37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Amortizarea mijloacelor fixe. Noile prevederi ale Codului fiscal deja în vigoare

Amortizarea mijloacelor fixe. Noile prevederi ale Codului fiscal deja în vigoare

04.01.201817.891 views Irina Rabovilă
(4 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform modificărilor efectuate asupra Codului fiscal al RM nr. nr. 1163-XIII din 24.04.1997,conform Legii Parlamentului nr. 288 din 15.12.2017, în textul codului, cuvântul „uzură", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „amortizare" la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care prezenta lege prevede altfel.

Conform modificărilor realizate, art. 26 din Codul fiscal cu privire la deducerea uzurii calculate se va abroga începând cu 01.01.2019.

În același timp, Codul se completează cu un nou articol, 261 - Deducerea amortizării mijloacelor fixe.
Conform articolului menționat, mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se va determina în conformitate cu prezentul articol şi cu art. 24.

Atragem atenția că atât art. 26 cât și 261 pe parcursul anului 2018 sunt aplicabile, oferind contribuabililor posibilitatea tranzitării lente la noile prevederi referitoare la deducerea amortizării mijloacelor fixe.

Potrivit noului articol 261, mijloc fix pe care se calculează amortizarea, se consideră proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de 1 an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 de lei.

De asemenea vor fi considerate mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale, investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de:

 • leasing operational;
 • locaţiune;
 • concesiune;
 • arendă;
 • comodat;
 • sublocațiune.

În sensul acestei prevederi, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin. (11).

Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are locatorul. Astfel, calcularea şi deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing se efectuează în felul următor:

1. de către locatar în cazul leasingului financiar;
2. de către locator în cazul leasingului operaţional.

Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale, se ține pentru fiecare obiect separat.

Amortizarea mijloacelor fixe, se va calcula începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune, prin utilizarea metodei liniare de amortizare.

Stabilirea metodei liniare presupune următoarele avantaje:

- simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control;
- reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale;
- excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului;
- excluderea riscului sancționării de către organele de control;
- asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderile fiscale se realizează în mărimi arbitrare;
- se aplică în majoritatea statelor;
- sistemului actual este unul ineficient și nu asigură efectul metodei degresive existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe;

Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă, se determină prin înmulțirea valorii mijloacelor fixe la norma amortizării pentru fiecare mijloc fix, care se determină ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă a acestuia stabilită de Guvern.

Metoda de calculare a amortizării şi deducerea acesteia pentru întreţinerea autoturismului se va efectua identic ca și în prevederile articolului 26 al Codului fiscal. La efectuarea acesteia se va ține cont de următoarele:

a) în cazul în care valoarea autoturismului este de până la 200000 de lei, amortizarea calculată se deduce integral, în funcţie de valoarea autoturismului;

b) în cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte 200000 de lei, deducerea se limitează la suma calculată a amortizării, reieşind din valoarea autoturismului egală cu 200000 de lei. Prevederea nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază care reprezintă acordare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vânzărilor.

Atragem atenția, că nici valoarea autoturismului considerat de lux, nu s-a schimbat, rămânând la aceeași valoare de 200 000 lei. Amintim, că anterior AmCham a venit cu propuneri de ajustare a Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, cu referire la deducerile aferente activității de întreprinzător, sugerând ca valoarea autoturismului, considerat de lux, să fie majorată de la 200 000 lei - la 300 000 lei, dat fiind faptul că limita actuală, este considerată necorespunzătoare prețurilor de piață, aplicabile autoturismelor. În opinia AmCham, drept exemplu pot servi autoturismele noi procurate și utilizate de către instituțiile de stat.

În cazul înstrăinării autoturismului valoarea căruia depăşeşte 200000 de lei, venitul sau pierderea calculată ca diferență dintre suma mijloacelor obținute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaște drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micșorată cu suma amortizării calculate.

Important! Conform noilor prevederi deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

Cheltuielile aferente reparaţiei curente şi capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internaţional - în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operaţional, suportată pe parcursul perioadei fiscale.

În sensul prezentului alineat, mijloacele fixe ce nu corespund prevederilor alin.(2) reprezintă mijloacele fixe care sunt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic conform contractului de arendă, locaţiune, leasing operaţional, concesiune, ale căror cheltuieli aferente, potrivit contractului nominalizat, revin arendaşului, locatarului sau concesionarului.

