37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Atenţie, a fost completată baza generalizată a practicii fiscale cu explicaţii referitoare la TVA

Atenţie, a fost completată baza generalizată a practicii fiscale cu explicaţii referitoare la TVA

05.02.2013839 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Completarea bazei generalizate a practicii fiscale prin ordinul nr.  34  din 17.01.2013

Facturile fiscale cu o valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) în sumă de 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

   Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art. 1181 din Codul fiscal, survine doar pentru facturile fiscale a căror valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 50 mii lei.
Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art. 97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără T.V.A. Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării impozabile (inclusiv T.V.A.) este în sumă de 50 mii de lei, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia va fi mai mică ca plafonul stabilit.

Se permite trecerea în cont a sumei TVA aferente serviciilor şi materialelor folosite la întreţinerea/reparaţia curentă a mijlocului fix primit în locaţiune?

  În conformitate cu prevederile art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător

Astfel, în cazul procurării de către locatar a mărfurilor, serviciilor pentru întreţinerea/reparaţia mijlocului fix arendat, T.V.A. aferentă acestora se va trece în cont doar în partea în care se referă la desfăşurarea propriei activităţi de întreprinzător a locatarului.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Are oare dreptul agentul economic la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător?

  În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Cade oare , sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 97 alin. (4) din Codul Fiscal livrarea de către producătorul agricol producţiei de fabricaţie proprie?

  În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.
Prevederile articolului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli.
Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei.
[Modificat prin Ordinul IFPS nr. 34 din 17.01.2013]

Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară?

  Potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului la trecerea în cont a T.V.A. achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art. 1057 (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Astfel, conform modului general, T.V.A. aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va trece în cont de către fondatorul administrării. În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art. 1171 (10) din Codul fiscal.

În cazul în care, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art. 102 din Codul fiscal, beneficiază de dreptul la trecerea în cont a T.V.A..

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Se permite oare trecerea în cont a TVA calculate de autorităţile vamale aferent taxelor pentru proceduri vamale la importul de mărfuri?

  În conformitate cu art.100 alin.(1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri.

Totodată, conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Astfel, ţinînd cont de faptul că taxa pentru procedurile vamale constituie taxă ce urmează a fi achitată la importul mărfurilor, valoarea acesteia se include în valoarea impozabilă cu T.V.A. a mărfurilor importate, iar T.V.A. aferentă importului de mărfuri, în temeiul art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se atribuie la decontări cu bugetul.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Cine sunt subiecţii impunerii cu TVA?

  Potrivit prevederilor art. 94 din CF, subiecţii impozabili sînt:
a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112;
b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;
c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Contribuabilul rezident al Republicii Moldova primeşte de la compania nerezidentă active materiale/nemateriale cu titlu gratuit. La momentul importului contribuabilul rezident achită TVA aferent acestor active.Se asigură dreptul la trecerea în cont a TVA aferent importului pentru contribuabil, dacă acesta dispune de declaraţie vamala sau dispoziţie de plată ce confirmă transferul TVA la buget?

  În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Totodată, reieşind din prevederile art. 102 alin. (6) lit. b) şi lit. c) din Codul fiscal, pentru realizarea dreptului la trecerea în cont a T.V.A. aferente importului (de mărfuri şi servicii), urmează a fi asigurată realizarea faptului importului şi existenţa documentului ce confirmă achitarea T.V.A. la buget.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Se păstrează oare dreptul la trecerea în cont a TVA aferente bunurilor materiale destinate efectuării livrărilor impozabile, însă care au fost distruse în urma unui incident (sau au fost sustrase) ?

  În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost distruse în urma incident (sau au fost sustrase), suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale distruse nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.

Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, T.V.A. aferentă valorilor materiale care au fost distruse în urma incidentului (sau au fost sustrase) şi nu au fost antrenate în activitatea de întreprinzător , se va raporta la cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

 Are dreptul contribuabilul TVA la trecerea în cont a TVA pentru procurarea abonamentelor la clubul sportiv pentru angajaţii săi?

  Trecerea în cont a acestor sume nu se permite, deoarece potrivit prevederilor art. 102 (1) din Codul fiscal, subiectului impunerii înregistrat conform art.112 i se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

 Se permite trecerea în cont a TVA achitată pentru valorile materiale şi serviciile procurate care nu sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzători?

