37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

17.02.201433.063 views Contabilsef.md

63

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

  Stimați cititori, vă informăm că în MO nr. 35-41 din 14.02.2014 a fost publicată Legea  nr. 332  din  23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare lege).

     Potrivit acesteia  persoanele asigurate au dreptul la prestaţii de asigurări sociale şi în cazurile în care riscul asigurat s-a produs în perioada de probă sau în ziua concedierii. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, dreptul la prestaţii încetează la data încetării contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Totodată, persoana  va putea beneficia de:

 1. indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

 2. prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

 3. indemnizaţie de maternitate;    

 4. indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;    

 5. indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu protezare ortopedică;

doar dacă NU va obține venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, pentru întreaga perioadă a concediului medical. Pierderea venitului asigurat pe perioada concediului medical va fi confirmată de perosană prin declaraţie pe propria răspundere.

Surse de finanțare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

     Au fost efectuate modificări și la sursele de finanţare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

     Astfel, primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.    Începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Condiţiile de acordare a prestaţiilor de  asigurări sociale

     Totodată, persoanele care au  un stagiu de cotizare mai mic de 3 ani vor beneficia de prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului.

     Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.   

     Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat la alin. (1), (2) sau (3) al art. 6 din Lege.

     În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), dreptul la indemnizaţie se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.  Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de prestaţii de asigurări sociale pe teritoriul altui stat nu pot beneficia, de indemnizaţie pentru acelaşi risc asigurat şi pentru aceeaşi perioadă.

 Baza de calcul al indemnizaţiilor  de asigurări sociale

     A fost supusă modificărilor esențiale și  baza de calcul al indemnizaţiilor  de asigurări sociale.

     Astfel, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

      Baza de calcul a indemnizația pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani va  constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul. 

      Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.
  
    Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
      În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,   în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
   
     În cazul în care asiguratul a activat în  perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. 
În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.
     La determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale, lunile calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj se includ în calcul în modul prevăzut la alin. (5), (6) şi (7) din Lege numai la unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază. Unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al asiguratului.

    Lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului asigurat în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la alin. (5) art. 7 din Lege  nu se exclud din calcul.
     În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia de asigurări sociale nu se acordă.
     Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din lege o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al femeii asigurate.

     Indemnizaţiile de asigurări sociale (prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege), nu se recalculează, cu excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare.

Dreptul la indemnizaţii de asigurări sociale în anumite situaţii    

 Indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege se acordă şi în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. Concediul se prelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a decurs în interiorul său.
  
     Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit la locul de muncă de bază, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.
  
    Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare, la fiecare dintre unităţi.

      Potrivit modificărilor, în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal.

    Totodată, legea modificată concretizează că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului
    Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi pînă la vîrsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului.
    De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sînt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3) din lege.
   În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3) din lege.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare, la fiecare dintre unităţi, indemnizaţia nu se suspendă. 
    În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate menţionate la alin.  Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie.
  Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din lege, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

     Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente - pînă laîmplinirea vîrstei de 16 ani se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare.
   Dreptul la indemnizaţie se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 16 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.

     Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediul anual (de bază sau suplimentar), în concediul neplătit, în concediul pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă.

     Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil.

 Termenul de prescripţie pentru plata  indemnizaţiei de asigurări sociale

      Indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în  bază de acte justificative, în termen de 12 luni calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a acestei indemnizaţii, iar ajutorul de deces – din ziua următoare zilei de deces. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani solicitată după 12 luni de la data naşterii copilului se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei solicitării, dacă solicitarea a avut loc pînă la împlinirea de către copil a vîrstei  de 3 ani.

  Stingerea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă  

   Asiguratul nu este în drept  să primească indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care:
    a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii;
    b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
    d) se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    e) neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    f) prezintă acte false;
    g) certificatul de concediu medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
    h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament.   

Modificările date intră în vigoare  intră în vigoare la 1 aprilie 2014, cu excepţia art. 18 alin. (6) din Legea, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Atenție ! Modificări esențiale la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

  Stimați cititori, vă informăm că în MO nr. 35-41 din 14.02.2014 a fost publicată Legea  nr. 332  din  23.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare lege).

