37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi

Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi

03.07.20145.611 views Contabilsef.md

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi

În Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 90  din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost efectuate modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi.

Aceste modificări au fost făcute în următoarele legi:

1.În Legea nr. 845 din  03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în art. 30 „Suspendarea/ reluarea activității întreprinderii”, a avut loc o modificare de termene, potrivit căreia în termen de o lună (anterior figura termenul de 2luni) de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat creanţele lor.
     Modificări de termene a suferit și art. 35 „Procedura de lichidare a întreprinderii”, din această lege. Astfel în hotărîrea de lichidare a întreprinderii se stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori, care trebuie să fie nu mai mic de o lună (anterior 2 luni) din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.
     Hotărîrea de lichidare a întreprinderii în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată se ia de către fondatori (asociaţi) în modul prevăzut de prezentul articol, anunţîndu-se creditorii cu 2 luni (anterior 3 luni) înainte de expirarea duratei întreprinderii sau imediat după atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată şi după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.

2. În art. 93 Dispoziții generale alin.(6) din Legea nr. 1134 din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni a fost efectuată o modificare, potrivit căreia în cazul încetării activității unei societăți, în termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, societatea va înştiinţa în scris creditorii săi despre acest fapt şi va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat. Anterior figura condiția de a publica doar o comunicare în
     Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediţii consecutive.
     Modificări de termen au avut următoarele puncte:
      - Creditorul este în drept a cere societăţii să întreprindă măsurile prevăzute la art.45 alin.(4) în termen de o lună (anterior 2 luni) de la data publicării înştiinţării despre reorganizarea societăţii. 
      - În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună (anterior 2 luni) de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la art.45 alin.(4), hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.  

3. În Codul fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997, a fost modificată o sintagmă din art. 59 „ Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic”, conform căreia în cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii în proces de lichidare sau (anterior - implicate) în reorganizarea calificată unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează.
     De asemenea art.187 „ Prezentarea dării de seamă fiscale” se completează cu următorul subpunct:
 (31) Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii, în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La informaţie se anexează copia de pe decizia de încetare a activităţii, adoptată de fondatori, precum şi copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

4. În Legea nr. 1353 din  03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) are loc modificarea art. 27 ce ține de lichidarea gospodăriilor țărănești (de fermier), în care se adaugă o sintagmă noua, astfel: Gospodăria ţărănească se lichidează prin hotărîre a membrilor ei , în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată. De asemenea, se mai adaugă că aceasta poate fi lichidată și la cererea organului fiscal.
     Articolul 36 al acestei legi a fost completat cu următorul subpunct: (5) Organul fiscal din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin. (2).

5. Modificări asemănătoare a suferit și Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002. Astfel, modificarea termenelor în legile de mai sus, au fost reflectate și în articolele 72 „Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei”, art. 76 „Cererea de înregistrare a fuziunii”, art. 82 „Cererea de înregistrare a dezmembrării” din Cod.
     De asemenea, au fost făcute completări în art.87 „Dizolvarea persoanei juridice de către instanța de judecată”, ce țin de dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecată, prin adăugare a unor noi condiții potrivit cărora instanţa de judecată dizolvă persoana juridică, și anume:
       - nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale şi statistice;
       - capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni.
     Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă la cererea participantului (asociatului, acţionarului, membrului), a procurorului, a organului fiscal sau a organului care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice.
     Modificări de conținut au suferit și următoarele articole:
 - Articolul 90 „Lichidatorul persoanei juridice” – prin modificarea de cuprins a mai multor aliniate, cu privire la înregistrarea în registrul de stat al lichidatorului, atribuțiile lichidatorului și obligațiile acestuia;
 - Articolul 92 „Termenul de înaintare și modul de admitere a creanțelor” – acest articol a fost modificat în totalitate, specificându-se noi termene de înaintare a creanțelor și de executare a lor;
Termenul de înaintare a creanțelor este de 2 luni (anterior 6 luni) de la data publicării avizului de lichidare. Prin hotărîrea de lichidare se poate de prevăzut un termen mai mare, dar care să nu depășească 4 luni.
 - Articolul 93 „Bilanţului de lichidare” – a fost modificat în totalitate acest articol, astfel în varianta noua, este redactat condițiile de creare a bilanțului provizoriu de lichidare, evaluarea activelor în acest bilanț și atribuțiile lichidatorului. Evaluarea activelor incluse în bilanțul provizoriu de lichidare se efectuează la prețurile medii de piață din localitatea dată, poate fi antrenat un evaluator licențiat. Participantul la lichidare (proprietar, creditor, etc.) poate contesta rezultatele evaluării efectuate de către lichidator, acesta poate antrena un evaluator în domeniu. În cazul în care pretențiile participantului sunt justificate, atunci cheltuielile de evaluare sunt suportate de lichidator (!??) ;
     Codul se completează cu articolul 94¹ „Lichidarea patrimoniului societății dizolvate”, în care este descris modul de lichidare a patrimoniului , a drepturilor pentru bunurile gravate și negravate, etc. Lichidarea patrimoniului începe după aprobarea bilanțului provizoriu de lichidare. Sunt descrise condițiile în care lichidatorul poate lichida (realiza) activele din patrimoniu pînă la aprobarea bilanțului provizoriu (pentru a evita deteriorarea, dispariția acestora, etc.);
 - Articolul 95 „Executarea creanțelor creditorilor” – acest articol a fost modificat în totalitate, astfel în noua variantă este descris modul de beneficiere a creanțelor din partea creditorilor, în ce ordine și cui sunt acestea acordate, precum și cum se procedează cu creanțele neexecutate din insuficiență de bunuri.
     Executarea creanțelor creditorilor validați se efectuează în următoarea ordine:
      - creanțele din dăunarea sănătății sau din cauzarea morții, pe calea capitalizării plăților respective pe unitate de timp;
      - creanțele salariale față de angajați, conform drepturilor de autor;
      - creanțele conform creditele acordate de Ministerul Finanțelor, pentru creditele acordate cu garanție de stat, pentru impozite și  alte obligațiuni față de buget;
      - alte creanțe ale creditorilor.
     Executarea creanțelor creditorilor din fiecare rînd se face proporțional la fiecare creanță. Executarea creanțelor din rîndul următor se face după executarea creanțelor din rîndul precedent. În ordine prioritară se execută creanțele creditorilor garantate prin gaj, ipotecă, alte garanții reale.
 - Articolul 98 „Termenul de repartizare a activelor” – în care este indicat că după expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare şi a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii cererii de contestare printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, activele persoanei juridice dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptăţite. A fost micșorat substanțial termenul de repartizare a activelor întreprinderii în proces de lichidare (anterior – nu mai devreme de 12 luni de la data publicării ultimului aviz privind dizolvarea și după 2 luni de la aprobarea bilanțului de lichidare și a planului de repartizare a activelor).

