37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Legislația vamală a RM va fi reglementată de un nou Cod vamal

Atenție! Legislația vamală a RM va fi reglementată de un nou Cod vamal

14.11.20172.946 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a prezentat spre dezbateri publice Proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova.

Proiectul de lege, a fost elaborat cu suportul reprezentanților Băncii Mondiale și Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

În prezent, legislația vamală a Republicii Moldova este formată din:

Evoluțiile economice naționale și internaționale, precum și concurența internațională, au determinat, și determină în continuare, necesitatea unor noi concepte vamale, fapt ce necesită a fi integrate în noul Cod vamal.
Cod vamal nou, va fi structurat și apropiat Codului vamal al Uniunii Europene.

Prin elaborarea proiectului noului Codul vamal, autorii urmăresc să armonizeze cadrul legislativ național vamal, la standardele europene ale legislației vamale, să faciliteze comerțul, prin implementarea procedurilor vamale simplificate și conform practicii statelor membre a Uniunii Europene și să revizuiască prevederile ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import.

Structura noului cod Vamal, se va alcătui din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar capitolele în secțiuni.
Proiectul noului Cod vamal, instituie un număr mare de norme juridice noi și introduce noi concepte legislative.

Prezentarea succintă a noului Cod vamal:

Titlul I - Dispoziții generale;
În partea ce ține de reprezentarea în vamă, au fost transpuse prevederile Codului vamal al Uniunii Europene, ce țin de liberalizarea acestei activităţi, fiind propusă eliberarea autorizaţiei de reprezentant vamal de către Serviciul Vamal şi nu eliberarea licenţei de către Camera de Licenţiere.

De asemenea, s-a propus o procedură absolut nouă, care va reglementa modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) a solicitantului, termenii specifici utilizați în procedura de examinare etc.

În premieră, au fost incluse norme referitoare la posibilitatea suspendării executării deciziilor în cazul contestării deciziilor organelor vamale, însă doar în cazul în care sunt motive întemeiate de îndoială în privinţa conformităţii deciziei contestate sau se consideră că ar fi posibilă cauzarea unui prejudiciu ireparabil la adresa persoanei.

Normele ce fac referință la păstrarea documentelor și a altor informații, precum şi aferente tarifelor și costurilor, vor stabili faptul că organul vamal poate solicita plata unor tarife doar pentru recuperarea costurilor pentru prestarea serviciilor, însă nu va avea dreptul de a solicita plata pentru acţiunile sale referitoare la aplicarea legislaţiei vamale sau îndeplinirea controalelor vamale în cursul programului de lucru.
Suplimentar, este reglementat și dreptul Guvernului de a stabili lista serviciilor cu plată prestate de către organele vamale, precum și tarifele aferente acestor servicii.

În partea ce ține de conversiile monetare, cursul de schimb în scopuri vamale, va fi aplicat în dependență de rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională care urmează a fi stabilită o dată pe lună de către Serviciul Vamal şi plasată pe site-ul oficial al instituţiei. Cursul de schimb, se va stabili înainte de penultima zi a lunii şi se va aplica pe toată durata lunii următoare, conform metodologiei şi procedurii ce va fi stabilită de Guvern.

Titlul II - Factorii pe baza cărora se aplică drepturile de import sau de export și alte măsuri cu privire la schimbul de mărfuri

Acest titlu, va reglementa principalele componente pe baza cărora se va stabili o datorie vamală, și anume:

-clasificarea mărfurilor;
- originea mărfurilor;
- valoarea în vamă și tariful vamal aplicabil.

Titlul III - Datoria vamală și garanții

Pentru prima dată, au fost incluse prevederi ce se referă la datoria vamală care apare prin nerespectarea, deducerea cuantumului drepturilor de import deja plătite, notificarea datoriei vamale, anularea datoriei vamale.

De asemenea, a fost stabilit un mecanism nou de amânare a termenului de plată a drepturilor de import - pe un termen de 30 de zile, care urmează a fi implementat începând cu 1 ianuarie 2020.

Până la intrarea în vigoare a normelor respective, se vor aplica prevederile prevăzute în art.124-126 din Codul vamal în vigoare. Imposibilitatea aplicării prevederilor în momentul intrării în vigoare a Codului vamal se motivează prin faptul că, amânarea plății drepturilor de import este precedat de aplicarea garanţiei, în monitorizarea căreia se aplică doar parțial sistemele informaționale.