     Potrivit acesteia  persoanele asigurate au dreptul la prestaţii de asigurări sociale şi în cazurile în care riscul asigurat s-a produs în perioada de probă sau în ziua concedierii. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, dreptul la prestaţii încetează la data încetării contractului, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Totodată, persoana  va putea beneficia de:

 1. indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

 2. prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

 3. indemnizaţie de maternitate;    

 4. indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;    

 5. indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu protezare ortopedică;

doar dacă NU va obține venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, pentru întreaga perioadă a concediului medical. Pierderea venitului asigurat pe perioada concediului medical va fi confirmată de perosană prin declaraţie pe propria răspundere.

Surse de finanțare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

     Au fost efectuate modificări și la sursele de finanţare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

     Astfel, primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.    Începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele  angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Condiţiile de acordare a prestaţiilor de  asigurări sociale

     Totodată, persoanele care au  un stagiu de cotizare mai mic de 3 ani vor beneficia de prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului.

     Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.   

     Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu de cotizare specificat la alin. (1), (2) sau (3) al art. 6 din Lege.

     În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (concediul de maternitate), dreptul la indemnizaţie se stabileşte pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei pînă la data expirării concediului de maternitate.  Persoanele care au beneficiat sau beneficiază de prestaţii de asigurări sociale pe teritoriul altui stat nu pot beneficia, de indemnizaţie pentru acelaşi risc asigurat şi pentru aceeaşi perioadă.

 Baza de calcul al indemnizaţiilor  de asigurări sociale

     A fost supusă modificărilor esențiale și  baza de calcul al indemnizaţiilor  de asigurări sociale.

     Astfel, baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.

      Baza de calcul a indemnizația pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani va  constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul. 

      Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.
  
    Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
      În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, aceste luni se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,   în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
   
     În cazul în care asiguratul a activat în  perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului. 
În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul al indemnizaţiei o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz,  cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.
     La determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale, lunile calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj se includ în calcul în modul prevăzut la alin. (5), (6) şi (7) din Lege numai la unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază. Unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al asiguratului.

    Lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului asigurat în care venitul asigurat lipseşte din alte motive decît cele menţionate la alin. (5) art. 7 din Lege  nu se exclud din calcul.
     În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu are realizat venit asigurat la nicio unitate din alte motive decît concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomajul cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia de asigurări sociale nu se acordă.
     Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) din lege o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al femeii asigurate.

     Indemnizaţiile de asigurări sociale (prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege), nu se recalculează, cu excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare.

Dreptul la indemnizaţii de asigurări sociale în anumite situaţii    

 Indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege se acordă şi în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual. Concediul se prelungeşte cu durata incapacităţii temporare de muncă ce a decurs în interiorul său.
  
     Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit la locul de muncă de bază, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.
  
    Nu se acordă indemnizaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariul de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare, la fiecare dintre unităţi.

      Potrivit modificărilor, în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, îndemnizaţia de maternitate se acordă pe o perioadă majorată cu 42 de zile calendaristice pentru concediul prenatal şi cu 14 zile calendaristice pentru concediul postnatal.

    Totodată, legea modificată concretizează că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului
    Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi pînă la vîrsta de 3 ani a copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începînd de la data ultimei acordări a concediului.
    De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sînt persoane asigurate şi îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3) din lege.
   În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie pentru creşterea copilului îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă şi se stabileşte uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) sau (3) din lege.
    În cazul în care mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în proporţie de pînă la 0,5 din salariu de funcţie/tarifar stabilit conform sistemului tarifar de salarizare ori în mărimea salariului cuvenit pentru timpul efectiv lucrat în limitele a 0,5 din durata programului de muncă în cazul salarizării conform sistemelor netarifare de salarizare, la fiecare dintre unităţi, indemnizaţia nu se suspendă. 
    În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau concomitent două persoane asigurate menţionate la alin.  Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/ indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o singură indemnizaţie.
  Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din lege, dar nu mai puţin de 400 de lei pentru fiecare copil.

Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

     Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente - pînă laîmplinirea vîrstei de 16 ani se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare.
   Dreptul la indemnizaţie se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 16 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.

     Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediul anual (de bază sau suplimentar), în concediul neplătit, în concediul pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă.

     Perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav este de cel mult 14 zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale de ambulatoriu şi de cel mult 30 de zile calendaristice în cazul acordării asistenţei medicale în staţionar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 60 de zile cumulative într-un an calendaristic pentru fiecare copil.

 Termenul de prescripţie pentru plata  indemnizaţiei de asigurări sociale

      Indemnizaţia de asigurări sociale poate fi solicitată, în  bază de acte justificative, în termen de 12 luni calculat de la data îndeplinirii condiţiilor de stabilire a acestei indemnizaţii, iar ajutorul de deces – din ziua următoare zilei de deces. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani solicitată după 12 luni de la data naşterii copilului se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decît pentru 12 luni premergătoare datei solicitării, dacă solicitarea a avut loc pînă la împlinirea de către copil a vîrstei  de 3 ani.

  Stingerea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă  

   Asiguratul nu este în drept  să primească indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă în cazul în care:
    a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii;
    b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi mintale;
    d) se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    e) neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    f) prezintă acte false;
    g) certificatul de concediu medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
    h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării cu scop de tratament.   

Modificările date intră în vigoare  intră în vigoare la 1 aprilie 2014, cu excepţia art. 18 alin. (6) din Legea, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Comentarii

 1. Aurel, patanovici spune:

  Siii, ce gata numai atit au schimbat. mititei putin lucreaza ei, slab de tot, iaca daca ar mai scri la fiecare lege adoptata, la fiecare proiect avantajele si dezavantajele acestora, le as pune cite o nota de 5 in zilnic. da asa cum este o vorba in rusa:
  NE ZDAL!! Stat Captiv

 2. Aliona spune:

  „(6) În cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului”

  „sau dupa caz” ce presupune aceasta?

 3. Adrian spune:

  Mda, ne aşteaptă zile grele.

 4. Aurel, patanovici spune:

  La noi in Moldova zile usoare sau bune nici nu au fost, si sint sigur ca nici nu vor fi, pentru ca conducerea e putreda, STAT DE DREPT, CORECT, NE VIDATI NAM

 5. l... spune:

  nerusinatiiiiiii

 6. Petru spune:

  Bred — Indemnizaţiile de asigurări sociale (prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a) din lege), nu se recalculează, cu excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare. — toti sintem oameni si gresim, si daca se depisteaza ca sa gresit in favoarea salariatului? (atunci statul scoate din firma inca si cu amenzi) iar in zazul cind in defavoarea salariatului el cistiga, dar si totodata contabilul va fi un „vrag nr. 1” pentru salariat si va cere bani din el!!!!!! timpenii . Deci sa inteleg ca statul nu pierde in nici o situatie , iar noi contabilii sintem pusi la perete.

 7. Victoria spune:

  Am o insarcinala la lucru, lucreaza vinzatoare. Timp de 12 luni salariul crestea. Acum daca calculam din media pe ultimile 12 luni, doamna, ar trebui sa primeasca 900 lei lunar pentru ingrijirea copilului pina la 3 ani. Sa traiasca cu asa pensie cel care a schimbat legea!!!

 8. Mariana spune:

  Daca in prima luna a concediului de maternitate persoana primeste un premiu pentru rezultatele muncii realizate pina la iesirea in concediu de maternitate, drept urmare a obtinut un venit asigurat si in rezultat va pierde indemnizatia pentru concediu de maternitate? Unde e dreptatea?

 9. Svetlana spune:

  Au saturat poporul cu modificarile lor…..