Atenție! Nu se va mai permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.

În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.

Prin derogare de la prevederile de mai sus (alin. (12) și (13)), suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii, nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.

În scopuri fiscale, diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe, nu se recunosc. Baza valorică a mijloacelor fixe se ajustează conform modului stabilit de Guvern. Evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobânzile plătite sau calculate până la punerea obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia TVA care se deduce, cheltuielile şi plata dobânzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de până la punerea lor în exploatare.

Amintim că, conform Codului fiscal art. 27 alin. (12) până în prezent, se permitea deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor când valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului. Noua redacție a alin. (12) va stabili, cum am menționat mai devreme, că nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.

Același articol, se completează cu 2 alineate noi (13) și (14) care vor stipula următoarele:

În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.

Prin derogare de la alin. (12) și (13), suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.

Prevederile art. 27, iclusiv și noile prevederi ale alin. (12), (13), (14) introduse prin Legea Parlamentului nr. 288 din 15.12.2017 vor fi aplicabile până la 01.01.2019, atunci când acestea vor fi abrogate în tatalitate.

Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal, prezentele prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, cu excepția prevederilor care au fost nomilazate că intră în vigoare la 01.01.2019.

Autor: Irina Rabovilă

Conform modificărilor efectuate asupra Codului fiscal al RM nr. nr. 1163-XIII din 24.04.1997,conform Legii Parlamentului nr. 288 din 15.12.2017, în textul codului, cuvântul „uzură", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „amortizare" la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care prezenta lege prevede altfel.

Conform modificărilor realizate, art. 26 din Codul fiscal cu privire la deducerea uzurii calculate se va abroga începând cu 01.01.2019.

În același timp, Codul se completează cu un nou articol, 261 - Deducerea amortizării mijloacelor fixe.
Conform articolului menționat, mărimea deducerii amortizării calculate a mijloacelor fixe se va determina în conformitate cu prezentul articol şi cu art. 24.

Atragem atenția că atât art. 26 cât și 261 pe parcursul anului 2018 sunt aplicabile, oferind contribuabililor posibilitatea tranzitării lente la noile prevederi referitoare la deducerea amortizării mijloacelor fixe.

Potrivit noului articol 261, mijloc fix pe care se calculează amortizarea, se consideră proprietatea materială reflectată în bilanțul contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de 1 an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 de lei.

De asemenea vor fi considerate mijloace fixe supuse amortizării în scopuri fiscale, investițiile efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de:

 • leasing operational;
 • locaţiune;
 • concesiune;
 • arendă;
 • comodat;
 • sublocațiune.

În sensul acestei prevederi, prin investiţie se înţelege excedentul cheltuielilor ce ţin de reparaţie, îmbunătăţire şi altele asemenea în privinţa mijloacelor fixe respective asupra cheltuielilor menţionate, permise spre deducere în perioada fiscală conform modului stabilit la alin. (11).

Din punct de vedere fiscal, în cazul leasingului financiar, locatarul este tratat ca proprietar al mijloacelor fixe primite în leasing, iar în cazul leasingului operaţional, calitatea de proprietar o are locatorul. Astfel, calcularea şi deducerea amortizării mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing se efectuează în felul următor:

1. de către locatar în cazul leasingului financiar;
2. de către locator în cazul leasingului operaţional.

Evidenţa mijloacelor fixe în scopuri fiscale, se ține pentru fiecare obiect separat.

Amortizarea mijloacelor fixe, se va calcula începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune, prin utilizarea metodei liniare de amortizare.

Stabilirea metodei liniare presupune următoarele avantaje:

- simplificarea modului de calcul atât pentru agentul economic cât și pentru organele de control;
- reducerea timpului și personalului necesar pentru calculul și evidența uzurii în scopuri fiscale;
- excluderea riscului admiterii unor erori la efectuarea calcului;
- excluderea riscului sancționării de către organele de control;
- asigurarea echilibrului și previzibilității estimării cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, în contextul în care reportarea pierderile fiscale se realizează în mărimi arbitrare;
- se aplică în majoritatea statelor;
- sistemului actual este unul ineficient și nu asigură efectul metodei degresive existente în cazul investițiilor în mijloacele fixe;

Mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă, se determină prin înmulțirea valorii mijloacelor fixe la norma amortizării pentru fiecare mijloc fix, care se determină ca raport dintre 100% şi durata de funcționare utilă a acestuia stabilită de Guvern.