Titlul IV - Mărfuri introduse pe teritoriul vamal

Titlul, va reglementa procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal și statutul de depozitare provizorie a acestora. Prevederile ce se referă la aceasta, au fost racordate la standardele europene. Potrivit acestora, depozitarea provizorie va fi tratată ca un statut juridic special al mărfurilor (de la introducerea mărfurilor până la plasarea acestora într-un regim vamal), cu condiții speciale de utilizare, inclusiv garantarea datoriei vamale.

Titlul V - Norme generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, verificarea, acordarea liberului de vamă și dispunerea de mărfuri

Titlul respectiv, reglementează regulile generale cu privire modul de declarare a mărfurilor, stabilind mai multe tipuri de proceduri de declarare:

- procedura pentru declarații standard;
- declarații simplificate;
- alte proceduri simplificate de vămuire.

Pentru prima dată, a fost prevăzută posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective.

Simultan, prin prisma standardelor europene, sunt stabilite posibilitățile de dispunere de mărfuri aflate în procesul vămuirii (inclusiv distrugerea acestora și abandonul în favoarea statutului).

Titlul VI - Punerea în liberă circulație și scutirea de drepturi de import

Acesta, va reglementa procedura de punere în liberă circulație a mărfurilor străine destinate comercializării sau pentru uz personal. Totodată, modificările operate vin să elimine interpretările duale și să enumere expres norme privind introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport interzise.

Aici se vor regăsi și reglementările scutirii de drepturi de import, care prevăd cazurile de aplicare a scutirii de drepturi de import pentru anumite mărfuri puse în liberă circulaţie sau exportate în afara teritoriului vamal. Drept exemplu:

pentru bunuri importate cu ocazia căsătoriei;
pentru bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova;
pentru bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor;
pentru sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale;
pentru produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaționale și substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor;
pentru materiale educaționale, instrumente științifice, uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic;
pentru bunuri personale dobândite prin moștenire, etc.

Au fost menținute suplimentar și scutirile existente în art.28 din Legea cu privire la tariful vamal.

Titlul VII - Regimuri speciale

În titlul dat, sunt reglementate toate regimurile vamale cu excepția regimului de plasare în liberă circulație și a regimului de export.

Regimul destinaţia finală, urmează a fi reglementat pentru prima dată în legislația vamală a Republicii Moldova, fiind o transpunere ca procedeu a reglementărilor prevăzute în art.35 din Codul vamal actual.
Acest regim, va permite punerea în liberă circulație a mărfurilor cu scutire sau reducere de taxă vamală de import, cu rămânerea mărfurilor sub supraveghere vamală.

Un capitol separat reglementează trei regimuri vamale de antrepozitare: regim de antrepozit vamal, zonele libere și magazinul duty-free.

Titlul VIII - Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal

Aici au fost puse bazele introducerii utilizării notificării sumare de ieșire, analogic principiului prevăzut în  Codul vamal al Uniunii.

Titlu IX - Forme specifice ale controlului vamal

Titlul este dictat de necesitățile naționale de reglementare a controlului vamal la nivel de act legislativ.

Acesta, va reglementa formele speciale ale controlului vamal, precum: echipele mobile, încercări de laborator/expertiză a mărfurilor.

Titlul X - Contravențiile vamale și răspunderea pentru săvârșirea acestora

Titlul în cauză, reprezintă o versiune actualizată a prevederilor corespunzătoare ale Codului vamal în vigoare, în care se reflectă răspunderea pentru încălcarea regulilor vamale, procedura de constatare și contestare ale acestora.

De asemenea, acesta va reglementa procedura de comercializare de către organele vamale a bunurilor confiscate, sechestrate și abandonate în favoarea statului, procedură realizată la moment de către Serviciul Fiscal de Stat.

TITLUL XI - Dispoziții finale și tranzitorii

Prezentul cod urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, iar unele prevederi conținute în noul Cod, vor fi puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2020.

Persoane responsabile:
Boghiu Alesea, Șef al Direcției legislație impozite indirecte și vamală,
E-mail: alesea.boghiu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.11.2017
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor, a prezentat spre dezbateri publice Proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova.

Proiectul de lege, a fost elaborat cu suportul reprezentanților Băncii Mondiale și Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM).