 10. Aurel, patanovici spune:

  Mariana dapoi inainte asa si era, nustiu ce ai avut in vedere cu premiul la iesire in concediu

 11. Aliona spune:

  cit fura ei chiar cu aceasta renovare a parlamentului, nu vb de drumuri, judecatori si multe alte chetii dar sau gasit sa faca ordine la indeminizatii de maternitate….cum motiveaza statul in ziua de astazi ca sa nasti un copil????????? RUSINEEEEEE

 12. Adrian spune:

  macar au dat un pic de ragaz, de la 1 aprilie 🙂 ca sa reusim sa studiem si daca ceva sa facem galagie si sa inceapa a modifica cite ceva. Dar aici trebuie multe discutii , sarmanii bolnavii acum sa primeasca aceste indemnizatii o sa aiba de facut drumuri

 13. Aurel, patanovici spune:

  Nu inteleg Adrian de ce bolnavii au de umblat, nu s-a schimbat asa de mult

 14. Adrian spune:

  persoanele care au un stagiu de cotizare mai mic de 3 ani vor beneficia de prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat — atentie carnetul de munca nu confirma stagiu de cotizare. Deci cum confirmam?
  o zi buna

 15. Svetlana Albu spune:

  Da, foarte uman procedeaza statul cu mamicile si copilasii noi nascuti, iau de la copii si dau la masini de lux, scutesc de impozite companii de constructii…si tot asa…Nui destul ca suntem discriminate ca nu ne iau la servici cu copii mici precum ca se imbolnavesc des, dar si statul mai da cu piciorul in noi. Eu personal sint in concediu de ingrijire a copilului neplatit, nam iesit la servici precum ca mi sa oferit un post pentru care trbuia sa-mi stea copilul pina la 12 de noapte cine stie cu cine, tatal tot pina tirziu munceste. Deci, acuma sunt insarcinata cu al doilea copil, reiese ca mi se va calcula concediu de ingrijire pentru al doilea copil din 1400 lei si nu din sal. tarifar pe care-l aveam, oficial sunt inca angajata, asta e 420 lei. Cum sa cresti un copil cu 420 lei, e o cutie pampers doar. Si asta e alaturi de faptul ca am 10 ani staj de cotizare, cu contributii platite. Imi fac concluzia ca trebuie sa lucram ilegal sa primim sal. in plic. Nu vad sensul contributiilor platite. Medicina oricum o platim, la pensii chiar daca o sa ajungem cu copeicile pe care le primesc pensionarii nostri oricum duci foame, contributii pt copii iar copeici. Care e sensul contributiilor platite? NU MAI VREAU SA DAU BANI IN BUGETUL STATULUI !!!

 16. constantin spune:

  Foarte si Foarte Rau !!!!!!! De la modificarile acestea au de suferit numai poporul care i-a ales in parlament, dar ei fac reparatii in parlament de sute de milioane de lei, in loc sa dee la oameni si fura cum pot. Trebuie pusi la DUBALA ……

 17. Irina, spune:

  Pentru asa schimbari trebuie analiza, care la sigur nu sa facut (lume lume cine a calculat cit iti este necesar pentru a creste un copil?? la sigur nu 1000 lei, nu mai vorbesc de cei care primesc 400 lei, acestea sunt bani?). Mai vreti ca lumea sa ramina in tara?. Toti o sa fuga, pentru ca nu au o alta solutie. Mamele, viitoarele mame trebuie sa iasa in strada sa intrebe unde e dreptatea, dar asta nu va fi.. Stiti de ce ??? lumea nu este informata de schimbarile care se fac. Rusine. Vrem DREPATE!!!

 18. Ana spune:

  Iar cheltuieli la modificarea 1C…

 19. Olga... spune:

  Referitor la termenii de solicitare a indemnizatiei unice la nastere si lunare , va rog sa-mi explicati, daca din careva motive beneficiarul (pers.asigurata) nu sa adresat un timp indelungat (mai mult de un an de zile) pentru solicitarea indemnizatiilor, mai pot spera ca pot sa primesc ceva?

 20. Gaibu Elena spune:

  Pe alocuri miroase a incalcari constituruonale….

 21. grisha spune:

  ei sunt incompetenti sau s-au saturat si de lucru si de viata si de tara si de copkii? (numai pu copii lor se gindesc care pot fi si masini case ori alte lucruri).

