37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generaliza6tă a practicii fiscale ordinul SFS nr. 183 din 30.03.2018

Baza generaliza6tă a practicii fiscale ordinul SFS nr. 183 din 30.03.2018

05.04.2018
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

1. (31.5.3)
    Va fi sancționat agentul economic în baza prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, în cazul efectuării decontărilor prin intermediari?

În cazul în care în actul de control s-a constatat încălcarea de efectuare a decontărilor prin intermediari, atât în numerar cât și prin virament, în procesul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației de către Serviciul Fiscal de Stat nu poate fi aplicată sancțiunea stabilită de art. 10 pct.5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, indiferent în ce perioadă fiscală a fost constatată încălcarea.

În acest caz se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul art.293 din Codul contravențional, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Potrivit art.34 alin. (1) din Codul contravențional, o unitate convențională este egală cu 50 lei.

2. (31.5.2)
    Conform Ordinului SFS nr. 183 din 30.03.2018, întrebarea și răspunsul se trec în arhivă.

Arhiva

    Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.

Totodată, conform art. 8 alin. (1) lit. d) pct. 411) din Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, se supune reglementării prin licențiere de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună.

Articolul 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică care își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin urmare, potrivit art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, începând cu 13 ianuarie 2012, pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licențiere sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut, din realizarea obținută în urma activităților menționate.

Concomitent, art. 18 din Codul fiscal prevede componența venitului brut prin specificarea atât a surselor de venit ce se includ în venitul brut cât și a altor venituri care nu au fost specificate în articol.

Astfel, pentru desfășurarea activității fără licență, Serviciul Fiscal de Stat va aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activității desfășurate.

3. (31.2.15)
    Dacă contribuabilul a depistat eroare în completarea dării de seamă prin faptul că a indicat greșit perioada fiscală, dar a prezentat dare de seamă corectată (impozitul a fost achitat în termen), va fi sancționat acesta conform art. 260 alin. (3) din Codul fiscal?

Articolul 188 alin. (2) din Codul fiscal prevede că contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează. Totodată, conform prevederilor art.188 alin. (4) din Codul fiscal, darea de seamă corectată nu va fi luată în considerație şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni și pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea.

Articolul 236 alin.(3) din Codul fiscal, prevede că în cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sânt achitate până la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică.

Astfel, în cazul în care contribuabilul a depistat de sine stătător că în darea de seamă fiscală prezentată anterior a fost indicată greșit perioada fiscală și, ulterior, a prezentat o altă dare de seamă fiscală corectată, prevederile art.260 alin. (3) din Codul fiscal nu se vor aplica, în cazul în care vor fi respectate prevederile art.188 alin. (2) și alin.(4) din Codul fiscal.

4. (31.5.1)
    Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?

Conform prevederilor art.121 alin.(1) din Legea privind reglementarea prin prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160 din 22.07.2011, licenţa este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.

În cazul în care în cadrul controlului fiscal s-a constatat încălcarea privind desfășurarea activității fără de licență, se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul unuia din următoarele articole ale Codului Contravențional: art.169 [Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere], 179[Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente], 248[Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare], 263 alin. (4) [Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii], 2771[Încălcarea legislaţiei cu privire la jocurile de noroc], 284 [Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice], 286 [Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice], 290 [Activitatea bancară fără autorizaţie], 2932 [Încălcarea legislaţiei cu privire la prestarea serviciilor de plată şi emiterea de monedă electronică], 3042[Nerespectarea cerinţelor privind activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară], 305[Încălcarea regulilor de activitate în domeniul asigurărilor], 364[Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate].

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...