În prezent, legislația vamală a Republicii Moldova este formată din:

Evoluțiile economice naționale și internaționale, precum și concurența internațională, au determinat, și determină în continuare, necesitatea unor noi concepte vamale, fapt ce necesită a fi integrate în noul Cod vamal.
Cod vamal nou, va fi structurat și apropiat Codului vamal al Uniunii Europene.

Prin elaborarea proiectului noului Codul vamal, autorii urmăresc să armonizeze cadrul legislativ național vamal, la standardele europene ale legislației vamale, să faciliteze comerțul, prin implementarea procedurilor vamale simplificate și conform practicii statelor membre a Uniunii Europene și să revizuiască prevederile ce se referă la sistemul facilităților la plata drepturilor de import.

Structura noului cod Vamal, se va alcătui din 11 titluri, fiecare titlu fiind împărțit în capitole, iar capitolele în secțiuni.
Proiectul noului Cod vamal, instituie un număr mare de norme juridice noi și introduce noi concepte legislative.

Prezentarea succintă a noului Cod vamal:

Titlul I - Dispoziții generale;
În partea ce ține de reprezentarea în vamă, au fost transpuse prevederile Codului vamal al Uniunii Europene, ce țin de liberalizarea acestei activităţi, fiind propusă eliberarea autorizaţiei de reprezentant vamal de către Serviciul Vamal şi nu eliberarea licenţei de către Camera de Licenţiere.

De asemenea, s-a propus o procedură absolut nouă, care va reglementa modul de examinare a cererilor, dreptul la replică (dezacord) a solicitantului, termenii specifici utilizați în procedura de examinare etc.

În premieră, au fost incluse norme referitoare la posibilitatea suspendării executării deciziilor în cazul contestării deciziilor organelor vamale, însă doar în cazul în care sunt motive întemeiate de îndoială în privinţa conformităţii deciziei contestate sau se consideră că ar fi posibilă cauzarea unui prejudiciu ireparabil la adresa persoanei.

Normele ce fac referință la păstrarea documentelor și a altor informații, precum şi aferente tarifelor și costurilor, vor stabili faptul că organul vamal poate solicita plata unor tarife doar pentru recuperarea costurilor pentru prestarea serviciilor, însă nu va avea dreptul de a solicita plata pentru acţiunile sale referitoare la aplicarea legislaţiei vamale sau îndeplinirea controalelor vamale în cursul programului de lucru.
Suplimentar, este reglementat și dreptul Guvernului de a stabili lista serviciilor cu plată prestate de către organele vamale, precum și tarifele aferente acestor servicii.

În partea ce ține de conversiile monetare, cursul de schimb în scopuri vamale, va fi aplicat în dependență de rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională care urmează a fi stabilită o dată pe lună de către Serviciul Vamal şi plasată pe site-ul oficial al instituţiei. Cursul de schimb, se va stabili înainte de penultima zi a lunii şi se va aplica pe toată durata lunii următoare, conform metodologiei şi procedurii ce va fi stabilită de Guvern.

Titlul II - Factorii pe baza cărora se aplică drepturile de import sau de export și alte măsuri cu privire la schimbul de mărfuri

Acest titlu, va reglementa principalele componente pe baza cărora se va stabili o datorie vamală, și anume:

-clasificarea mărfurilor;
- originea mărfurilor;
- valoarea în vamă și tariful vamal aplicabil.

Titlul III - Datoria vamală și garanții

Pentru prima dată, au fost incluse prevederi ce se referă la datoria vamală care apare prin nerespectarea, deducerea cuantumului drepturilor de import deja plătite, notificarea datoriei vamale, anularea datoriei vamale.

De asemenea, a fost stabilit un mecanism nou de amânare a termenului de plată a drepturilor de import - pe un termen de 30 de zile, care urmează a fi implementat începând cu 1 ianuarie 2020.

Până la intrarea în vigoare a normelor respective, se vor aplica prevederile prevăzute în art.124-126 din Codul vamal în vigoare. Imposibilitatea aplicării prevederilor în momentul intrării în vigoare a Codului vamal se motivează prin faptul că, amânarea plății drepturilor de import este precedat de aplicarea garanţiei, în monitorizarea căreia se aplică doar parțial sistemele informaționale.

