37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

24.01.20146.746 views Contabilsef.md

3

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

     Stimați cititori, vă informăm că în MO nr. 17-23 din 24.01.2014 a fost publicată legea nr. 329 din  23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (în continuare lege).

     Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat NU au fost  modificate  față de anul 2013.

     Contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă fixă este stabilită în mărime de 5748 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1428 de lei pe an.

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi

 

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul

Termenul de virare

 

Tipurile prestaţiilor sociale asigurate

1.1. Angajatorul pentru:
- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct. 1.2, 1.3 şi 1.4 din prezenta anexă;
- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective ori sînt numite în cadrul autorităţilor executive;
- judecători, procurori, avocaţi parlamentari

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.2. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care activează în condiţii speciale de muncă, conform anexei nr. 6 la prezenta lege

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.3. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din

24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2014

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.4. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 694-ST din

 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

 

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

- din mijloacele angajatorului

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

 

- de la bugetul de stat

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

1.5. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.4, care se regăsesc în una din situaţiile:
- întreprinzători individuali;
- avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare

5748 de lei anual pentru asigurarea individuală

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

1.6. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5

5748 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

La momentul solicitării sau prelungirii patentei

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

     Potrivit anexei nr. 3 a legii, declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări   Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

     A fost extins termenul de prezentare a Formei  4-BASS  astfel, plătitorii (specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct. 1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) din prezentul punct) vor prezentăm Forma 4-BASS  trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

     Declaraţia persoanei asigurate REV5 pentru anul 2014 (de către plătitorii specificaţi în punctele 1.1 – 1.4) se prezintă trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

     În cazul transmiterii declaraţiilor persoanelor asigurate Rev 5 electronice trimestrial, fără semnătură digitală, acestea se vor prezenta și pe suport de hîrtie o dată pe an, pînă la 1 martie 2015.

   Deci pînă la 1 martie 2015 vor prezenta pe suport de hirtie REV5 pentru anul 2014, doar entitățile care pe parcursul anului 2014 au prezentat REV5 în mod electronic, însă fără semnătura digitală.

     Ținem să atragem atenție că actuala lege nu prevede termene diferite de prezentare a REV 5 anual în dependență de numărul declarațiilor completate.

IMPORTANT!!!

întreprinzătorii individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, nu au obligaţia de a prezenta declaraţiile persoanelor asigurate Forma Rev 5.

Lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Atenție! Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

     Stimați cititori, vă informăm că în MO nr. 17-23 din 24.01.2014 a fost publicată legea nr. 329 din  23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (în continuare lege).

     Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat NU au fost  modificate  față de anul 2013.

     Contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă fixă este stabilită în mărime de 5748 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1428 de lei pe an.

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi

 

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi baza de calcul

Termenul de virare

 

Tipurile prestaţiilor sociale asigurate

1.1. Angajatorul pentru:
- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct. 1.2, 1.3 şi 1.4 din prezenta anexă;
- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective ori sînt numite în cadrul autorităţilor executive;
- judecători, procurori, avocaţi parlamentari

23% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.2. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care activează în condiţii speciale de muncă, conform anexei nr. 6 la prezenta lege

33% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.3. Angajatorul pentru asigurarea socială a angajaţilor săi care întrunesc condiţiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din

24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2014

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

1.4. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul întregului an bugetar exclusiv activităţile stipulate în grupele 01.1–01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr. 694-ST din

 9 februarie 2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

22% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii economice

 

Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat

- din mijloacele angajatorului

16% la fondul de salarizare şi la alte recompense

Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

 

- de la bugetul de stat

6% la fondul de salarizare şi la alte recompense

 

 

1.5. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.4, care se regăsesc în una din situaţiile:
- întreprinzători individuali;
- avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare

5748 de lei anual pentru asigurarea individuală

Lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

1.6. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.5

5748 de lei anual pentru o persoană, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă

La momentul solicitării sau prelungirii patentei

Pensia minimă pentru limită de vîrstă (stagiul de cotizare) şi ajutorul de deces

     Potrivit anexei nr. 3 a legii, declaraţiile Forma 4-BASS şi Forma 4-BASS (an) se consideră recepţionate de subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale în cazul în care plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de declaraţie cu menţiunea subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări   Sociale că a primit-o, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

     A fost extins termenul de prezentare a Formei  4-BASS  astfel, plătitorii (specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, precum şi la pct. 1.5, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit. b) din prezentul punct) vor prezentăm Forma 4-BASS  trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

     Declaraţia persoanei asigurate REV5 pentru anul 2014 (de către plătitorii specificaţi în punctele 1.1 – 1.4) se prezintă trimestrial, în mod electronic, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

     În cazul transmiterii declaraţiilor persoanelor asigurate Rev 5 electronice trimestrial, fără semnătură digitală, acestea se vor prezenta și pe suport de hîrtie o dată pe an, pînă la 1 martie 2015.

   Deci pînă la 1 martie 2015 vor prezenta pe suport de hirtie REV5 pentru anul 2014, doar entitățile care pe parcursul anului 2014 au prezentat REV5 în mod electronic, însă fără semnătura digitală.

     Ținem să atragem atenție că actuala lege nu prevede termene diferite de prezentare a REV 5 anual în dependență de numărul declarațiilor completate.

IMPORTANT!!!

întreprinzătorii individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, nu au obligaţia de a prezenta declaraţiile persoanelor asigurate Forma Rev 5.

Lege intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    In sfirsit. Macar un pic de ragaz au dat cu darile de seama si REV5, pentru aceasta mersi 🙂

  2. Aurel, patanovici spune:

    Sa inteleg ca se va retine comision, exemplu pentru idemnizatia unica transferata de CTAS prin intermediul prestatorilor de servicii, din contul persoanei, sau nu am inteles corect din lege

  3. eu spune:

    care este termenul de prescriptie de incasare a datoriilor la BASS?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...