 22. Cristina spune:

  Cine intelege noua lege va rog sa imi raspundeti! Sunt insarcinata pe 20 martie ies in concediu de maternitate, trebuie sa depun documentele pentru indemnizatia de maternitate pina la 1 aprilie legea data inca nu va fi, dar pt indemnizatia pt cresterea copilului se depune cererea dupa ce se naste copilul(mai ), legea data va fi … lucrez la lucrul de baza de mai mult de 3 ani , iar prin cumul de 5 luni cum se va calcula aceasta indemnizatie ? restul lunilor de la cumul pina la 12 ce salariu se va folosi pt baza de calcul ? ??

 23. mmax spune:

  Ana, cheltuieli la modificarea 1C… nu vor fi asa mari, acum organele statului vor stabili venitul asigurat la indemnizatiile ce tine de crestere copii (nu mai este nevoie de certificate de la contabil), deci numai calculul la foile de boala de modificat.

 24. grisha spune:

  Aliona, aceasta presupune ca daca as fi femeie si stiu ca degraba nasc, alerg repejor pe la toate companiile din oras si fac contract de munca, ulterior astept de la stat cite 30% din 1400 LEI pentru fiecare contract de munca (ca sa nu zic loc de munca) pe durata a 36 luni. xD

 25. GELA spune:

  DECI DACA NU AI 12 LUINI COMPLET LUCRATE INAINTE DE NASTERE SE V-A CALCULA 30% DIN CUANTUMUL MINIM PENTRU LUNILE IN CARE AI FOST IN CONCEDIU DE ODIHNA SAU NEPLATIT, PE FOI DE BOALA , LIPSA S.A. EU SOCOT CA ACEASTA ESTE O GRESALA . DOAR FEMEILE INSARCINATE CARE ACTIVEAZA NU AU SANATATEA SI PRODUCTIVITATEA PERFECTA. DEACEEA SE DUC IN CONCEDIU SAU PE FOI DE BOALA FOARTE DES. DUPA PARREA MINISTRILOR DACA VREI O INDEMNIZATIE BUNA, INSARCINATA TREBUIE SA REZISTE ( CHIAR SI IN DEFAVOAREA PRUNCULUI) . DE EXEMPLU FEMEIA A ACTIVAT LA INTREPRINDERE 2 ANI CU SALARIU DE 10000 LEI , A PRINS SARCINA SI DECI 9 LUNI SE SIMTE GREU, IN CARE TREBUIE SA SE DUCA PE FOI DE BOALA DAR MAI SUNT SI ASA STARI CA GRETURI LA CARE FOI DE BOALA NU DAU DAR NICI LA SERVICIU NU TE ADMIT, ATUNCI FEMEIA IA CONCEDIU DIN CONT PROPRIU PINA A TRECE STAREA ACEASTA. SI APROXIMATIV SE PRIMESTE CAM VREO 4- 6 LUNI ESTI PE FOI DE BOALA SAU CONCEDIU . DECI INDEMNIZATIA TA NU VA FI 3000 LEI (1000*30%) CE CAM 1500 LEI. DIFERENTA ESTE FOARTE SIMTITOARE. CUNOSC FOARTE MULTE FEMEI CARE S-AU HOTORIT SA NASCA DATORITA CA AVEAU SALARII BUNE SI DECI RESPECTIV SI INDEMNIZATIA ERA BUNA. DAR DUPA MODIFICAREA ACESTEI LEGI V-A SCADEA SIMTITOR NASTEREA, FIINDCA PERIOADA PRENATALA A FEMEILOOR ESTE FOARTE DIFICILA, SI NU SE CUNOASTE KITE LUNI NU V-A PUTEA ACTIVA.

 26. Albert spune:

  Cred ca in Moldova este natalitatea prea mare ))))))))) Fiindca pentru concediu de nastere si concediu de crestere a copilului se v-a plati de vreo kiteva ori mai putin. Principal ca statul v-a face mare economie dupa acestea modificari. Si toate acestea se fac pe seama oamenilor de rind. La care unicul venit este salariu. Bravo ministrilor – A sa primit premii cu asa lege care v-a micsora cheltuielile bugetare, si a sa aveti mai mult bani de furat!!!!!!!!!!!!!!!