6. În Legea nr. 220 din  19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, au fost efectuate modificări de termene ce țin de publicare a avizului privind reorganizarea. De asemenea a fost modificat aliniatul 11 al art. 22 care va avea următorul cuprins: Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

Atenție! Modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi

În Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 90  din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost efectuate modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi.

Aceste modificări au fost făcute în următoarele legi:

1.În Legea nr. 845 din  03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în art. 30 „Suspendarea/ reluarea activității întreprinderii”, a avut loc o modificare de termene, potrivit căreia în termen de o lună (anterior figura termenul de 2luni) de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat creanţele lor.
     Modificări de termene a suferit și art. 35 „Procedura de lichidare a întreprinderii”, din această lege. Astfel în hotărîrea de lichidare a întreprinderii se stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori, care trebuie să fie nu mai mic de o lună (anterior 2 luni) din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.
     Hotărîrea de lichidare a întreprinderii în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată se ia de către fondatori (asociaţi) în modul prevăzut de prezentul articol, anunţîndu-se creditorii cu 2 luni (anterior 3 luni) înainte de expirarea duratei întreprinderii sau imediat după atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată şi după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.

2. În art. 93 Dispoziții generale alin.(6) din Legea nr. 1134 din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni a fost efectuată o modificare, potrivit căreia în cazul încetării activității unei societăți, în termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, societatea va înştiinţa în scris creditorii săi despre acest fapt şi va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat. Anterior figura condiția de a publica doar o comunicare în
     Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediţii consecutive.
     Modificări de termen au avut următoarele puncte:
      - Creditorul este în drept a cere societăţii să întreprindă măsurile prevăzute la art.45 alin.(4) în termen de o lună (anterior 2 luni) de la data publicării înştiinţării despre reorganizarea societăţii. 
      - În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună (anterior 2 luni) de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la art.45 alin.(4), hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.  

3. În Codul fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997, a fost modificată o sintagmă din art. 59 „ Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic”, conform căreia în cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii în proces de lichidare sau (anterior - implicate) în reorganizarea calificată unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează.
     De asemenea art.187 „ Prezentarea dării de seamă fiscale” se completează cu următorul subpunct:
 (31) Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii, în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La informaţie se anexează copia de pe decizia de încetare a activităţii, adoptată de fondatori, precum şi copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

4. În Legea nr. 1353 din  03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) are loc modificarea art. 27 ce ține de lichidarea gospodăriilor țărănești (de fermier), în care se adaugă o sintagmă noua, astfel: Gospodăria ţărănească se lichidează prin hotărîre a membrilor ei , în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată. De asemenea, se mai adaugă că aceasta poate fi lichidată și la cererea organului fiscal.
     Articolul 36 al acestei legi a fost completat cu următorul subpunct: (5) Organul fiscal din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin. (2).