Titlul IV - Mărfuri introduse pe teritoriul vamal

Titlul, va reglementa procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal și statutul de depozitare provizorie a acestora. Prevederile ce se referă la aceasta, au fost racordate la standardele europene. Potrivit acestora, depozitarea provizorie va fi tratată ca un statut juridic special al mărfurilor (de la introducerea mărfurilor până la plasarea acestora într-un regim vamal), cu condiții speciale de utilizare, inclusiv garantarea datoriei vamale.

Titlul V - Norme generale privind statutul vamal, plasarea mărfurilor sub un regim vamal, verificarea, acordarea liberului de vamă și dispunerea de mărfuri

Titlul respectiv, reglementează regulile generale cu privire modul de declarare a mărfurilor, stabilind mai multe tipuri de proceduri de declarare:

- procedura pentru declarații standard;
- declarații simplificate;
- alte proceduri simplificate de vămuire.

Pentru prima dată, a fost prevăzută posibilitatea de înscriere a mărfurilor în evidențele declarantului în schimbul depunerii unei declarații vamale pentru mărfurile respective.

Simultan, prin prisma standardelor europene, sunt stabilite posibilitățile de dispunere de mărfuri aflate în procesul vămuirii (inclusiv distrugerea acestora și abandonul în favoarea statutului).

Titlul VI - Punerea în liberă circulație și scutirea de drepturi de import

Acesta, va reglementa procedura de punere în liberă circulație a mărfurilor străine destinate comercializării sau pentru uz personal. Totodată, modificările operate vin să elimine interpretările duale și să enumere expres norme privind introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport interzise.

Aici se vor regăsi și reglementările scutirii de drepturi de import, care prevăd cazurile de aplicare a scutirii de drepturi de import pentru anumite mărfuri puse în liberă circulaţie sau exportate în afara teritoriului vamal. Drept exemplu:

pentru bunuri importate cu ocazia căsătoriei;
pentru bunuri personale introduse de către persoanele fizice care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova;
pentru bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor;
pentru sicrie, urne funerare și articole funerare ornamentale;
pentru produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaționale și substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor;
pentru materiale educaționale, instrumente științifice, uniforme școlare, rechizite și obiecte de uz casnic;
pentru bunuri personale dobândite prin moștenire, etc.

Au fost menținute suplimentar și scutirile existente în art.28 din Legea cu privire la tariful vamal.

Titlul VII - Regimuri speciale

În titlul dat, sunt reglementate toate regimurile vamale cu excepția regimului de plasare în liberă circulație și a regimului de export.

Regimul destinaţia finală, urmează a fi reglementat pentru prima dată în legislația vamală a Republicii Moldova, fiind o transpunere ca procedeu a reglementărilor prevăzute în art.35 din Codul vamal actual.
Acest regim, va permite punerea în liberă circulație a mărfurilor cu scutire sau reducere de taxă vamală de import, cu rămânerea mărfurilor sub supraveghere vamală.

Un capitol separat reglementează trei regimuri vamale de antrepozitare: regim de antrepozit vamal, zonele libere și magazinul duty-free.

Titlul VIII - Mărfuri scoase de pe teritoriul vamal

Aici au fost puse bazele introducerii utilizării notificării sumare de ieșire, analogic principiului prevăzut în  Codul vamal al Uniunii.

Titlu IX - Forme specifice ale controlului vamal

Titlul este dictat de necesitățile naționale de reglementare a controlului vamal la nivel de act legislativ.

Acesta, va reglementa formele speciale ale controlului vamal, precum: echipele mobile, încercări de laborator/expertiză a mărfurilor.

Titlul X - Contravențiile vamale și răspunderea pentru săvârșirea acestora

Titlul în cauză, reprezintă o versiune actualizată a prevederilor corespunzătoare ale Codului vamal în vigoare, în care se reflectă răspunderea pentru încălcarea regulilor vamale, procedura de constatare și contestare ale acestora.

De asemenea, acesta va reglementa procedura de comercializare de către organele vamale a bunurilor confiscate, sechestrate și abandonate în favoarea statului, procedură realizată la moment de către Serviciul Fiscal de Stat.

TITLUL XI - Dispoziții finale și tranzitorii

Prezentul cod urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, iar unele prevederi conținute în noul Cod, vor fi puse în aplicare începând cu 1 ianuarie 2020.

Persoane responsabile:
Boghiu Alesea, Șef al Direcției legislație impozite indirecte și vamală,
E-mail: alesea.boghiu@mf.gov.md

Data limită pentru comentarii: 30.11.2017
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...