37.9k
Home  »  Despre noi  »  Parteneri   »   Asociatia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM

Asociatia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM

ASOCIATIA CONTABILILOR SIAUDITORILOR PROFESIONISTI DIN REPUBLICA MOLDOVA (ACAP RM) este organizație obșteasca, benevola, autonoma și autogestionară a cetățenilor, creată în baza comunității de interese și scopuri în domeniul dezvoltării contabilității și auditului, ce nu are scopul obținerea unui profit.

ACAP RM este reprezentant național al contabililor și auditorilor profesioniști în fața Guvernului Republicii Moldova, altor organe de conducere, apărând interesele membrilor săi.

АСАР RM este prima asociație profesională din spațiul Comunității Statelor Independente care a obținut statutul de Membru al IFAC, și prima asociație din istoria IFAC care a obținut statutul de Membru Activ al IFAC. Acest tip de apartenență a fost creat de IFAC câțiva ani în urma pentru a identifica unde implementarea standardelor internaționale se află în faza primară. La ziua de azi, ACAP RM are peste 800 de Membri - contabili profesioniști, auditori, finanțiști, oameni de afaceri și alți reprezentanți ai diverselor sectoare ale economiei naționale. Printre principalele servicii oferite de ACAP RM sunt: organizarea cursurilor de instruire, seminare, distribuirea exclusiva a literaturii de specialitate. Membrii ACAP RM beneficiază de reduceri la achiziționarea literaturii,distribuirea buletinului informativ ș.a. De asemenea, membrii asociației au acces la bogata bibliotecă și o bază de date a legislației Republicii Moldova.

Pe parcursul unei perioade scurte de timp ACAP a devenit o organizație care a reușit să obțină rolul principal în practica contabilității și auditului din republică. Consolidarea reputației ACAP , susținerea imaginii existente - pilonul de baza în calitate de reprezentant al contabililor și auditorilor profesioniști din Republica Moldova.

SCOPURILE SI OBIECTIVELE ACAP RM

Scopul principal al ACAP RM consta în acordarea de asistență și în dezvoltarea contabilității și auditului profesionist în Republica Moldova, asigurarea membrilor săi cu informație, întărirea cunoștințelor în domeniu contabilității și auditului, coordonarea în vederea prestării serviciilor de calitate la un nivel înalt profesionist, apărarea intereselor contabililor și auditorilor în organele puterii centrale și locale.

Obiectivele principale ale ACAP RM:

 1. Asistență în elaborarea standardelor de contabilitate și audit în vederea aplicării similare în activitatea de business, de producție și în alte domenii;
 2. Elaborarea și difuzarea programelor ample de instruire, pregătire profesională,certificare și perfecționare în domeniul contabilității și auditului;
 3. Asistență în recunoașterea publică a contabililor și auditorilor profesioniști în Republica Moldova prin realizarea procesului de certificare și licențiere;
 4. Difuzarea informațiilor și a cunoștințelor privind contabilitatea și auditul și alte ramuri ale economiei și businessului, inclusiv și utilizate în comunitatea internațională între membrii ACAP RM și în public;
 5. Organizarea întâlnirilor, seminarelor, meselor rotunde, cursurilor de instruire, în vederea ridicării calificării specialiștilor la fel și depistarea problemelor stringente și asistenta soluționării lor prin dialogul cu organele legislative și împuternicite, editura cărților, materialelor didactice și altele în domeniul contabilității, auditului, fiscalității și altor științe;
 6. Extinderea și dezvoltarea ACAP RM.

CONSILIUL DIRECTORI ACAP RM

Consiliul Directori este organul ce realizează conducerea ACAP RM în perioada dintre Adunările generale. Consiliul Directori este ales de Adunarea generala din rândul Membrilor ACAP RM pe un termen de 3 ani. Consiliul Directori ACAP RM este constituit din Președintele Consiliul Directori și Comitete. Numărul membrilor Consiliul Directori și a Comitetelor este stabilit de Regulamentul de ordine interioara al ACAP RM.