5. Modificări asemănătoare a suferit și Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002. Astfel, modificarea termenelor în legile de mai sus, au fost reflectate și în articolele 72 „Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei”, art. 76 „Cererea de înregistrare a fuziunii”, art. 82 „Cererea de înregistrare a dezmembrării” din Cod.
     De asemenea, au fost făcute completări în art.87 „Dizolvarea persoanei juridice de către instanța de judecată”, ce țin de dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecată, prin adăugare a unor noi condiții potrivit cărora instanţa de judecată dizolvă persoana juridică, și anume:
       - nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale şi statistice;
       - capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni.
     Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă la cererea participantului (asociatului, acţionarului, membrului), a procurorului, a organului fiscal sau a organului care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice.
     Modificări de conținut au suferit și următoarele articole:
 - Articolul 90 „Lichidatorul persoanei juridice” – prin modificarea de cuprins a mai multor aliniate, cu privire la înregistrarea în registrul de stat al lichidatorului, atribuțiile lichidatorului și obligațiile acestuia;
 - Articolul 92 „Termenul de înaintare și modul de admitere a creanțelor” – acest articol a fost modificat în totalitate, specificându-se noi termene de înaintare a creanțelor și de executare a lor;
Termenul de înaintare a creanțelor este de 2 luni (anterior 6 luni) de la data publicării avizului de lichidare. Prin hotărîrea de lichidare se poate de prevăzut un termen mai mare, dar care să nu depășească 4 luni.
 - Articolul 93 „Bilanţului de lichidare” – a fost modificat în totalitate acest articol, astfel în varianta noua, este redactat condițiile de creare a bilanțului provizoriu de lichidare, evaluarea activelor în acest bilanț și atribuțiile lichidatorului. Evaluarea activelor incluse în bilanțul provizoriu de lichidare se efectuează la prețurile medii de piață din localitatea dată, poate fi antrenat un evaluator licențiat. Participantul la lichidare (proprietar, creditor, etc.) poate contesta rezultatele evaluării efectuate de către lichidator, acesta poate antrena un evaluator în domeniu. În cazul în care pretențiile participantului sunt justificate, atunci cheltuielile de evaluare sunt suportate de lichidator (!??) ;
     Codul se completează cu articolul 94¹ „Lichidarea patrimoniului societății dizolvate”, în care este descris modul de lichidare a patrimoniului , a drepturilor pentru bunurile gravate și negravate, etc. Lichidarea patrimoniului începe după aprobarea bilanțului provizoriu de lichidare. Sunt descrise condițiile în care lichidatorul poate lichida (realiza) activele din patrimoniu pînă la aprobarea bilanțului provizoriu (pentru a evita deteriorarea, dispariția acestora, etc.);
 - Articolul 95 „Executarea creanțelor creditorilor” – acest articol a fost modificat în totalitate, astfel în noua variantă este descris modul de beneficiere a creanțelor din partea creditorilor, în ce ordine și cui sunt acestea acordate, precum și cum se procedează cu creanțele neexecutate din insuficiență de bunuri.
     Executarea creanțelor creditorilor validați se efectuează în următoarea ordine:
      - creanțele din dăunarea sănătății sau din cauzarea morții, pe calea capitalizării plăților respective pe unitate de timp;
      - creanțele salariale față de angajați, conform drepturilor de autor;
      - creanțele conform creditele acordate de Ministerul Finanțelor, pentru creditele acordate cu garanție de stat, pentru impozite și  alte obligațiuni față de buget;
      - alte creanțe ale creditorilor.
     Executarea creanțelor creditorilor din fiecare rînd se face proporțional la fiecare creanță. Executarea creanțelor din rîndul următor se face după executarea creanțelor din rîndul precedent. În ordine prioritară se execută creanțele creditorilor garantate prin gaj, ipotecă, alte garanții reale.
 - Articolul 98 „Termenul de repartizare a activelor” – în care este indicat că după expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare şi a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii cererii de contestare printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, activele persoanei juridice dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptăţite. A fost micșorat substanțial termenul de repartizare a activelor întreprinderii în proces de lichidare (anterior – nu mai devreme de 12 luni de la data publicării ultimului aviz privind dizolvarea și după 2 luni de la aprobarea bilanțului de lichidare și a planului de repartizare a activelor).

6. În Legea nr. 220 din  19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, au fost efectuate modificări de termene ce țin de publicare a avizului privind reorganizarea. De asemenea a fost modificat aliniatul 11 al art. 22 care va avea următorul cuprins: Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

Comentarii

  1. pokemon spune:

    adăugare a unor noi condiții potrivit cărora instanţa de judecată dizolvă persoana juridică, și anume: – capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni. – A FOST ANULAT LIMITA )

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...