37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă)

Aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă)

20.04.20123.965 views Serviciul Fiscal de Stat al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
false false false MicrosoftInternetExplorer4

Privind aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă)

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/1-10-415/2397 din 19.04.2012

 

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale

DMC

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoştinţă şi călăuză explicaţiile Ministerului Finanţelor privind aplicarea impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţă).

Totodată, explicaţiile IFPS prezentate prin scrisoarea nr. 26-08/1-10-63/456/3 din 27.01.2012 se anulează.

Despre cele menţionate de adus la cunoştinţă persoanele cointeresate.

Şef adjunct al Inspectoratului                                      Iuri Lichii

 

Explicaţiile Ministerului Finanţelor

Scrisoarea nr. 14/3-07/98 din 17.04.2012

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit, pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană comunică următoarele.

I. Dispoziţii introductive.

Începînd cu 13.01.2012, conform art.12 pct.1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, în redacţia legii nr.267 din 23.12.2011, royalty (redevenţă) constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

II. Tratamentul fiscal privind plăţile efectuate sub formă de royaltv (redevenţe) către nerezidenţi.

Potrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Astfel, în cazul în care Convenţiile (Acordurile) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State:

• definesc noţiunea de royalty (redevenţă) într-o altă formulă, se va aplica noţiunea respectivă din Convenţie (Acord);

• stabilesc alte cote ale impozitului pe venitul obţinut din royalty (redevenţe) de către nerezidenţi, se vor aplica cotele impozitului din Convenţie (Acord).

Totodată, potrivit prevederilor art.793 din Codul fiscal:

• pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (alin.(1));

• pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de reşedinţă (alin.(2)).

De asemenea, Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27.03.2008, recomandă utilizarea Comentariilor la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE în activitatea desfăşurată de organele fiscale şi contribuabili la interpretarea şi soluţionarea problemelor de natură fiscală legate de aplicarea prevederilor Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State.

III. Tipul şi regularitatea plăţilor efectuate sub formă de royalty (redevenţă).

Formula nouă a noţiunii de royalty (redevenţă) prevede modificarea tipurilor şi regularităţii plăţilor efectuate sub formă de royalty (redevenţă), prin introducerea perioadei de achitare a "oricăror plăţi regulate sau unice" în schimbul "mai multor plăţi regulate".

Astfel, noţiunea de royalty (redevenţă) constituie venit care include plăţi de orice natură regulate sau unice.

IV. Tratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea produsului soft.

Conform paragr.13.1 al art.12 din Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE, plăţile făcute pentru achiziţionarea unor drepturi parţiale legate de dreptul de autor (fără ca cele care fac transferul să înstrăineze în totalitate drepturile de autor) vor reprezenta royalty în cazul în care compensaţia este primită pentru acordarea drepturilor de a utiliza programul într-o manieră care, fără o astfel de licenţă, ar constitui o încălcare a dreptului de autor. Exemple ale unor astfel de aranjamente includ licenţele de reproducere şi distribuţie către public a produselor soft care încorporează programul pentru care există un drept de autor sau de modificare şi de prezentare publică a programului. În aceste circumstanţe, plăţile sînt făcute pentru concesionarea dreptului de autor în cadrul programului (de exemplu, exploatarea drepturilor care în alte situaţii ar constitui numai atribuţia deţinătorului dreptului de autor).

La fel, conform paragr.14 al art.12 din Comentariile menţionate, drepturile dobîndite în legătură cu dreptul de autor care sînt limitate la acelea necesare pentru a permite utilizatorului să folosească programul, reprezintă tranzacţii obişnuite de achiziţionare a unei copii a programului. Drepturile transferate în aceste cazuri sînt specifice naturii programelor de calculator. Ele permit utilizatorului să copieze programul, de exemplu în memoria calculatorului utilizatorului sau în scopul arhivării. Respectiv, drepturile în legătură cu aceste acte de copiere, care doar permit folosirea efectivă a programului de către utilizator, nu ar trebui să fie luate în considerare în analiza caracterului tranzacţiei în scopuri fiscale. Plăţile efectuate în cadrul acestor tipuri de tranzacţii ar trebui să fie tratate ca fiind venituri comerciale în conformitate cu prevederile art.7 "Profiturile din activitatea de întreprinzător" din Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE, dar nu ca venituri obţinute sub formă de royalty (redevenţă), urmînd a fi aplicate regulile de impozitare a profiturilor agenţilor economici.

