfel, agentul economic nu va reţine la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea notarului public, prevăzut la art.90 din Codul fiscal.

4. (29.3.7)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul mediatorului care activează sub formă de birou asociat de mediatori?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.16 alin.(3) din Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14.06.2007, biroul asociat de mediatori este persoană juridică. În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în vigoare de pînă la 31.12.2013), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul în care subiecţii contractului sunt persoane juridice unul din care este biroul asociat de mediatori reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% nu se va efectua. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

5. (29.3.6)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul mediatorului care activează sub forma de birou individual al mediatorului în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.16 alin.(2) din Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14.06.2007, biroul individual al mediatorului funcţionează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Totodată, conform prevederilor lit. b) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.199, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid. De asemenea, art. 90 din Codul fiscal (în redacţie de pînă la 31.12.2013) prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, dat fiind faptul că advocatul activează ca biroul individual al mediatorului şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţie de pînă la 31.12.2013) se răsfrânge şi asupra lui. De aceea din plăţile efectuate în adresa biroului individual al mediatorului urmează a fi efectuată reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

6. (29.3.5)

Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de birou asociat de avocaţi?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.31 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, biroul asociat de avocaţi este o persoană juridică. În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de pănă la 31.12.2013), orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul în care subiecţii contractului sunt persoane juridice unul din care este biroul asociat de avocaţi reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7% nu se va efectua. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

7. (29.3.4)

Urmează să se reţină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.30 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. În conformitate cu prevederile lit. a) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid. Totodată, art.90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, dat fiind faptul că avocatul activează prin cabinet al avocatului şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) se răsfrânge şi asupra lui. De aceea din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urmează a fi efectuată reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...