 27. mmax spune:

  1 grisha, interesanta deductie faci, foarte absurd. 2 Era Intr-adevar o problema de lege cu privire la stabilirea indemnizatiilor pentru cresterea copilului nascut in perioada concediului pentru alt copil, din lipsa venitului asigurat se calcula de la salariul de functie care printr-un ordin al directorului puneam stampila ca s-a majorat si poftim rezultat. Pe urma era proiect de lege prin care sa standardizeze procedura asta si sa introduca un certificat tipizat de confirmare a salariului de functie, dar vad ca intr-un final au scos din raspunderea contabilului contribuabilului eliberarea oricaror certificate de salariu si organele competente ale statului se vor ocupa, iar femeile gravide vor bate calcaile ca sa adune toate documente semnaturi si tot ce le vor mai cere pina nu vor mai vrea nici concediu nici copii.

 28. Vasea spune:

  „…se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat”….

  asta-i #izdets… kare deshtept o propus asta????

  1. Nathalie spune:

   Buna ziua! Spuneti-mi va rog mult in cazul in care in aprilie implinesc cinci ani de concediu de maternitate pentru care am prelungit eu cu o cerere, la moment sunt insarcinata in 4 saptamini si din unu martie vreau sa ies la lucru care e procedura de calcul? Merci mult!

 29. Rodica spune:

  Asta e bataie de joc, si asa natalitatea la noi in tara e foarte slaba, acum vad ca vor so reduca cu tot..
  Eu personal vad o singura iesire din situatie: MUNCA LA NEGRU. Chear nu inteleg unde vor ei sa ajunga cu asa modificari..

 30. valentina spune:

  ar fi bine sa iasa femeile insarcinate la o greva…sa fie facuta publica si sa fie vazuta de europeni..sa se vada cum ne orientam spre europa..

 31. alii spune:

  dar ce vor primi viitoarele mamme care nu au 12 luni lukrate consecutiv?////////???????????????????????/desteptii

 32. Maria Margarint spune:

  Vreau să înțeleg odată cu modificarea Legii nr.289 din baza de calcul se ecxlud lunile motivate de concediu ordinar sa-u foaie de boală din aceste 12 luni de calcul?

 33. serghei spune:

  doamna pelincuță a uitat cît este de greu să crești un copil, sau poate nici nu a știut, în condițiile actuale cu majorările de prețuri la tot în special alimentația pentru copii,hainuțe, servicii medicale care nu așteptă, bine că ei au salarii mari, și bani furați din buzunarele noatre…
  Poate cineva să-mi dea o formula de calcul a indemnizației pentru copil, si concediul medical pentru gravide

 34. ilinka spune:

  spuneti va rog,dupa codul muncii daca sunt angajata timp de 8 luni la farmacie si am fost pe foie de boala ,io platesc sau nu?
  mersi

 35. Ana spune:

  Buna seara.Spuneti-mi va rog daca sunt angajata temporar la o intreprindere de stat,si m-am aflat cateva zile in concediu medical,mi se v-a achita sau exista careva restrictii?

 36. lena spune:

  salut, sunt insarcinata unde trebuie prezentat buletinul de boala si ce acte mai sunt necesare?

 37. Cristina spune:

  buna ,spuneti-mi va rog daca pers e in concediu de boala in timpul concediului anual…. se achita concediul anual?

 38. Tutoveanu Victoria spune:

  Spuneti-mi va rog frumos, eu sunt angajata in cimpul muncii oficial de 5 luni calendaristice si am stat in concediu medical caci copilul era bolnav, mai bine zis am stat in spital, mi se cuvine sa-mi plateasca ceva si cite procente din salariu se achita??? va multumesc pentru claritate

 39. cebotari cristina spune:

  buna spuneti-mi va rog sunt mama unui copil nu demult decedat din cauza boliii oncologice ,ce ajutor i se acorda sau au dreptul parintii la ce referindu-ma la ajutor de deces,copilul mai fiind invalid gradul 1,6 ani la rind ,raspundeti-mi va rog da de asigurare ce imi puteti spune

 40. Nathalie spune:

  Buna! Poate iesi bunica care este fondator in locul mamei in concediul de maternitate? Dupa ce criterii se va calcula indemnizatia? Multumesc frumos!!!

