37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Aspecte fiscale privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din salariu şi alte plăţi achitate în folosul nerezidentului

Aspecte fiscale privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din salariu şi alte plăţi achitate în folosul nerezidentului

07.07.20118.105 views Catîrău Andrei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Aspecte fiscale privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din salariu şi alte plăţi achitate în folosul nerezidentului

 

Pentru început menţionăm că întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

- în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător (inclusiv veniturile legate de activitatea de întreprinzător) sau din munca prin contract (acord) de muncă;

- peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;

Veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova sunt specificate în art. 71 din Codul Fiscal. Astfel, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă instituţie, organizaţie inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin din venitul nerezidentului, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15 % din:

- plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;

- alte venituri.

Impozitul pe venit nu se reţine la sursa de plată din veniturile nerezidentului dacă:

- locul de acordare a serviciilor de către nerezident în favoarea rezidentului nu este teritoriul vamal al RM;

- veniturile nerezidentului rezultă din activitatea reprezentanţei permanente a acestuia în RM;

- veniturile sunt obţinute conform art.71 lit. n) şi o) din Codul Fiscal, care urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88;

- beneficiarul plăţii este rezident al unei ţări cu care RM are încheiat un acord internaţional privind evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internaţionale cu privire la normele impozitării, conform cărora reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată se aplică regulile şi prevederile acestor acorduri.

Astfel, cota impozitul pe venit reţinut la sursa de plată din veniturile nerezidentului care nu desfăşoară activitate în Republica Moldova printr-o reprezentanţă permanentă este de: 15 % specificată la art.91 din Codul Fiscal sau de cotele prevăzute la art.15 lit. a) din Codul Fiscal dacă aceste venituri provin din sursele specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul Fiscal.

Prin urmare, la achitarea veniturilor unui nerezident, obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă, precum şi a veniturilor obţinute sub formă de facilităţi, specificate la art. 19 din Codul Fiscal, acordate de patron se va calcula şi reţine impozitul pe venit conform cotelor stabilite la lit. a) art. 15 din Codul Fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.

Modul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor la sursa de plată este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010.

În baza acestui regulament au fost aprobate formularele dărilor de seamă fiscale (IRV 09, IAL 09, IAS 09, INR 09), precum şi nota explicativă privind completarea acestora.

În conformitate cu art. 92 alin. (3) din Codul Fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art. 88, 89 alin. (1), art. 90 şi 91 din Codul Fiscal vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut.

Forma documentelor solicitate de art. 92 alin. (3) din Codul Fiscal sunt cele aprobate de Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010.

Punctul 2 al Notei explicative a Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului prevede prevede că, la codul 11 a formei IRV 09 “Plăţi salariale, art. 88 din Codul Fiscal” se reflectă şi veniturile, specificate la lit. n) şi o) art. 71 din Codul Fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul Fiscal.

În cazul în care întreprinderea va achita venituri în folosul persoanelor fizice nerezidente ele urmează a fi reflectate în Darea de seamă forma IRV 09 la codul 11 SAL Plăţi salariale, art. 88 din Codul Fiscal .

Totodată, veniturile indicate achitate în folosul nerezidenţilor se reflectă şi în forma IAL 09. Urmează a ţine cont ca, totalul coloanei 6 din Notă (forma IAL 09) să corespundă cu totalul coloanei 4 din IRV 09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală.

Suplimentar comunicăm că, în Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente (INR 09) (anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010) se includ veniturile achitate persoanelor nerezidente din sursele de venit altele decît salariul (codurile surselor de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b), şi ALT b)).

În ceea ce priveşte prezentarea Informaţiei privind veniturile calculate şi achitate în folosul nerezidentului şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri este de remarcat că, în conformitate cu art. 92 alin. (4) din Codul Fiscal, persoanele indicate la art. 92 alin. (3) din Codul Fiscal sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35 din Codul Fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) şi (7) din Codul Fiscal, precum şi suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

Prin urmare, agentul economic, pînă la 1 martie 2011, va prezenta angajatului nerezident informaţia menţionată, forma căreia (anexa nr. 7) este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...