37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente scutirile acordate persoanelor fizice.Ordinul IFS nr. 997 din 23.07.2013

Actualizări a bazei generalizate a practicii fiscale aferente scutirile acordate persoanelor fizice.Ordinul IFS nr. 997 din 23.07.2013

24.07.2013
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Baza generalizată a practicii fiscale privitor la scutirile acordate persoanelor fizice. Ordinul IFS nr. 997 din 23.07.2013

În cazul înstrăinării bunului imobil-locuinţa de bază, care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit?

Potrivit alin.(2) lit. c ) al art. 37 din Codul fiscal, active de capital se consideră proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, care este vândută la un preţ ce depăşeşte baza ei valorică ajustată.

        Conform prevederilor alin.(5) al art.37 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.În conformitate cu prevederile alin.(7) al aceluiaşi articol, suma creşterii de capital în anul fiscal este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

        Totodată, potrivit art. 38 alin. 1 lit. a) baza valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil. Baza valorică a activului de capital este suma achitată de contribuabil pentru procurarea lui sau suma cheltuielilor suportate de contribuabil pentru crearea acestui activ de capital.

        Astfel, ţinând cont de prevederile alin. (3) art. 41 din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, supusa impunerii, pentru orice locuinţa se micşorează cu suma de 10 000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi si a folosit-o ca locuinţa de bază. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul locuinţei de bază a cărei bază valorică este valoarea estimata în modul stabilit de către organul cadastral. În baza alin. (2) art. 41 din Codul fiscal, locuinţa de baza se consideră locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioada care expiră la data înstrăinării si care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de baza.

        Astfel, la înstrăinarea activelor de capital, persoanele fizice–cetăţeni, vor calcula impozitul pe venit, ţinând cont de suma impozabila a creşterii de capital, impozitată conform prevederilor art.15 lit. a) din Codul fiscal în mărime de :

-7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 26700 lei,

-18 % din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 26700 lei.

Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă fiica contribuabilului îşi face studiile în România?

   În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Codul fiscal, în anul 2013 contribuabilul (persoana fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în suma de 2040 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos: a)este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) locuieşteîmpreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei.  

    Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (fiica care îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova) contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate,urma să prezentaţi certificatul de la instituţia de învăţământ care confirmă căfiica este studentă la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal. 

    În cazul în care suma bursei nu depăşeşte 9120 lei MD, contribuabilul beneficiază de scutirea pentru persoana întreţinută, până la momentul în care fiica întruneşte toate cerinţelestabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.

Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului 2010, persoana fizica iese din concediu de maternitate?

 Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal,  în anul 2013 contribuabilul (persoana fizică rezidentă) la determinarea impozitului pe venit, are dreptul la o scutire în suma de 2040 lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei. Totodată, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoanăfizică rezidentă) are dreptul la o scutire personala în suma de 9120 lei, sau în mărimea indicatorului prevăzut în alin. (2) din acest articol. Regimul  fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut înRegulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 laHotărârea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19cap. III din acest Regulament, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal,domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare. 

        Astfel, ţinînd cont de faptul că, angajata planifică de a ieşi din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută, persoana dată are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.

        Ţinem să menţionam, că în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucrătorului se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucrătorul s-a angajat peparcursul anului fiscal – din luna următoare după luna în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor.  

Totodată, relatăm că, determinarea numărului deluni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se considera angajat înscopul impozitării, se efectuează în modul următor:

1) în cazurile în care lucrătorul este angajat din anul fiscal precedent - începând cu luna ianuarie;

2) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal -începând cu luna în care a fost angajat. 

Pentru acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, poate servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Muncă, ca documentul confirmativ pentru persoana ce nu activează în cîmpul muncii?

Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal,   persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele demai jos:

 a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al şotiei(soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii siînfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală ;

b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

 c) este întreţinută de contribuabil; d) are unvenit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei (pentru anul 2013). 

Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus în pct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008. Totodată, menţionam cala acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va tine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute(atât cele impozabile, cât si cele neimpozabile). 

Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în câmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forţei de Muncă.

Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soţiei, în luna aprilie, în cazul dat începînd cu care perioadă persoana va avea dreptul sa beneficieze de scutirea dată? 

 Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, în anul 2013 persoana fizică rezidentă aflată înrelaţii de căsătorie are dreptul  la o scutire suplimentara în suma de 9120 lei, sau de 13560 lei în cazul în care se află în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul nominalizat, cu condiţia ca soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10 din datade 19.01.2010, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.),acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexând la ea documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursulanului fiscal în cazurile în care lucrătorul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat până la prezentarea cererii noi. 
 Totodată, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul fiscal, ) prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.
 De asemenea, menţionăm că în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotărârea nominalizata, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea. 

Persoanele divorţate, care locuiesc separat cu copii, dar achită pensia pentru întreţinerea copiilor minori benevol sau prin ordonanţa judecatorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute, potrvit prevederilor art. 35 alin. (2) lit. (c) din Codul fiscal ? 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Codul Fiscal în anul 2013, contribuabilul are dreptul la o scutire în suma de 2040lei pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9120 lei. 

Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al articolului nominalizat, pentru a beneficia de scutirea dată, persoana întreţinută trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) să fie un ascendentsau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţi sau copii, inclusiv înfietorii si înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) locuieşte împreună cu contribuabiluls au nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

c) esteîntreţinută de contribuabil; d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei. 

Prin urmare, ţinând cont de faptul că în situaţia expusă persoana, nu întruneşte una din condiţiile prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal, şi anume persoana întreţinută nu locuieşte împreună cu contribuabilul, acestanu este în drept să beneficieze de scutire pentru persoanele întreţinute. 

Deasemenea, ţinem să menţionăm, că cerinţele prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevăzute pentru toţi contribuabilii (persoana fizică rezidentă), inclusiv persoane divorţate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...