Trecerea în cont a acestor sume nu se va permite, deoarece potrivit prevederilor 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

În cazul, însă, în care livrările se efectuează în afara activităţii de întreprinzător, T.V.A. aferentă procurărilor respective, în temeiul art.102(4) din Codul fiscal, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Are dreptul contribuabilul la trecerea în cont a sumei TVA în cazul realizării angro a activelor materiale şi va influenţa trecerea în cont producţia care nu a fost comercializată?

  Trecerea în cont în cazul dat nu va fi influenţată, potrivit prevederilor art. 102 (1) subiectul impunerii înregistrat conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Ce cotă a TVA se va aplica pentru producţia agricolă autohtonă ambalată?

    În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură, atît în formă naturală cît şi ambalată, se aplică cota TVA în mărime de 20%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

 La ce cotă a TVA se vor impozita miezul şi cojile seminţelor de floarea soarelui în formă naturală?

   În conformitate cu art. 96 din Codului fiscal, la livrarea producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală se aplică cota TVA în mărime de 20%.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

 Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?

    Articolul 96 din Codul fiscal stabileşte următoarele cote a TVA:

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) cote reduse în mărime de:

- 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);

- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;

- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 4015, 481890, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

c) cota zero – la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art.104.


[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

Care este modalitatea de apreciere a primei perioade fiscale?

   În condiţiile acţiunii prevederilor articolelor 112, şi 114 (1) din Codul fiscal prima perioadă fiscală reprezintă perioada începînd cu prima zi a lunii, următoare celei în care a fost atinsă depăşirea valorii livrărilor pentru înregistrare în calitate de subiect al impunerii şi se termină cu ultima zi a lunii respective.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Care va fi regimul TVA aplicat la livrarea locuinţei, dacă aceasta implică şi loc la subsol?

  În conformitate cu alin. (1) art. 103 din Codul fiscal, livrarea locuinţei se efectuează fără aplicarea T.V.A.. În acest caz, în conformitate cu alin. (2) al art. 102 din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.
Totodată, în conformitate cu alin. (1) al art. 102 din Codul fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Astfel, în cazul în care, drepturile suplimentare se livrează împreună cu locuinţa ca parte componentă a acesteia, în temeiul art. 103(1) şi art. 102(2) din Codul fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli.
În cazul, însă, în care acestea nu se analizează drept parte componentă a locuinţei, livrarea acestora se impozitează cu T.V.A. pe principii generale, iar T.V.A. aferentă procurărilor valorilor materiale, serviciilor utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile se va atribui la decontări cu bugetul în conformitate cu art.102(1) sau 102(3) din Codul fiscal, în dependenţă de caz.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Se achită TVA la importul mijloacelor fixe pe teritoriul vamal al Republicii Moldova destinate includerii în capitalul statutar al întreprinderii?

Pentru importul activelor materiale destinate includerii în capitalul statutar se aplică TVA pe principii generale.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

 Reprezintă obiect al impunerii cu TVA aporturile persoanelor fizice în fondul statutar al SRL?

Livrarea activelor materiale destinate includerii în capitalul statutar reprezintă livrarea impozabilă pentru care se aplică TVA pe principii generale.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

Care este modalitatea de aplicare a TVA la transmiterea cu titlu gratuit persoanei juridice a drepturilor patrimoniale de către persoana fizică cetaţean care este fondatorul unui agent economic plătitor al TVA?

  Obligaţie privind aplicarea T.V.A. aferentă livrărilor este pusă în sarcina subiecţilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în conformitate la art.112 din Codului fiscal.

Prin urmare persoana fizică cetăţean nu apare în calitate de subiect impozabil.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Completarea bazei generalizate a practicii fiscale prin ordinul nr.  38 din 22.01.2013

 Are oare dreptul al trecerea în cont a T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

   Potrivit art.69 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin.(9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine.

Astfel, succesorii persoanei reorganizate beneficiază de plenitudinea drepturilor ce rezultă din drepturile transmise în urma reorganizării şi poartă răspundere deplină pentru obligaţiile asumate.

Au dreptul la trecerea în cont a T.V.A. subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal?

 Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinînd statutul de plătitor de T.V.A. în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a trece în cont suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit.

În temeiul normelor art. 126 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova, art. 46 alin.(2) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, art.6 alin.(8) din Codul fiscal, contribuabililor li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate în condiţiile art.102 din Codul fiscal.

Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor pentru care s-a schimbat cota de impunere, aferent stocurilor deţinute de pînă la modificarea cotei?

  Cotele T.V.A. aplicate aferente livrărilor impozabile sunt stabilite de art. 96 din Codul fiscal.
Prin urmare, la livrarea stocurilor de mărfuri care au fost procurate pînă la modificarea cotei T.V.A., pentru care a fost schimbat regimul de impunere, livrarea acestora, începînd cu data intrării în vigoare a noilor cote ale T.V.A. se va impozita conform cotelor în vigoare la momentul livrării.

Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă parţială a fost pînă la modificarea cotei?

  La modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.

Potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Astfel, în cazul primirii plăţii prealabile parţiale pînă la modificarea cotei de impunere, cu livrarea mărfurilor (serviciilor) respective după această dată, prin prisma art. 108 (5) din Codul fiscal, se va aplica cota T.V.A. corespunzătoare volumului de mărfuri livrate ce închide plata prealabilă parţială şi altă cotă T.V.A. aferentă volumului de producţie ce depăşeşte plata prealabilă primită.

 Ce cotă a T.V.A. se va aplica la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă totală a fost pînă la modificarea cotei?

 La modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere se ia în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.
Potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.
Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii parţiale totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul va aplica T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plătii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

 Cum se va completa factura fiscală la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru care s-a schimbat cota de impunere, în cazul în care achitarea prealabilă totală a fost pînă la modificarea cotei?

  La modificarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale pînă la modificarea cotei de impunere, TVA se va aplica luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal.

Potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală. este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Astfel, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii prealabile totale pîna la modificarea cotei de aplicare a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate, furnizorul urmează sa elibereze factura fiscala cumpărătorului cu indicarea T.V.A. la cota în vigoare la momentul primirii plăţii prealabile totale, indiferent de faptul în care perioadă are loc livrarea mărfurilor (serviciilor) respective.

Urmează a fi anulată înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A., pentru subiecţii ce s-au înregistrat în baza investiţiilor capitale efectuate, ţinînd cont de anularea prevederilor art. 1121 din Codul fiscal?

  Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinînd statutul de plătitor de T.V.A. în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a trece în cont suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit.

Condiţiile de anulare a înregistrării ca contribuabil al T.V.A. sunt stabilite de art. 113 din Codul fiscal. În acest articol nu au fost efectuate modificări sau completări în sensul anulării statutului de plătitor al T.V.A. pentru subiecţii înregistraţi în baza art. 1121 din Codul fiscal, ci doar s-a stopat procesul de înregistrare a altor subiecţi.

Prin urmare, dacă subiectul plătitor de T.V.A. nu întruneşte condiţiile art. 113 din Codul fiscal, atunci acesta îşi păstrează dreptul de menţinere a statutului de plătitor al T.V.A.

 Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

  Potrivit art.69 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin.(9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine.

În partea ce ţine de înregistrarea în calitate de plătitor a T.V.A. a succesorului în cadrul reorganizării, căruia i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor a T.V.A., menţionăm că în cazul practicării de către succesor a activităţii de întreprinzător, acesta, în mod obligatoriu, urmează de a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A.

Îşi păstrează oare statutul de plătitor al T.V.A, subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal ?

  Începînd cu data de 11 ianuarie 2008 (intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 299-XVI din 21.12.2007) şi pînă la 13 ianuarie 2012, (data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011), subiecţii care desfăşurau activitate de întreprinzător au fost în drept să se înregistreze în baza art. 1121 din Codul fiscal, în calitate de plătitori de T.V.A. dacă suma T.V.A. achitată de aceştia pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, a fost mai mare de 100000 de lei - pentru oraşe şi municipiul Comrat şi de la 1 leu - pentru sate (comune), aplicîndu-li-se drepturile şi obligaţiile stabilite la Titlul III al Codului fiscal.

Prin urmare, aceşti subiecţi, obţinînd anterior statutul de plătitor de T.V.A. în temeiuri legale, păstrează acest statut, beneficiind de plenitudinea de drepturi.

Comentarii

  1. Svetlana spune:

    Tinind cont de raspunsul la prima intrebare , cred ca plafonul indicat (la primul punct) trebuia sa fie 50 mii lei si nu 100 mii.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...