 41. FOTESCU RODICA spune:

  vreau sa ştiu dacă pot sta în spital cu copilul, care a implinit de curind 7 ani, internata cu el….?
  o să mi se deschidă foaie de boală?
  multumesc mult anticipat!!!!

 42. eva spune:

  salut…. ce indemniztie este pentru copil cu mama invalid de gradul 3 (care nu lucreaza, nu a iesit in concediu de maternitate)

 43. Tatiana spune:

  Buna ziua! Cum se calculeaza concediul medical ( cu copilul) in cazul in care m-am intors din concediul de maternitate in cimpul muncii la acelasi loc de munca. Stagiu de lucru 8.5 ani .??????

 44. pavlovici alina spune:

  Buna ziua! Vreau sa va aresez o intrebare la care rog mult sa – mi oferiti un raspuns corect!
  Fetita mea de 4 ani si -a fracturat piciorul si afost gipsata. A fost deschis certificatul medical de pe data de 01.06.2015. Insa mi s -a zis la policlonica ca mai mult de 30 zile calendaristice nu – mi vor oferi concediu medical.Eu cunosc ca in legea 289 din 22.07.2004, art. 20. alin. (2) si in Hotarirea de Guvern nr.108 din 03.02.2005 art.26, este specificat ca in caz de gips mamei i se prelungeste concediul medical cit este nevoie.
  Sper cit mai curind sa ma informati asupra subiectului respectiv.
  Ms anticipat!

 45. Nadejda spune:

  Care este salariu tarifar pentru categoria 1 de salarizare în sectorul bugetar pentru 2014 si 2015 ?

 46. Lilia spune:

  Referitor la indemnizatia pentru pentru copil. Spuneti-mi va rog, daca din cele 12 luni lucrate care se iau in calcul (in 3 din ele am buletine,,a cite 5-7 zile,,) cum se vor calcula aceste 3 luni, daca salariul nu este tarifar?

 47. olga) spune:

  buna,am vrut sa va intreb am dreptul sa mi deschid foaie de boala de ingrjire dupa mama?

 48. Vicol Olesea spune:

  Buna ziua!
  Am asa o intrebare, incepind cu 01 iulie 2015 am deschis buletin de maternitate pina in noiembrie 2015, bar in luna iulie anul curent am avut o plata cu caracter unic. Ma intereseaza daca aceasta luna trebuie sa intre in baza de calcul a indemnizatiei pentru ingrijire a copilului sau nu??
  In lege scrie 12 luni premergatoare nasterii copilului dar totodata lunile de concediu prenatal (in cazul meu iulie) sunt substituite cu lunile premergatoare…
  Va multumesc anticipat!!

 49. Aliona spune:

  Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutati cu o precizare.
  Daca contractul meu de munca este suspendat eu sunt persoana asigurata sau neasigurata social, avand in vedere ca nu platesc contributii sociale ?
  Si unde inlegislatie pot gasi referinte privind acest aspect.

  Multumesc anticipat.

 50. olga macovei spune:

  buna ,cum se calcula indemnizatia in anul 2012-2013,daca aveam oficial salariul 1800 shi daca se luau in calcul buletinele ,multumesc anticipat

 51. Popa Alexandru spune:

  Buna ziua. Va rog frumos sa-mi analizati situatia si sa-mi raspundeti la urmatoarele intrebari.
  Pentru primul copil mama neasigurata a primit indemnizatie lunara pina la virsta de 1,5 ani. Primul copil are acum 2 ani si mama a mai nascut un copil.
  Pentru al doilea copil concediu de ingrijire a copilului a luat tatal asigurat.
  Intrebarea este: Poate fi restabilita si indemnizatia pentru primul copil astfel incit sa primeasca indemnizatie pina la virsta de 3 ani(1 an de zile) in paralel cu al doilea copil?
  Intrebarea 2: Tatal fiind reangajat pe regim de munca partial are dreptul la sporurile de salariu platite in institutia respectiva? Intreb pentru ca fiind angajat cu norma intreaga aveam salariu de baza + sporuri din fonduri speciale, iar trecand la regim de munca partial am ramas doar cu fractiune din salariu de baza.
  Va multumesc. Cu respect astept raspuns.