Astfel, în cazul tranzacţiilor care implică transferul de produse soft, calificarea plăţilor efectuate sub formă de royalty (redevenţă) ce urmează a fi achitate de către utilizator beneficiarului plăţilor respective va depinde de natura drepturilor transferate, urmînd în acest sens să se analizeze minuţios caracterul tranzacţiei privind determinarea corectă a regimului fiscal privind impozitul pe: (1) venitul obţinut sub formă de royalty (redevenţă) sau (2) venitul obţinut din desfăşurarea activităţii de întreprinzător (pargr.12.2 din Comentariile la art.12 din Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE (versiunea 2010)).

În acest context, specificăm cele mai frecvente cazuri în care plăţile nu se consideră royalty (redevenţă) şi reies din Comentariile la art.12 din Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al OCDE (versiunea 2010):

• remuneraţia în bani sau în natură achitată pentru achiziţiile de produs soft destinate exclusiv operării acestuia, fără alte modificări decît cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestui produs soft (de exemplu, programe de contabilitate, programe de calculator, sisteme operaţionale, pachete grafice, aplicaţii de oficiu, baze de date) (pargr.14);

• remuneraţia în bani sau în natură achitată de intermediarii distribuitori ai unui produs soft în baza unui contract care acordă dreptul de a distribui unele exemplare de aceste produse soft, fără a avea dreptul de reproducere a acestora (pargr.14.4);

• remuneraţia în bani sau în natură achitată pentru drepturile de utilizare a serviciilor prestate de către operatorii de reţea (de exemplu, internetul, telefonia, televiziunea prin cablu) (pargr.9.1, pargr.9.2 şi pargr.9.3);

• remuneraţia în bani sau în natură achitată pentru achiziţia în întregime a drepturilor de autor (pargr.8.2);

• plăţile periodice (ratele de leasing) achitate în cadrul contractului de leasing naţional sau internaţional (pargr.9 din Comentariile la art.12). Acest caz se extinde şi pentru utilajul industrial, comercial sau ştiinţific prevăzut la compartimentul V din prezentul Comunicat.

V. Tratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţii pentru utilizarea ori concesionarea utilajului industrial, comercial sau ştiinţific.

În cazul transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a utilajului industrial, comercial sau ştiinţific, plata respectivă se va califica ca plată sub formă de royalty (redevenţă) în cazul în care aceasta se va efectua pentru utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală în cadrul relaţiilor contractuale ce nu pot fi calificate drept locaţiune, uzufruct, arendă.

Totodată, potrivit prevederilor art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 alin.(1) din aceiaşi lege reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

VI. Particularităţile calculării, reţinerii, achitării şi raportării impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţe).

Potrivit prevederilor Codului fiscal:

• venitul sub formă de royalty (redevenţă) reprezintă sursă de venit impozabilă şi respectiv se include în venitul brut al contribuabilului (art. 18 lit.h));

• venitul sub formă de royalty ale persoanelor fizice - cetăţeni în vîrstă de 60 de ani şi mai mult reprezintă sursă de venit neimpozabile (art.20 lit.z ));

• venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră royalty obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art.71 lit.j));

• veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără drepturi la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor (art.73 alin.(1));

• fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi royalty (cu excepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi) este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi royalty şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată (art.89 alin.(1));

• persoanele specificate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 (art.91 alin.(1) liniuţa unu).

Astfel, la efectuarea plăţilor sub formă de royalty (redevenţă) în folosul:

agenţilor economici şi persoanelor fizice - cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova - se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 15%;

persoanelor fizice - cetăţeni în vîrstă de 60 de ani şi mai mult - nu se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată;

agenţilor economici şi persoanelor fizice - cetăţeni nerezidenţi ai Republicii Moldova - se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 12%.

Potrivit prevederilor art.92 din Codul fiscal:

• impozitul pe venit reţinut conform art.89 alin.(1) şi art.91 alin.(1) se achită la buget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile (alin.(1));

• darea de seamă fiscală privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (forma IRV 09) se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile (alin.(2));

• persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.89 alin.(1) vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal, Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAS 09) (alin.(3));

• persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.91 alin.(1) liniuţa unu vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea anului fiscal Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decit salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 09) (alin. (3));

• persoanele care sunt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.89 alin.(1), sunt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile, să prezinte beneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, precum şi suma impozitului pe venit reţinut (alin.(4)).