Consiliul Directori este organul unic, ce reprezintă ACAP RM în relațiile cu alți membri ai ACAP RM, cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova, ministerele și alte organizații precum și cu alți membri, persoane, cointeresate în activitatea curentă a ACAP RM.

Consiliul Directori:

 • Exprima interesele ACAP RM în problemele contabilității și auditului;
 • Elaborează Regulamentul de ordine interioara și direcțiile de activitate ale Asociației;
 • Aproba decizii de creare, activitate și lichidare a Comitetelor, grupelor de lucru, filialelor si reprezentanțelor, procedurile cărora se reglementează de Regulamentul de ordine interioară al ACAP RM;
 • Acorda ajutor în crearea filialelor,remunerarea lor, realizează coordonarea activității și conducerii acestora;
 • Asistență în realizarea programelor de certificare profesională;
 • Asigură pregătirea și convocarea Adunării generale;
 • Examinează și aprobă planurile anuale și trimestriale de venituri și cheltuieli ale ACAP RM;
 • Stabilește atribuțiile organelor și structurii ACAP RM cu excepția celor ale adunării generale și a comisiei de cenzori;
 • Stabilește mărimea taxelor de înscriere și a cotizațiilor de membru;
 • Creează întreprinderi și organizații cu drept de persoană juridică;
 • Decide în probleme ce nu sunt de competență exclusivă a Adunării generale;
 • Primește hotărâri privind procurarea și înstrăinarea patrimoniului.

Toate deciziile Consiliului Directori sunt valabile, dacă au fost votate la ședință, având majoritatea ce reprezintă 2/3 de membri ai Consiliului Directori. Președintele Consiliului Directori este ales pe un termen de 1 an. Președintele Consiliului Directori este împuternicit de a conduce Consiliul Directori, ședințelor și de a conduce ACAP în conformitate cu deciziile Consiliului Directori. Procedura de alegere a Președintelui se stabilește de Consiliul Directori. Demisionarea Președintelui se efectuează conform deciziei Consiliului Directori conform Regulamentului de ordine interioară al ACP RM.

COMITETELE ACAP

Comitetele sunt create de Consiliul Directori cu scopul îndeplinirii obiectivelor АСАР și soluționării problemelor concrete a contabililor și auditorilor din Republica Moldova, de asemenea și a problemelor care au importanță pentru ACAP.

Fiecare Comitet trebuie să aibă regulament și plan de activitate, care prevăd obiectivele și responsabilitățile. Numărul membrilor, ce constituie comitetele și grupurile de lucru, sunt determinate în dependență de obiectivele și volumul de lucru al comitetului și grupului de lucru și este stabilit de Directorul comitetului sau conducătorului grupului de lucru. Orice membru АСАР poate activa in cadrul oricărui comitet - apartenența la comitetul АСАР este voluntară. Directorul comitetului aprobă recomandările membrului АСАР de a participa la activitatea comitetului sau excluderea acestuia.

COMISIA DE CENZORI

Controlul activității economico-financiare a ACAP RM este realizat de Comisia de cenzori aleasă de către Adunarea generală pe un termen de 1 an. Membrii Comisiei de cenzori nu pot avea mai mult de 3 mandate consecutiv. Potrivit Regulamentului referitor la activitatea Comisiei de cenzori, în componența acesteia intră 5 persoane.

Adresa noastră:
str. Mitropolit Varlaam, 65, etajul 4
mun. Chișinău, Republica Moldova
MD-2012

Director executiv:
of. 434, tel.: (+373 22) 54 14 12

Departamentul Instruire:
of. 439, 439/1, tel.: (+373 22) 54 14 21
(+373 22) 54 14 95
(+373 22) 22 19 25
tel./fax:(+373 22) 22 80 65

Contabilitate:
of. 432, tel./fax : (+373 22) 54 14 21
e-mail: info@acap.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...