 52. ilona soimu spune:

  Sunt profesoara. La 27 mai 2015 am iesit pe foaia de boala (a 30 saptamina de sarcina). In iulie si august am primit concedialele de la serviciu. In august am primit indemnizatia pentru maternitate. Pe 30 septembrie s-a terminat foaia de boala si eu am iesit la lucru cu timp partial redus pe 2 octombrie. In noiembrie am primit indemnizatia pentru al 2 copil. Indemnizatia lunara nu primesc, deoarece de la CNAS mi-au zis ca trebuie sa restitui banii (indemnizatia pentru maternitate), si ca daca concediul anual a coincis cu foaia de boala el se prelungeste cu 60 zile, adica eu nu am dreptul sa lucrez pina 1 februarie si nu am dreptul la indemnizatia lunara. E adevarat? Cum sa procedez?

 53. rizov nina spune:

  buna seara.va rog sami raspundeti la intrebare….recent am iesit din concediul de ingrijire a copilului dupa 3 ani….pe 29 ianuarie trebuia sa fie la serviciu….am scris cererea de reangajare si am fost reangajat pe 5 februarie….dar am fost operata ipe 21 ianuarie….si mi sa prelungit concediul medical pina pe 20 februarie…pe 22 am iesit la serviciu…mi sa spus ca acest concediu medical nu mi se va plati caci nu am lucrate 12 luni inainte de acesta…spunetimi va rog daca e corect…???????????

 54. valeria spune:

  Buna ziua,am si eu o intrebare…am fost 3 zile pe buletin cu copilul (internati)…revenind la serviciu…nu mi s-a fost akitat acest buletin,specifik ca lucrez de 9 luni…multumesc anticipat

 55. GOGU GEORGIANA spune:

  buna ziua as dori sa stiu si eu daca acum sa schimbat legea de indemnizatie crestere copil 2 ani eu lucrez cu contract din anul 2014 luna septembrie iar acum in 2016 luna mai voi da nastere unui copil ,voi avea dreptul la concediul de crestere pentru 2 ani.multumesc

 56. eugenia spune:

  salut! doresc sa ma ajutati cu asa intrebare.Sotu a cazut in accident cu masina oroprie in bulgaria,este cu picioru ghipsat, poate sami spuna cineva care e procedura, adica foaie de boala cine o plateste in caz de accident.m.m

 57. cretu Alina spune:

  Copilul meu de 4 ani e invalid gradul intii lam scos la grupa la 3,5 ani si miau spus ca o sa lucrez ca asistent personal dar la noi in sat mam dus la primarie si asistentul social mia spus ca nu pot sa fiu asistent personal pentru ca nu au sponsori si nici nustiu daca mau pus la rind si cine stie daca o sa apara vreodata acel sponsor,stie cineva cum sa procedez?

 58. Dorina Crețu spune:

  Spuneți-mi vă rog,dacă angajatul X este pe buletin de boală (Boală oncologică) de la data de 10.08.2016 și pînă prezent 11.12.2016.Care este perioada care poate fi pe buletin,dacă pe 29 octombrie 2016 a împlinit vîrsta de pensionare.În așa caz CIM se încetează sau nu?

 59. olesea spune:

  spuneti mi va rog la stagiul pentru buletinul de boala se ea in calucul si serviciul militar?????? ce act normativ confirma daca da si de cinde in vigoare?

 60. Valerian Gussv spune:

  Am o intrebare. Mama mea este pensionara si nu poate sa se deplaseze singura are nevoie de a fi insotita. Pot eu ca fecior sa benificia de indemnizatie ca insotitor. Daca da unde trebuie de adresat. Va multimesc

 61. Raileanu Sandu spune:

  Spune-ți vă rog modalitatea de calculcare a concediului medical al angajaților MAI în cazul unei trauume la serviciu?
  Se achita și salariul lunar plus concediul ori doar una din ele ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...