37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2612 din 24.12.2013

Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2612 din 24.12.2013

14.01.2014
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale. Ordinul 2612 din 24.12.2013

1. (29.1.8.23) Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai IVAO?

        Regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere este reglementat de prevederile art. 49 din Codul fiscal.

        Totodată, regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este reglementat de prevederile capitolului 7din Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) al Legii nr. 440 din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere, zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber), denumite in continuare zone libere, sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, in care pentru investitorii autohtoni si străini sînt permise, in regim preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător.

        Conform alin. (1) art. 6 din Legea nominalizată, rezident al zonei libere, poate fi orice persoana fizica sau juridica înregistrata in modul stabilit de legislaţie in calitate de subiect al activităţii de întreprinzător in Republica Moldova.

        De asemenea, conform prevederilor alin. (7) art. 8 din Lege, impozitul pe venitul rezidenţilor, obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) din zona libera pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se percepe conform legislaţiei.

        Astfel, prevederile capitolului 71 din Codul fiscal nu se extind asupra rezidenţilor zonelor economice libere, iar venitul obţinut de către aceştia urmează a fi impozitat în modul general stabilit respectînd prevederile art. 49 din Codul fiscal, care reglementează regimul fiscal al rezidenţilor zonelor economice libere.

2. (29.2.4.8) Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (10000 lei)?

        În conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător. Mărimea pierderilor de capital suportate în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active în raport cu venitul obţinut. Suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        Astfel, persoana fizică rezidentă va avea obligaţia de achitare a impozitului pe venit în mărimea de 50% de la depăşirea sumei încasate în calitate de excedent asupra bazei valorice (50%*[22000-(10000+2700)]=4650 lei) – fapt, care se va declara prin depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

        Totodată, dat fiind faptul că cota parte este vîndută unei persoane juridice rezidente, aceasta, în conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, va reţine în prealabil şi va achita la buget 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice – sumă, de care va ţine cont persoana fizică la calcularea obligaţiunii cu privire la impozitul pe venit.

3. (29.2.3.14) Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?

        În conformitate cu prevederile art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9120 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Scutirea se va aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.

        În conformitate cu prevederile art.151 din Codul fiscal, determinarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, se efectuează în modul stabilit de Guvern.

        Astfel, în conformitate cu prevederile pct.12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) art.33 din Cod pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală, iar în conformitate cu prevederile pct.23 din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr.10 din 19.01.2010, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea.

        Totodată, în conformitate cu prevederile pct.18 din aceeaşi Hotărîre, suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin. (1) şi/sau (2) art. 33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.

        În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie. La cerere se anexează o cerere în formă liberă prin care soţul renunţă la scutirea personală în favoarea soţiei.         Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru soţ în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză, cu condiţia că soţul renunţă la scutirea personală.

4. (29.2.3.13) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul în care copilul s-a născut în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

        În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor de mai jos:

        a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

        b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

        c) este întreţinută de contribuabil;

        d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.

        În conformitate cu prevederile art.151 din Codul fiscal, determinarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, se efectuează în modul stabilit de Guvern.         

        Astfel, în conformitate cu prevederile pct.14 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul) în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) art.35 din Codul fiscal.

        În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în octombrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie.

        Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreţinută în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...