De asemenea, persoanele juridice şi persoanele fizice - cetăţeni care au obţinut venituri sub formă de royalty (redevenţă) urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit în conformitate cu prevederile art.83 alin.(2) din Codul fiscal, prin care vor declara şi vor determina obligaţiunea privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală respectivă.

VII. Aspecte fiscale ce ţin de trecerea în cont a impozitului pe venit reţinut din veniturile sub formă de royalty (redevenţe).

Potrivit prevederilor Codului fiscal:

• contribuabilul are dreptul să treacă în cont suma reţinută şi/sau achitată prealabil, conform prevederilor cap. 12, 13, 14 şi 15 din prezentul titlu, cu excepţia art.901 şi 91 (art.16);

• contribuabilii (cu excepţia celor specificaţi la alin.(2) din prezentul articol) care obţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se reţine la sursa de plată impozitul pe venit din dobînzi şi royalty, conform art.89, sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru anul respectiv sau 1/4 din suma impozitului calculată din venitul impozabil calculat pentru anul 2011 prin aplicarea cotei stabilite la art.15 (art.84 alin.(11)).

Astfel, la determinarea sumei impozitului pe venit ce urmează a fi achitată în rate conform art.84 din Codul fiscal, urmează de ţinut cont de suma reţinută a impozitului pe venit obţinut sub formă de royalty (redevenţă) conform prevederilor art.89 din Codul fiscal, prin trecerea în cont a acestei sume reţinute conform art.16 din Codul fiscal, indiferent de metoda de determinare a impozitului pe venit ce urmează a fi achitată în rate.

Prezenta informaţie urmează de adus la cunoştinţa tuturor organelor fiscale teritoriale, precum şi persoanelor cointeresate.

 

Viceministru                                                   Victor Barbăneagră

Comentarii

 1. Veaceslav Ciobanu spune:

  Salut aceasta scrisoare a Ministerului finantelor prin care se anuleaza toate explicatiile anterioare privind continutul notiunii de royalty. Bunul simt isi face drum si in tara noastra. Intelegerea notiunii de royalty se aduce in conformitate cu continutul acestei notiuni care se contine in Conventia Model si in Comentariile la aceasta, cu continutul acestei notiuni care se contine in Acordurile internationale semnate de Republica Moldova privind evitarea dublei impuneri. Acest continut , de asemenea, corespunde cu practica internationala in acest sens. Pentru majoritatea situatiilor caracteristice intreprinderilor noastre: procurare licenta pentru un program care se foloseste in oficiu, 1C Contabilitate, Jurist, Superlex, locatiune utilaj, client-bank etc. nu mai este royalty dar este venit din activitatea de intreprinzator. Royalty este cind procuri un drept de autor pentru a face afacere din acest fapt, daca pe scurt.

 2. Victoria spune:

  Reeseind din scrisoarea sus-mentionata,pur si simplu sau pus toate notiunile de pe cap pe picioare!!! De ce a trebuit de inventat bicikleta(dac rotile erau puse in locul volanului)???!!!…Dee Domnul ca pina la sfirsitul anului Ministerul de Finante sa puna toate intrebarile si notiunile la locul lor(numai sa nu faca tot cu data din urma-cum sau deprins so faca!!!)…Da, intrebari,au ramas inca multe..Ca,de exemplu,daca au dat voie de folosit 2 metode de achitare a impozitului in avans, de ce nu se exclude amenda pentru eroarea de 20%,sau,cum ramine cu trecerea sumelor de imprumut prin aparat de casa,sau,kear,de ce uniforma de serviciu se socoate cheltueala(proprie!!!) a angajatului???!!!si,inca multe,multe alte intrebari.. Da,d-ui Veaceslav-o multumire aparte pentru explicatia foarte sukcinta(si foarte corecta!!!) a notiunii de Royalty!!!..De ar fi si cei de la M.F. asa de priceputi,da nu sa explice in asa mod,ca sa inteleaga numai ei,singuri….Sukces,stimati,coleji si kit mai putine „surprize” de la M.F. si IFS pina la sfirsitul anului…

 3. Svetlana spune:

  Intr-un final ceva s-a mai luminat, sa vedem ce va mai urma…

 4. alina spune:

  Aceasta e ceva teribil….. Codul fiscal deschis in fata, invatat la nivel si poate veti intelege acesta scrisoare!

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...