Metoda de calculare a amortizării şi deducerea acesteia pentru întreţinerea autoturismului se va efectua identic ca și în prevederile articolului 26 al Codului fiscal. La efectuarea acesteia se va ține cont de următoarele:

a) în cazul în care valoarea autoturismului este de până la 200000 de lei, amortizarea calculată se deduce integral, în funcţie de valoarea autoturismului;

b) în cazul în care valoarea autoturismului depăşeşte 200000 de lei, deducerea se limitează la suma calculată a amortizării, reieşind din valoarea autoturismului egală cu 200000 de lei. Prevederea nu se aplică autoturismelor utilizate în calitate de mijloace fixe în activitatea de bază care reprezintă acordare de servicii, a căror amortizare constituie parte componentă a costului vânzărilor.

Atragem atenția, că nici valoarea autoturismului considerat de lux, nu s-a schimbat, rămânând la aceeași valoare de 200 000 lei. Amintim, că anterior AmCham a venit cu propuneri de ajustare a Politicii fiscale şi vamale pentru 2018, cu referire la deducerile aferente activității de întreprinzător, sugerând ca valoarea autoturismului, considerat de lux, să fie majorată de la 200 000 lei - la 300 000 lei, dat fiind faptul că limita actuală, este considerată necorespunzătoare prețurilor de piață, aplicabile autoturismelor. În opinia AmCham, drept exemplu pot servi autoturismele noi procurate și utilizate de către instituțiile de stat.

În cazul înstrăinării autoturismului valoarea căruia depăşeşte 200000 de lei, venitul sau pierderea calculată ca diferență dintre suma mijloacelor obținute de la înstrăinarea autoturismului şi baza valorică a acestuia se recunoaște drept venit sau pierdere a perioadei fiscale în care a avut loc înstrăinarea. Baza valorică a autoturismului reprezintă valoarea acestuia micșorată cu suma amortizării calculate.

Important! Conform noilor prevederi deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

Cheltuielile aferente reparaţiei curente şi capitale a mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor alin. (2) se permit spre deducere în limita a 15% din suma calculată a locaţiunii, arendei sau redevenţei (plăţii pentru concesiune), suportată pe parcursul perioadei fiscale, iar în cazul cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor de transport aerian internaţional - în mărime de 100% din suma calculată a ratei de leasing operaţional, suportată pe parcursul perioadei fiscale.

În sensul prezentului alineat, mijloacele fixe ce nu corespund prevederilor alin.(2) reprezintă mijloacele fixe care sunt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic conform contractului de arendă, locaţiune, leasing operaţional, concesiune, ale căror cheltuieli aferente, potrivit contractului nominalizat, revin arendaşului, locatarului sau concesionarului.

Atenție! Nu se va mai permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.

În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.

Prin derogare de la prevederile de mai sus (alin. (12) și (13)), suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii, nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.

În scopuri fiscale, diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe, nu se recunosc. Baza valorică a mijloacelor fixe se ajustează conform modului stabilit de Guvern. Evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.

Valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobânzile plătite sau calculate până la punerea obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia TVA care se deduce, cheltuielile şi plata dobânzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de până la punerea lor în exploatare.

Amintim că, conform Codului fiscal art. 27 alin. (12) până în prezent, se permitea deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor când valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului. Noua redacție a alin. (12) va stabili, cum am menționat mai devreme, că nu se permite deducerea amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepţia cazurilor în care valoarea acestora a fost inclusă în venitul impozabil al contribuabilului.

Același articol, se completează cu 2 alineate noi (13) și (14) care vor stipula următoarele:

În cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere.

Prin derogare de la alin. (12) și (13), suma subvențiilor obținute ca urmare a efectuării investițiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influențează asupra mărimii bazei valorice a mijloacelor fixe.

Prevederile art. 27, iclusiv și noile prevederi ale alin. (12), (13), (14) introduse prin Legea Parlamentului nr. 288 din 15.12.2017 vor fi aplicabile până la 01.01.2019, atunci când acestea vor fi abrogate în tatalitate.

Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal, prezentele prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, cu excepția prevederilor care au fost nomilazate că intră în vigoare la 01.01.2019.

Autor: Irina Rabovilă

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...